Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 18
posledná

19.05.2020 - Opatrenie - hromadne_podujatia

19.05.2020 - Opatrenie - hromadne_podujatia celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

19.05.2020 - opatrenie UVZ SR -3. faza

19.05.2020 - opatrenie UVZ SR -3. faza celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie UVZSR - povinnosť - nosiť rúška

Opatrenie UVZSR - povinnosť - nosiť rúška celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Podpora ochrany detí pred násilím

Podpora ochrany detí pred násilím celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca šk. r. 2019-20

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca šk. r. 2019-20 celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

SEPAROVANÝ ZBER 20.5.2020

SEPAROVANÝ ZBER 20.5.2020 celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca šk. r. 2019-20

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca šk. r. 2019-20 celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4060, 4061, 4062, 4064 a 4065.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa,
v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4060, 4061, 4062, 4064 a 4065.
celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Ukladanie bioodpadu v Malej Mani 1

Ukladanie bioodpadu v Malej Mani

11.5.2020 – V Malej Mani „Za Náglovými“ na mieste ukladania biologických odpadov boli osadené nové informačné tabule pre lepšie rozlíšenie a jednoznačnejšie nasmerovanie ukladania osobitne zelených a osobitne drevnatých biologických odpadov. Doterajší spôsob ukladania týchto dvoch zložiek viedol k ich zmiešavaniu a tým k znehodnoteniu. Z takto zmiešaného biologického odpadu nie je možné ďalej využiť drevnatú časť štiepkovaním na energetické účely a zelený odpad na kompostovanie. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby pri ukladaní bioodpadov toto rozdeľovanie dodržiavali. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - marec a apríl 2020 1

Práce v obci - marec a apríl 2020

30.4.2020 - Pracovníci obce v priebehu marca a apríla vykonali výrub suchých a spadnutých stromov v parku a na uliciach A. Hlinku a M. Kukučina, odvoz veľkoobjemového odpadu, úpravu priestorov kompostoviska a miesta na uloženie drevného odpadu na „Pajte“, odviezli a vyseparovali separované odpady z kontejnerov pri obecných bytovkách, podľa objednávok vykonali kultivátorom jarnú rozrábku pôd, pokračovali v náteroch stĺpov verejného rozhlasu, opravili bočnú bránu do areálu futbalového ihriska, vykonali opravu obecných strojov Liaz - nosiča kontajnerov, traktora John Deer, mulčovača, prípravu na STK Avie vysokozdvižnej plošiny, čistili a zametali verejné priestranstvá a začala aj prvá jarná kosba, ...... celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Inštalácia alarmu

29.4.2020 – V priestoroch garáží pri zdravotnom stredisku, kde má obec uskladnený protipovodňový, záchranný a hasičský príves a novozakúpené osobné auto, bol nainštalovaný elektronický zabezpečovací systém – alarm. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Zoštiepkovanie drevného biologického odpadu 1

Zoštiepkovanie drevného biologického odpadu

21.4.2020 – Drevný odpad, ktorý bol v obci vyzbieraný v priebehu roka a pri jarnom zvoze, bol zoštiepkovaný veľkokapacitným štiepkovačom a odvezený na energetické zhodnotenie. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Nový obecný automobil 1

Nový obecný automobil

16.4.2020 – Na základe výsledku verejného obstarávania obec zakúpila nový osobný automobil Dacia Dokker s príslušnou doplnenou výbavou v celkovej hodnote 12 876 €. Auto bude slúžiť pracovníkom obecného úradu pri bežných pracovných potrebách a pri rozvoze obedov dôchodcom. Toto auto nahradí doteraz používanú Škodu Felíciu, ktorú obec využívala 20 rokov. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

ODPOČET SPOTREBY ZEMNÉHO PLYNU

ODPOČET SPOTREBY ZEMNÉHO PLYNU celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Oprava vchodových schodov 1

