Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

ZOZNAM KOMODÍT - SEPAROVANÝ ZBER

ZOZNAM KOMODÍT - SEPAROVANÝ ZBER celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber dňa 25.6.2018

Separovaný zber dňa 25.6.2018 celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Osvetlenie cintorínov

5.6.2018 – V dosial neosvetlených častiach oboch cintorínov vo Veľkej i v Malej Mani bolo doplnené verejné osvetlenie pozostávajúce z „ledkových“ svietidiel umiestnených na nových 10 metrov vysokých stĺpoch. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia okien telocvične 1

Rekonštrukcia okien telocvične

4.6.2018 – Obec prevzala od spracovateľa projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu pre investičnú akciu „Rekonštrukcia okien telocvične“. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - máj 2018 1

Práce v obci - máj 2018

31.5.2018 – Pracovníci obce v priebehu mája hlavne kosili verejné priestranstvá, park, odstránili z parku popadané konáre, ostrihali živé ploty na námestí, odviezli vytrhané korene kríkov z priestoru okolia futbalového ihriska, vykonali prepravu a zemné práce okolo kostola, vymenili cykloturistické mapy v tabuliach pred KD, ...... .
Verejnoprospešní pracovníci tiež kosili v parku, prehlbovali jarok na ul. Ľ. Štúra, vyplievali záhony na námestí, čistili a zametali cintorín, parkoviská, oplotenie cintorína, cesty , chodníky, žľaby, budovu skladu v základnej škole, ... .
celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Dopravné zrkedlo 1

Dopravné zrkadlo

29.5.2018 – Pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie bolo na základe žiadosti obce a povolenia OÚ, Odboru cestnej dopravy a miestnych komunikácií na križovatke hlavnej cesty na Domovine a ulice Ľ. Štúra osadené dopravné zrkadlo. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Ošetrenie pagaštanov 1

Ošetrenie pagaštanov

12.5.201.8 – Tak isto ako v predchádzajúcich rokoch bol opäť vykonaný chemický postrek 21 stromov pagaštanu konského na verejných priestranstvách našej obce proti škodcovi Ploskánikovi pagaštanovému, ktorý spôsobuje poškodenie s skoré usychanie listov. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Žiadosť o dotáciu

11.5.2018 – Obec v spolupráci so ZŠ s MŠ podala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o dotáciu na financovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ, Školská 1, 941 45 Maňa“ v rámci Výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. Projekt zahŕňa izoláciu strechy, osvetlenie a vykurovanie telocvične. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

XXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva

9.5.2018 – Obecné zastupiteľstvo na svojom XXI. zasadnutí schválilo 30%-nú spoluúčasť Obce Maňa na financovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ“ a schválilo tiež zámenu nehnuteľného majetku medzi obcou Maňa a Nitrianskym samosprávnym krajom k vzájomnému usporiadaniu pozemkov pod miestnou komunikáciou a cestou II. triedy č. 511. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pracovné miesta pre verejnoprospešné práce

2.5.2018 - V rámci národných projektov „Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)“ a „Podpora zamestnávania OuZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3“ obec uzatvorila s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohody, na základe ktorých obec vytvorila na dobu 6 a 12 mesiacov 4 pracovné miesta pre vykonávanie verejnoprospešných prác. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce - apríl 2018 1

Verejnoprospešné práce - apríl 2018

30.4.2018 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce pokračovali v odstraňovaní náletových dreviny z parciel viníc, pomáhali pri zbere konárov a regulácii dopravy pri zbere na hlavných cestách, zbierali odpadky z verejných priestranstiev, vyčistili umelý potôčik na námestí a doručovali občanom poštu obecného úradu. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - apríl 2018 1

Práce v obci - apríl 2018

30.4.2018 – Pracovníci obce v priebehu apríla obnovili východnú časť oplotenie priestorov „Pajty“, vymenili poškodené stĺpy a staré pletivo, na futbalovom ihrisku odstránili zvyšnú časť oplotenia , ktoré bolo poškodené a prerastené kríkmi a odstránili korene kríkov, vykonali dozber konárov v obci, odviezli na skládku komunálneho odpadu vyzbierané veľkoobjemové odpady, doviezli a pripravili stromy pre stavanie „májov“, vypleli pieskovisko detského ihriska, kosili verejné priestranstvá, ..... celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Úprava plochy v Malej Mani 1

Úprava plochy v Malej Mani

25.4.2018 – Priestor bývalého hliníka v strede Malej Mene bol v minulosti často znečisťovaný stavebnými a komunálnymi odpadmi. Pred niekoľkými rokmi obec tieto odpady vyseparovala a odviezla na riadnu skládku odpadov. Následne počas predchádzajúcich rokov bol celý priestor hliníka postupne zavážaný zeminou a v súčasnosti sme celú túto plochu strojovo zarovnali, aby po zatrávnení mohla slúžiť deťom i dospelým pre športové, rekreačné a oddychové aktivity. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Jarný zber drevnej hmoty 1

Jarný zber drevnej hmoty

23.4.2018 – V období od 9. do 23. apríla bol nákladným autom s mechanickým nakladacím ramenom vykonaný pravidelný jarný zber konárov a následne bol urobený ručný zber zvyškov. Celkove bolo z obce odvezených 55 vlečiek drevnej hmoty, čo predstavuje množstvo cca 110 ton a to je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najväčší zber. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Odchyt psov

20.4.2018 – Obec prostredníctvom veterinárneho lekára vykonala opäť odchyt dvoch túlavých psov, ku ktorým sa nehlásil žiadny majiteľ. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - marec 2018 1

