Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

SEPAROVANÝ ZBER 21.11.2017

SEPAROVANÝ ZBER - 21.11.2017 celý text

ostatné | 20. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do VÚC v obci Maňa

Výsledky volieb do VÚC v obci Maňa celý text

ostatné | 5. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Mesiac úcty k starším, Maňa, 22.10.2017

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

110. výročie narodenia Vševlada Jozefa Gajdoša, Maňa

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Dni obce Maňa, 20.8.2017

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Hodové slávnosti, Malá Maňa, 10.9.2017

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová
#

Verejnoprospešné práce v októbri 2017

31.10.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu októbra vykonali na námestí nátery drevených častí zastrešenia vchodu, lavičiek, smetných košov, mostíka cez umelý potôčik, lavičiek a stĺpov osvetlenia v cintoríne, ohrady okolo trhoviska, všetkých zábradlí v obci, čistili od buriny záhony na námestí, hrabali a zametali verejné priestranstvá, umyli sklené výplne autobusových prístreškov, čistili a prehlbovali jarok na uliciach Legionárska a Ľ. Štúra, .... celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Projekt

Projekt "rybníčka"

24.10.2017 – Obec prevzala od spracovateľa vyhotovenú projektovú dokumentáciu na projekt s názvom „Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“, ktorý zahŕňa plánované prehĺbenie a rozšírenie vodnej plochy na ul. Mlynská a úpravu jej okolia. Vypracovanie tejto projektovej dokumentácie je financované Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál (MAS ZT) v rámci projektu spolupráce z dotačnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 7 600.- Eur.

celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Obnova pamätníka  1

Obnova pamätníka

19.10.2017 - Pracovníci obce očistili na cintoríne pamätník padlých vo svetových vojnách od znečistenia spôsobeného machmi, lišajníkmi a poveternostnými podmienkami. Pamätník tak získal nový, sviežejší vzhľad. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Dotácia na odstránenie "čiernej skládky"

11.10.2017 – Obec uzatvorila s Environmentálnym fondom zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 38 000.- € na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa“, ktorý zahŕňa likvidáciu čiernej skládky odpadu v hliníku za „Pajtou“. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Úprava okolia kríža 1

Úprava okolia kríža

17.10.2017 – Práce na obnove starého kríža na cintoríne boli ukončené úpravou bezprostredného okolia nového miesta jeho umiestnenia, ktoré bolo vyložené zámkovou dlažbou. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Zaradenie elokovaného pracoviska

11.10.2017 – Ma žiadosť obce Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR v súlade so zákonom vydalo rozhodnutie o zaradení materskej školy ako Elokovaného pracoviska pri Základnej škole s materskou školou v Mani. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Prvé zasadnutie volebných komisií

9.10.2017 – Starosta obce zvolal prvé zasadnutie delegovaných a menovaných členov volebných komisií k nastávajúcim voľbám predsedu a poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na tomto zasadnutí členovia zložili sľub, zvolili si predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií a oboznámili sa so základnými informáciami o ich činnosti. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE

ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE celý text

ostatné | 19. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Obnova kríža na cintoríne 1

Obnova kríža na cintoríne

5.10.2017 Reštaurátor Mgr. Art. Gabriel Strassner so svojimi spolupracovníkmi ukončil záverečnú 2. etapu obnovy pôvodného starého kríža na cintoríne. V 1.etape bol zreštaurovaný samotný kríž, a súčasne bola vytvorená jeho replika - kópia. V rámci 2. etapy obnovy bol zreštaurovaný jeho podstavec a spolu s kópiou kríža bol umiestnený na novom mieste pri pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne pri vchode do cintorína.
Zreštaurovaný originál kríža, vzhľadom na veľké deštrukčné poškodenie samotnej kamennej hmoty, už nemôže byť umiestnený vo vonkajšom prostredí, pretože vplyvom poveternostných podmienok by prichádzalo k jeho opätovnému a ešte výraznejšiemu poškodeniu. Preto tento originál bude vystavený v interiéry domu smútku.
Celé toto dielo bolo zrealizované i vďaka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý tento projekt podporil dotáciou 1000.- € v 1. etape v roku 2016 a rovnakou sumou i v tomto roku v 2. etape.
Celkový rozpočet reštaurátorských prác bol 6130.- €.
Obec i touto cestou ďakuje za spoluprácu JUDr. Pavlovi Pösovi a Mgr. Soni Trubíniovej, ktorí pripravili a podali žiadosti o finančný grant a vďaka ktorým obec na túto obnovu dotáciu získala.
Vďaka patrí i pánovi Martinovi Bednárovi, ktorý so svojim bagrom pomohol pri rozobratí a inštalácii kríža a vedeniu predajne stavebnín Košan-Obnova, s.r.o. za poskytnutie pomocných prác s vysokozdvižným vozíkom.
Tento pôvodný starý kríž bol z vďaky a na Božiu česť a slávu postavený v roku 1847, takže táto jeho obnova bola vykonaná v jubilejnom 170-tom roku jeho existencie.

celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce v septembri 2017 1

Verejnoprospešné práce v septembri 2017

30.9.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v septembri dokončili čistenie koryta Dolinského potoka, čistili a upravovali priestory zberného dvora na „Pajte“, kosili priestory v parku, zbierali odpadky z verejných priestranstiev, z hrádze a z jarku medzi ulicami Ľ. Štúra a A. Sládkoviča za dedinou vyzbierali za tri kontajnery odpadu, nakladali do kontajnera odpady z dvora MŠ, vykonali nátery zábradlí pred základnou školu na Železničnej ulici a na všetkých mostoch Dolinského potoka. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Práce v obci v septembri 2017 1