Oprava vchodových schodov

16.4.2020 – Poškodené schody pred vchodmi do budovy spoločenského domu v Malej Mani boli opravené – dostali nový dlažobný obklad. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Oprava ohrady cintorína v M. Mani 1

Oprava ohrady cintorína v M. Mani

15. 4. 2020 – V Malej Mani bola vykonaná oprava ohrady cintorína pri hlavnej ceste, ktorá bola poškodená pri dopravnej nehode, opravená bola i časť pletiva oplotenia v zadnej časti cintorína. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Opravené komíny 1

Opravené komíny

15.4.2020 – Na budove „Lekárne“ boli opravené komíny, ktoré boli už značne poškodené zubom času. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Aplikácia "Zostaň Zdravý"

MV SR Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko upozorňuje na možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19 , ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácie MV SR určené seniorom v súvislosti s COVID-19

Informačný leták Ministerstva vnútra SR určený seniorom v súvislosti s pandémiou COVID-19 celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie pre nosenie rušok 1

Opatrenie pre nosenie rušok

Opatrenie pre nosenie rušok celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

SEPAROVANÝ ZBER 21.4.2020

SEPAROVANÝ ZBER 21.4.2020 celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

ODPOČET SPOTREBY EL.ENERGIE

ODPOČET SPOTREBY EL.ENERGIE celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Jarný zber konárov 1

Jarný zber konárov

7.4.2020 - V období od 1. do 7. apríla bol nákladným autom s mechanickým nakladacím ramenom vykonaný pravidelný jarný zber konárov a následne bol urobený ručný zber zvyškov. Celkove bolo z obce odvezených 32 vlečiek drevnej hmoty, čo predstavuje množstvo cca 150 ton a to je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zatiaľ najväčší zber.

celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Dezinfekcia verejných pristranstiev 1

Dezinfekcia verejných pristranstiev

6.4.2020 - Obec Maňa po nahlásení zistenia jedného pozitívneho prípadu ochorenia COVID-19 u obyvateľa našej obce vykonala dňa 6.4.2020 na verejných priestranstvách intravilánu časti obce Veľká Maňa dezinfekciu vonkajšieho mobiliáru - lavičiek, smetných košov, autobusových zastávok a spoločných priestorov - vchodov a schodísk v štyroch obecných nájomných bytovkách. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Prenájom majetku obce

31.3.2020 – Obec na základe nájomnej zmluvy odovzdala novému nájomcovi do prenájmu priestory na Domovine 1 na účel zabezpečovania predaja zmrzliny a rýchleho občerstvenia. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Opravy lavičiek 1

Opravy lavičiek

30.3.2020 – Pracovníci obce dokončili opravy lavičiek na verejných priestranstvách v parku, parčíku na námestí, v cintoríne, na futbalovom ihrisku a pri lekárni. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber a odvoz komunálnych odpadov 1

Zber a odvoz komunálnych odpadov

26.3.2020 – Na základe rámcovej dohody a výsledku verejného obstarávania zákazky s názvom „ Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve“ podpísala obec Zmluvu o poskytnutí služby s víťazným uchádzačom Brantner Nové Zámky, s. r. o. Predmetom zmluvy je zber, odvoz a zneškodnenie tuhých komunálnych odpadov a objemných odpadov na obdobie nasledujúcich troch rokov. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o finančný príspevok 1

Žiadosť o finančný príspevok

25.3.2020 – Podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov obce, ktoré dosiahli mieru separácie komunálnych odpadov 30 a viac percent, majú nárok na finančný príspevok z Environmentálnemu fondu. Naša obec má za rok 2019 mieru separácie 43,693 % a preto sme podali na Environmentálny fond žiadosť o tento príspevok. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Klimatizácia na zdravotnom stredisku 1

Klimatizácia na zdravotnom stredisku

19.3.2020 – Na žiadosť lekárov nášho zdravotného strediska boli vo všetkých ambulanciách a čakárňach nainštalované klimatizácie, ktoré v letných horúčavách prispejú k zlepšeniu podmienok v budove ambulancie pre lekárov i pacientov. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 18
posledná