Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Oprava časti omietky kultúrneho domu 1

Oprava časti omietky kultúrneho domu

5.5.2017 - Pracovníci obce doplnili vonkajšiu časť omietky na severnej strane domu kultúry nad terasou, kde v dôsledku vydutia bola odpadnutá časť fasády. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Stavanie májov - Malá aj Veľká Maňa

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Brigáda na Starej hore

27. 5. 2017 o16:00 h celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Valné zhromaždenie MO MS v Mani - 28. 3. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii.
Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Deň matiek - 14. 5. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii.
Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Predaj pozemkov

4.5.2017 - Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obec odpredala úspešným uchádzačom obecné pozemky, ktoré boli pre obec trvalo prebytočné. Predajom obec získala do rozpočtu obce 1060.- €. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Pracovníci pre verejnoprospešné práce

3.5.2017 – V rámci národných projektov „Praxou k zamestnaniu“ a „Šanca na zamestnanie“ obec uzatvorila s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohody, na základe ktorých obec vytvorila na dobu 6 mesiacov 4 pracovné miesta pre vykonávanie verejnoprospešných prác. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Dotácia na Požitavské folklórne slávnosti

2.5.2017 – Obec uzatvorila zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 2 500.- € na realizáciu projektu „Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2017 – XXIX. ročník“. Túto dotáciu obec získala z Fondu na podporu umenia Ministerstva kultúry SR. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia zasadačky v kultúrnom dome

2.5.2017 – Na základe výsledku procesu verejného obstarávania obec podpísala s úspešným uchádzačom zmluvu na rekonštrukciu osvetľovacej sústavy, inštaláciu klimatizácie a zníženie stropu v zasadačke na 2. poschodí kultúrneho domu. Celkový rozpočet na túto rekonštrukciu je 9 593,42.- €. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce 1

Verejnoprospešné práce

29.4.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu apríla vykonávali čistenie priestorov areálu „Pajty“, skládok biologických odpadov, chodníkov, odtokových žľabov, amfiteátra, autobusových zastávok a železničnej zastávky v Malej Mani. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Prace v obci - apríl 2017 1

Prace v obci - apríl 2017

29.4.2017 – Pracovníci obce v priebehu apríla dokončili separáciu veľkoobjemových odpadov, upravili priestor obecného kompostoviska, podľa objednávok vykonali jarné rozrábanie pôdy kultivátorom, vykonali opravu a údržbu traktora, upravili a ostrihali záhony a stromy v parčíku na námestí, po výmene mrazom poškodeného vodovodného potrubia v obecnej budove na Domovine 1 vymenili obklad časti steny a pri budove zrekonštruovali vodomernú šachtu, upravili prepadnutú zámkovú dlažbu na parkovisku pred Jednotou, doplnili verejné osvetlenie pri železničnej stanici, opravili nasvietenie kostola, vykonali opravu a úpravy elektrickej inštalácie v základnej a materskej škole, obnovili náter okien na budove garáže pri zdravotnom stredisku a mnohé iné. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Prenájom bytu

28.4.2017 – Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obec odovzdala uvoľnený trojizbový obecný nájomný byt novému nájomcovi. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia stropu v obecných bytovkách 1

Rekonštrukcia stropu v obecných bytovkách

21.4.2017 – V jednom z podkrovných obecných nájomných bytov bolo nutné zrekonštruovať sádrokartónový strop kuchyne a zosilniť tepelnú izoláciu povalovej časti, pretože tu dochádzalo k nadmernému zrážaniu vodných pár a k vlhnutiu stropu. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Dotácia na opravu kríža

20.4.2017 – Naša obec získala z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis finančný grant vo výške 1000.- € na 2. etapu opravy pôvodného starého kríža v cintoríne. Celkové náklady na reštaurovanie podstavca a jeho inštaláciu spolu s novovytvorenou replikou kríža budú 2499.- €. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

