Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Rybárske preetky o Pohár starostu obce Maňa - 10. 6. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 22. 6. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Záhradkársky výlet 2017


ostatné | 19. 6. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Traktormánia - 19. 8. 2017

Pravidlá súťaže + Prihláška - termín na odovzdanie: 31.7.2017 - jurajsulan@azet.sk alebo kniznica@obecmana.sk celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Šípková Ruženka - detská divadelná hra, 28. 4. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Projekt Nadácie COOP Jednota

„Program podpory lokálnych komunít“ celý text

ostatné | 8. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Výročná členská schôdza ZPCCH a SZTP - 30. 4. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Pozvánka

Vážení občania
Pozývame Vás na verejné prerokovanie podkladov k vypracovaniu projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu na rozšírenie vodnej plochy na ul. Mlynská a úpravu jej okolia. Stretnutie sa bude konať 6. júna 2017 /utorok/ so začiatkom o 17.00 hod. v sále Domu kultúry v Mani za účasti projektantov a zainteresovaných organizácii. Predbežné zámery k projektu nájdete na obecnej webovej stránke v časti „Krajinno-architektonické štúdie“.
celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Oprava vysokozdvižnej plošiny 1

Oprava vysokozdvižnej plošiny

26.5.2017 – Vzhľadom na vek a na opakujúce sa poruchy Avie vysokozdvižnej plošiny musela byť na tomto stroji vykonaná kompletná výmena elektrickej kabeláže a reťazových rozvodov. celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Zmluva na vybudovanie prístrešku

12.5.2017 - Na základe výsledku procesu verejného obstarávania obec podpísala s úspešným uchádzačom zmluvu na stavbu „Spoločenský dom - prístavba prístrešku“, ktorý zahŕňa výstavbu kovového prístrešku s polykarbonátovým prekrytím , osvetlením a spevnenou plochou pred budovou spoločenského domu v Malej Mani. celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Montáž žalúzií 1

Montáž žalúzií

11.5.2017 – Po výmene okien a úprave priestorov v kanceláriách obecného úradu na prízemí kultúrneho domu boli v týchto miestnostiach namontované vertikálne žalúzie. celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Výmena pozemkov s NSK

10.5.2017 – Obec požiadala Nitriansky samosprávny kraj o vzájomnú zámenu pozemku obecnej miestnej komunikácie na ulici Mlynská s výmerou cca 2800 m², ktorej vlastníkom je NSK za rovnakú výmeru pozemku cesty 2. triedy č. 511 ( hlavná cesta), ktorej vlastníkom je naša obec. Vlastnícke usporiadanie obec žiada v súvislosti s pripravovaným projektom revitalizácie - úpravy rybníčka a jeho okolia na Mlynskej ulici. celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Oprava časti omietky kultúrneho domu 1

Oprava časti omietky kultúrneho domu

5.5.2017 - Pracovníci obce doplnili vonkajšiu časť omietky na severnej strane domu kultúry nad terasou, kde v dôsledku vydutia bola odpadnutá časť fasády. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Stavanie májov - Malá aj Veľká Maňa

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Brigáda na Starej hore

27. 5. 2017 o16:00 h celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Valné zhromaždenie MO MS v Mani - 28. 3. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii.
Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Deň matiek - 14. 5. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii.
Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Predaj pozemkov

4.5.2017 - Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obec odpredala úspešným uchádzačom obecné pozemky, ktoré boli pre obec trvalo prebytočné. Predajom obec získala do rozpočtu obce 1060.- €. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Pracovníci pre verejnoprospešné práce

3.5.2017 – V rámci národných projektov „Praxou k zamestnaniu“ a „Šanca na zamestnanie“ obec uzatvorila s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohody, na základe ktorých obec vytvorila na dobu 6 mesiacov 4 pracovné miesta pre vykonávanie verejnoprospešných prác. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Dotácia na Požitavské folklórne slávnosti

2.5.2017 – Obec uzatvorila zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 2 500.- € na realizáciu projektu „Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2017 – XXIX. ročník“. Túto dotáciu obec získala z Fondu na podporu umenia Ministerstva kultúry SR. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia zasadačky v kultúrnom dome

