Navigácia

Obsah

Orgány obce

Základom samosprávy je obec, ktorá tvorí samostatný, samosprávny celok. Základnými orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, zriaďuje ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Starosta obce:

Ing. Igor Sádovský

Zástupca starostu:

Jozef Trungel

Hlavný kontrolór obce:

Iveta Matušková

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu ako aj ďalších zriadených orgánov obce.

 

Komisie Obecného zastupiteľstva:

a/  komisia školstva, kultúry a športu

predseda:

 • Mária Černáková


členovia komisie:

 • Mgr. Eva Abrmanová
 • Igor Báni
 • Martin Lauro
 • Ing. Marcel Macák
 • Mgr. Pavol Marenčák
 • Ivan Miček
 • Mgr. Tomáš Pražák
 • Bc. Michal Šulka                                

 
b/  sociálna a bytová komisia

predseda:

 • Jozef Trungel

 

členovia komisie:

 • Alžbeta Coboriová
 • Mgr. Emília Černáková
 • Marta Kačkovičová
 • Mgr. Zuzana Račeková   
 • Mgr. Adrián Šuba                       
 • Helena Timková
 • Dominik Tinák

 

c/  Komisia výstavby, rozvoja obce a životného prostredia, financií a hospodárenia s obecným majetkom

predseda:

 • Ing. Peter Hudec
   

členovia  komisie:

 • Vojtech Gatyáš
 • Slavomír Goda
 • Ing. Matej Polák
 • Alexander Šuba
 • Ing. Peter Švec
 • Ing. Jozef Tóth

 
d/ komisia na ochranu verejného záujmu


predseda:

 • Dominik Tinák

 

členovia komisie:

 • Igor Báni
 • Mgr. Adrián Šuba
 • Ing. Jozef Tóth