ZBIERKA POUŽITÉHO OBLEČENIA

ZBIERKA POUŽITÉHO OBLEČENIA celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Spomienka na Oslobodenie obce - 28. 3. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii.
Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 16. 5. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Kontrola krízového riadenia

20.4.2017 – Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia vykonal v našej obci kontrolu plnenia úloh v oblasti civilného núdzového plánovania na úseku krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie za obdobie od roku 2015, výsledkom ktorej bolo konštatovanie, že obec plní svoje úlohy v tejto oblasti v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. celý text

ostatné | 29. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Obec na súde uspela

13.4.2017 – V súdnom spore obce Maňa voči dodávateľovi stavby vo veci reklamácie zlého stavu fasád obecných nájomných bytov postavených v r. 2007 obec na súde uspela. Okresný súd v Nových Zámkoch vydal rozhodnutie, na základe ktorého je žalovaná stavebná firma povinná zaplatiť obci zmluvnú pokutu 50 122,94.- € s 5,05 % ročnými úrokmi u omeškania od 9.1.2015 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku a obci ako žalobcovi priznáva nárok na úhradu trov konania vo výške 100 %. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Úprava brehu rybníčka 1

Úprava brehu rybníčka

6.4.2017 – Okolo malej vodnej plochy – rybníčka na Mlynskej ulici bol upravený terén v častiach, kde kvôli terénnemu valu nebol možný priami prístup v vodnej ploche. Terénny val bol odstránený a terén upravený tak, aby hlavne pri detských rybárskych pretekoch bolo možné na rybárčenie využiť i tieto časti brehu, lebo v posledných rokoch sa deti už okolo rybníčka ledva pomestili. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Opravená šachta 1

Opravená šachta

5.4.2017 – Pracovníci obce opravili a vyčistili poškodenú kanálovú zbernú šachtu zrážkovej vody na ceste pred základnou školou. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
8. PVV Šurany

8. Požitavská výstava vín v Šuranoch

Výstava vín celý text

ostatné | 21. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Reportáž z Požitavskej ligy v mariáši - 12. 3. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérií.
Celá reportáž na DVD trvá 33 minút, môžete si ju kúpiť u pani Trungelovej, celý text

ostatné | 18. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Krajinno-architektonická štúdia centrálneho verejného priestoru v Malej Mani

Štúdiu si môžete prezrieť na našej stránke v kategórií: Krajinno-architektonické štúdie. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Krajinno-architektonická štúdia športovo-rekreačného priestoru vo Veľkej Mani

Štúdiu si môžete prezrieť na našej stránke v kategórií: Krajinno-architektonické štúdie. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Reportáž z varenia Starohorského gulášu a koncertu Donských kozákov - 18. 2.2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii.
Celý záznam z podujatia na CD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Reportáž z Fašiangového posedenia pre dôchodcov - 26. 2. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérií.
Celý záznam z podujatia na CD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Ozvučenie domu smútku

3.4.2017 – Pre zlepšenie počuteľnosti pohrebných obradov hlavne pri účasti väčšieho počtu ľudí bolo pred domom smútku nainštalované ozvučenie pozostávajúce z bezdrôtového prijímača, zosilňovača, mikrofónu a reproduktora. celý text

ostatné | 9. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Požitavská výstava vín Maňa 2017

7. -8. apríl zber vzoriek celý text

ostatné | 4. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová
Úprava informačných tabúľ 1

Úprava informačných tabúľ

3.4.2017 – Na informačných tabuliach pred domom kultúry boli upravené ich zadné strany, dostali nový náter, boli zasklené a umiestnili sme na ne 3 cykloturistické maľované mapy novozámockej , nitrianskej a tekovskej oblasti. celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Zber konárov 1

Zber konárov

31.3.2017 – Počas posledných piatich marcových dní bol vykonaný pravidelný zvoz konárov, počas ktorého bolo odvezených 49 „vývoziek“ drevného odpadu, čo je viac ako 100 ton a to je 2x toľko ako v predchádzajúcom roku. Tento drevný odpad bude využitý na energetické zhodnotenie. celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná