Obsah

Orgány obce

Základom samosprávy je obec, ktorá tvorí samostatný, samosprávny celok. Základnými orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, zriaďuje ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Starosta obce:

Mgr. Tomáš Pražák

Zástupca starostu:

Ing. Peter Hudec

Hlavný kontrolór obce:

Iveta Matušková

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu ako aj ďalších zriadených orgánov obce.

 

Komisie Obecného zastupiteľstva:

a/  Komisia školstva, kultúry a športu

Bude vytvorená podľa aktuálnych potrieb.                                

 
b/  Sociálna a bytová komisia

Bude vytvorená podľa aktuálnych potrieb.

 

c/  Komisia výstavby, rozvoja obce a životného prostredia, financií a hospodárenia s obecným majetkom

Bude vytvorená podľa aktuálnych potrieb.

 
d/ Komisia na ochranu verejného záujmu


predseda:

  • Mgr. Katarína Výberčiová

 

členovia komisie:

  • Mgr. Lenka Kováčová
  • Mgr. Marcela Mesárošová