Práce v obci - marec 2018

29.3.2018 – V priebehu marca pracovníci obce vykonávali opilovanie a strihanie stromov na verejných priestranstvách a obecných pozemkoch, spilovanie stromov podľa objednávok občanov, vyčistili od odpadov koryto Dolinského potoka v priestore parku, odstránili z neho náletové dreviny a vykosili ho, čistili a upravovali priestor zberného dvora na „Pajte“, rozseparovali elektroodpad, odviezli do zberných surovín vyše 2 tony vyseparovaného kovového odpadu, vykonávali údržbárske práce v obecných budovách, vykonaná bola tiež oprava vysokozdvižnej plošiny a jej príprava na STK, pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vyzbierali odpadky v parku, z verejných priestranstiev a povedľa ciest 2. a 3. triedy v celom katastri našej obce, pričom vyzbierali vyše 70 vriec odpadu, odstraňovali náletové dreviny z parciel viníc a iné. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Prenájom priestorov pre kaderníctvo

29.3.2018 – V budove „Lekárne“ obec s účinnosťou od 1. apríla 2018 opäť prenajala voľný nebytový priestor pre zriadenie prevádzky kaderníctva. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Informatívny prieskum o potrebe poskytovania sociálnych služieb.

„Vážení občania,
Obec Maňa v spolupráci s poskytovateľom sociálnych služieb v súvislosti s prípravou žiadosti o dotáciu na vybudovanie sociálneho zariadenia v našej obci zisťuje nasledovný záujem o sociálne služby v obci Maňa po realizácii zámeru výstavby asi o dva roky.
Máte doma rodinného príslušníka, ktorý má demenciu, Parkinsonovu chorobu alebo Alzheimerovu chorobu? Ste bezradní pri dennej starostlivosti o neho? Obraciame sa na Vás s možnosťou využitia novej sociálnej služby ambulantnou teda dennou formou, ktorá by sa poskytovala v obci Maňa každý pracovný deň od 6:00 hodiny do 18:00 hodiny.
Sociálna služba by bola poskytovaná odbornými zamestnancami, zabezpečené by boli podľa potreby raňajky, desiata, obed a olovrant. V prípade potreby by bol zabezpečený dovoz a odvoz klientov do nášho zariadenia resp. sprevádzanie na rôzne lekárske vyšetrenia, aby sme v čo najväčšej miere odbremenili Vašu rodinu. Postarali by sme sa o zachovanie a zlepšenie fyzického aj duševného stavu našich klientov ich zapájaním do rôznych aktivít a terapií.
Predpokladaná cena starostlivosti za osobu by bola 2,44 € na deň!
Váš záujem prosíme nahlásiť na Obecnom úrade v Mani do piatku 27.4.2018!
celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Uvítanie detí, 11. 3. 2018 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

SEPAROVANÝ ZBER 19.4.2018

SEPAROVANÝ ZBER 19.4.2018 celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vodič – údržbár na Obecnom úrade v Mani.
celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľná vojenská príprava

Dobrovoľná vojenská príprava celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

XX. obecné zastupiteľstvo.

13.3.2018 – Obecné zastupiteľstvo v Mani na svojom XX. zasadnutí prerokovalo 24 bodov programu a prijalo 17 uznesení. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Oprava vodovodného potrubia.

12.3.2018 – V kultúrnom dome v podlahe priestoru kuchyne bolo potrebné vymeniť časť vodovodného potrubia, z ktorého v dôsledku prehrdzavenia presakovala voda do podlahy, stropu a stien priľahlých miestností. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - február 2018 1

Práce v obci - február 2018

28.2.2018 – Pracovníci obce v priebehu februára na ulici Dlhá vymenili strhnuté vedenie obecného rozhlasu a nainštalovali nový amplión, na Dolinskej ulici opravili poškodené zábradlie mosta, kamennou drťou upravili priestor začiatku odvodňovacieho žľabu na ulici V. J. Gajdoša, z parku odstránili spadnutý strom, čistili kríkmi zarastený priestor ohrady cintorína vo V. Mani, obnovovali oplotenie areálu „Pajty“, vykonali rozsiahlu opravu poškodeného mulčovača, vykonávali zimné údržby verejných priestranstiev a budov, ...
Verejnoprospešný pracovníci dokončili kosenie priestorov parku, zbierali odpady z parku a verejných priestranstiev a čistili a zametali chodníky a parkoviská.
celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

5. výročie Súkromnej umeleckej školy Jozefa Dömeho, Maňa, 18.12.2017 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Ples kresťanskej mládeže - 10. ročník, 3. 2. 2018 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová
#

Pečať Rozvoja miest a obcí

22.2.2018 – Národné informačné stredisko Slovenskej republiky aj za rok 2017 udelilo našej obci „Pečať Rozvoja miest a obcí“. S pomedzi 2.926 slovenských obcí a miest, ktoré prešli hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu bola obec Maňa vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja, s vysokou efektivitou využívania financií a majetku a vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj. celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Obnova maľovky knižnice 1

Obnova maľovky knižnice

20.2.2018 – Vo všetkých troch miestnostiach knižnice bola vykonaná obnova maľovky stien, náter radiátorov a namiesto pôvodných garníž a záclon boli namontované vertikálne žalúzie. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Chodník v Malej Mani 1

Chodník v Malej Mani

19.2.2018 – V Malej Mani bola vybudovaná zvyšná časť chodníka povedľa hlavnej cesty od železničnej zastávky smerom do dediny v dĺžke 85 m. Súčasťou nového chodníka je i mostík – priepust, ktorý je napojený na priepust pod cestou. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 9
posledná