Práce v obci v septembri 2017

30.9.2017 – Pracovníci obce v priebehu septembra kosili verejné priestranstvá, pokračovali v oprave strechy na budove „Pajty“, vykonali náter železnej konštrukcie a drevených obkladov zastrešenia pred domom smútku vo Veľkej Mani, upravili elektroinštaláciu v miestnostiach knižnice a kanceláriách obecného úradu, vykonali opravy rozhlasu a verejného osvetlenia, pripravili betónový podklad pre inštaláciu zreštaurovaného starého kríža v cintoríne, v Malej Mani „Za Náglovými“ osadili tabuľky označenie miesta pre uloženie biologických odpadov, zo zberného dvora odviezli dva kontajneri pneumatík, ....... celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Žiadosť o dotáciu

29.9.2017 – Obec v spolupráci so ZŠ s MŠ pripravila a podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2017 pre projekt „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ, Školská 1, 941 45 Maňa“. V rámci tohto projektu žiadame dotáciu na rekonštrukciu strechy, výmenu okien a zateplenie obvodových stien budovy. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva

28.9.2017 – Obecné zastupiteľstvo na svojom XVII. riadnom zasadnutí prejednalo 30 bodov programu a prijalo 19 uznesení. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Nový kontrabas 1

Nový kontrabas

18.9.2017 – Obec na podporu činnosti novovzniknutej Folklórnej muziky Detského folklórneho súboru Dolinka zakúpila pre nich kontrabas a na ich pravidelné nácviky poskytla v kultúrnom dome miestnosť - šatňu hercov. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Vietor spôsobil škody 1

Vietor spôsobil škody

14.9.2017 – Silný vietor, ktorý sa prehnal cez celé Slovensko, zanechal následky aj u nás. Pracovníci obce museli opraviť vyvrátenú autobusovú zastávku na Železničnej ulici, odtrhnuté dopravné zrkadlo pri železničnej stanici v Malej Mani a odstrániť popadané stromy a konáre v parku a z miestnej komunikácie v Malej Mani. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Osvetlenie cintorína v M. Mani

13.9.2017- Na cintoríne v Malej Mani bolo sfunkčnené verejné osvetlenie prístupu k domu smútku a napojené bolo na časový spínač, takže tento priestor je teraz denne vo večerných hodinách osvetlený do 22. hodiny. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Dotácia 38 000.- € z Environmentálneho fondu

13.9.2017 – Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR bola obci pridelená dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 38 000.- EUR na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného prostredia v obci Maňa“. Na základe výzvy obec zaslala na Environmentálny fond všetky požadované doklady a údaje k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí tejto dotácie. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Monitorovacia správa 1

Monitorovacia správa

12.9.2017 – Obec spracovala a na Ministerstvo hospodárstva SR zaslala následnú monitorovaciu správu pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Maňa“. Na tento projekt obec čerpala dotáciu z fondu EU a preto 1x ročne počas piatich rokov je povinná vyhodnocovať jeho udržateľnosť. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Prístrešok pred spoločenským domom v M. Mani

8.9.2017 – Pri spoločenskej miestnosti v Malej Mani bol vybudovaný prístrešok na prekrytie cca 50 m² priestoru pred vchodom do budovy. Jeho výstavba spočívala vo vybudovaní spevnenej plochy zámkovej dlažby, železnej konštrukcie prekrytej lexanom, osadením odkvapových rín a zvodov, inštaláciou osvetlenia, napojenia bleskozvodu a terénnymi úpravami. Celková hodnota prístrešku je 8964.- EUR. Táto investícia zlepší a rozšíri možnosti využitia spoločenskej miestnosti. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

2. etapa výmeny okien na dome kultúry

7.9.2017 - Na budove domu kultúry bola dokončená 2. etapa výmeny okien v celkovej hodnote 15 209.- EUR. Ukončením tejto etapy sú vymenené všetky okná prízemia a 1. poschodia. V budúcom roku bude výmena dokončená 3. etapou, v ktorej budú vymenené okná schodiska a 2. poschodia. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Obnovený prístup k mostu 1

Obnovený prístup k mostu

4.9.2017 – Obec získala kúpou do vlastníctva dve parcely v časti obce Dolná Gedra za „pálenicou“ čím sa vytvorila možnosť obnovenia historickej prístupovej cesty k mostu cez staré rameno Žitavy za mlynom smerom do Kmeťova, čo doteraz nebolo možné vzhľadom na to, že boli súkromným vlastníctvom. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - august 2017 1

Práce v obci - august 2017

31.8.2017 – Pracovníci obce v priebehu augusta kosili verejné priestranstvá, upravili – ostrihali živé ploty na námestí, opilovali stromy na futbalovom ihrisku a v cintoríne, v Malej Mani prehĺbili odtokový žľab vyrovnali ponakláňané stĺpy obecného rozhlasu pred Dolnou Gedrou, opravovali strechu „Pajty“, osadili chýbajúce označenie ulice v. J. Gajdoša, vykonali škartáciu vyradených úradných spisov, pripravovali kultúrne a spoločenské podujatia, vykonávali služby obecnými mechanizmami, opravy rozhlasu a verejného osvetlenia, ..... celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce v auguste 1

Verejnoprospešné práce v auguste

30.8.2017 - Pracovníci vykonávajúci verejno-prospešné práce v priebehu augusta čistili koryto Dolinského potoka, kosili v parku, čistili a zametali verejné priestranstvá , parkoviská, cintoríny, zbierali odpady, ........ celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Prezentácia projektu rybníčka

16.8.2017 - V sále Domu kultúry v Mani sa konala verejná predfinalizačná prezentácia prípravy projektu „Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“, na ktorom bolo predstavené navrhované riešenie vodnej plochy na ul. Mlynská a úprava jej okolia. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude financované Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál (MAS ZT) v rámci projektu spolupráce z dotačnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 7
posledná