2.5.2017 – Na základe výsledku procesu verejného obstarávania obec podpísala s úspešným uchádzačom zmluvu na rekonštrukciu osvetľovacej sústavy, inštaláciu klimatizácie a zníženie stropu v zasadačke na 2. poschodí kultúrneho domu. Celkový rozpočet na túto rekonštrukciu je 9 593,42.- €. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce 1

Verejnoprospešné práce

29.4.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu apríla vykonávali čistenie priestorov areálu „Pajty“, skládok biologických odpadov, chodníkov, odtokových žľabov, amfiteátra, autobusových zastávok a železničnej zastávky v Malej Mani. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Prace v obci - apríl 2017 1

Prace v obci - apríl 2017

29.4.2017 – Pracovníci obce v priebehu apríla dokončili separáciu veľkoobjemových odpadov, upravili priestor obecného kompostoviska, podľa objednávok vykonali jarné rozrábanie pôdy kultivátorom, vykonali opravu a údržbu traktora, upravili a ostrihali záhony a stromy v parčíku na námestí, po výmene mrazom poškodeného vodovodného potrubia v obecnej budove na Domovine 1 vymenili obklad časti steny a pri budove zrekonštruovali vodomernú šachtu, upravili prepadnutú zámkovú dlažbu na parkovisku pred Jednotou, doplnili verejné osvetlenie pri železničnej stanici, opravili nasvietenie kostola, vykonali opravu a úpravy elektrickej inštalácie v základnej a materskej škole, obnovili náter okien na budove garáže pri zdravotnom stredisku a mnohé iné. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Prenájom bytu

28.4.2017 – Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obec odovzdala uvoľnený trojizbový obecný nájomný byt novému nájomcovi. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia stropu v obecných bytovkách 1

Rekonštrukcia stropu v obecných bytovkách

21.4.2017 – V jednom z podkrovných obecných nájomných bytov bolo nutné zrekonštruovať sádrokartónový strop kuchyne a zosilniť tepelnú izoláciu povalovej časti, pretože tu dochádzalo k nadmernému zrážaniu vodných pár a k vlhnutiu stropu. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Dotácia na opravu kríža

20.4.2017 – Naša obec získala z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis finančný grant vo výške 1000.- € na 2. etapu opravy pôvodného starého kríža v cintoríne. Celkové náklady na reštaurovanie podstavca a jeho inštaláciu spolu s novovytvorenou replikou kríža budú 2499.- €. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

ZBIERKA POUŽITÉHO OBLEČENIA

ZBIERKA POUŽITÉHO OBLEČENIA celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Spomienka na Oslobodenie obce - 28. 3. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii.
Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 16. 5. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Kontrola krízového riadenia

20.4.2017 – Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia vykonal v našej obci kontrolu plnenia úloh v oblasti civilného núdzového plánovania na úseku krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie za obdobie od roku 2015, výsledkom ktorej bolo konštatovanie, že obec plní svoje úlohy v tejto oblasti v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. celý text

ostatné | 29. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Obec na súde uspela

13.4.2017 – V súdnom spore obce Maňa voči dodávateľovi stavby vo veci reklamácie zlého stavu fasád obecných nájomných bytov postavených v r. 2007 obec na súde uspela. Okresný súd v Nových Zámkoch vydal rozhodnutie, na základe ktorého je žalovaná stavebná firma povinná zaplatiť obci zmluvnú pokutu 50 122,94.- € s 5,05 % ročnými úrokmi u omeškania od 9.1.2015 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku a obci ako žalobcovi priznáva nárok na úhradu trov konania vo výške 100 %. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Úprava brehu rybníčka 1

Úprava brehu rybníčka

6.4.2017 – Okolo malej vodnej plochy – rybníčka na Mlynskej ulici bol upravený terén v častiach, kde kvôli terénnemu valu nebol možný priami prístup v vodnej ploche. Terénny val bol odstránený a terén upravený tak, aby hlavne pri detských rybárskych pretekoch bolo možné na rybárčenie využiť i tieto časti brehu, lebo v posledných rokoch sa deti už okolo rybníčka ledva pomestili. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná