Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 14
posledná

Spomaľovací pruh 1

Spomaľovací pruh

24.7.2019 – Pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie pri materskej škole na ulici P. O. Hviezdoslava bol podľa projektu schváleného okresným dopravným inšpektorátom umiestnený spomaľovací pruh a príslušné dopravné značenie. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Scválená dotácia na nové učebne v ZŠ 1

Scválená dotácia na nové učebne v ZŠ

23.7.2019 – Ministerstvo hospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo pre našu obec nenávratný finančný príspevok – dotáciu vo výške 65 959 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“, v rámci ktorého plánujeme v základnej škole vytvoriť dve nové učebne, jazykovú a polytechnickú v celkovej hodnote 73 353 €. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Drtenie drevného odpadu. 1

Drtenie drevného odpadu.

17.7.2019 – Drevný odpad, ktorý bol v obci vyzbieraný v priebehu roka a pri jarnom zvoze, bol veľkokapacitným štiepkovačom podrtený a odvezený na energetické zhodnotenie. Celkovo bolo tejto drevnej hmoty 99,33 tony. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Žalúzie v archíve 1

Žalúzie v archíve

15.7.2019 – Kvôli nutnosti zatemnenia boli na oknách v kultúrnom dome v miestnostiach registratúrneho strediska – archívu nainštalované nové žalúzie. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Nový konvektomat v školskej kuchyni 1

Nový konvektomat v školskej kuchyni

9.7.2019 – Ako nutnú prípravu na „bezplatné obedy“ sme doplnili vybavenie kuchyne v školskej jedálni novým programovateľným konvektomatom, nerezovým drezom s policou, sprchou a gastronádobami v celkovej hodnote 7 164 €. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Odchyt psov

4.7.2019 – Veterinárny lekár vykonal v obci odchyt dvoch psov, ktorí sa voľne pohybovali po uliciach. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejno prospešné práce - máj a jún 2019 1

Verejno prospešné práce - máj a jún 2019

30.6.2019 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vykonali v mesiacoch máj a jún zber odpadov, vyprázdňovanie smetných košov, zametanie a vyplievanie burín z verejných priestranstiev, kosenie parku, vyčistili odtokové žľaby, jarky a okraje ciest – Školská, Pri parku, Železničná, A. Hlinku, Ulička, vykonali náter kalandrov na okolo futbalového ihriska a prístreškov pre nádoby komunálneho odpadu pri obecných bytovkách, vyseparovanie železného odpadu zo stavebnej drte, nakládku veľkokapacitného kontajnera na separovaný papier, ..... celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - máj a jún 2019 1

Práce v obci - máj a jún 2019

30.6.2019 – Pracovníci obce v mesiacoch máj a jún 2019 vykonali hlavne kosenie verejných priestranstiev, postreky chodníkov a parkovísk proti burinám, strihanie živých plotov na námestí, postreky živých plotov proti škodcom – roztočom, úpravu okolia prístupovej cesty k domu smútku v Malej Mani, údržbu a náter umelého potôčika na námestí, závlahu vysadených topoľov okolo futbalového ihriska, opravy a údržby strojov, Avie , plaťáku, odstraňovanie zistených nedostatkov z revízií bleskozvodov na budovách kultúrneho domu v M. Mani, oboch domoch smútku, zdravotnom stredisku a športovej kabíne, odviezli vyseparovaný železný odpad zo stavebnej drte do výkupu, pokračovali v oplocovaní areálu futbalového ihriska,.... celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia domu smútku vo Veľkej Mani 1

Rekonštrukcia v dome smútku vo Veľkej Mani

10.6.2019 – Na budove dome smútku vo Veľkej Mani boli zrekonštruované všetky okná a dvere, celkovo bola vykonaná výmena 10-tich okien, vchodových a bočných dvier, pôvodné záclony na oknách boli nahradené vertikálnymi žalúziami a doplnené bolo i vertikálne žalúzie pre oddelenie priestoru chladiaceho boxu a všetky vnútorné priestory dostali nový náter. Táto obnova bola vykonaná v celkovej hodnote 5962 €. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Spracovanie stavebného odpadu 1

Spracovanie stavebného odpadu

6.6.2019 – Obec má podľa zákona povinnosť odobrať od svojich občanov drobné stavebné odpady. V období rokov, v ktorých táto povinnosť platí, sa ich takto odobralo značné množstvo. S súčasnosti sme 347,8 tony takto vyzbieraného stavebného odpadu veľkokapacitnou drvičkou spracovali na frakciu, ktorú je možné opätovne použiť ako stavebný materiál, pričom sme z neho vyseparovali 1160 kg železného odpadu. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Schválenie dotácie

27.5.2019 – Z Nitrianskeho samosprávneho kraja sme dostali oznámenie o schválení dotácie prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál na rekonštrukciu 4 autobusových zastávok vo výške 7 333,33 €, celkový rozpočet projektu je 9 274 € a spolufinancovanie obce cca 1 941 €. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Územný plán obce Maňa".

Obec Maňa ako obstarávateľ zverejňuje podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Územný plán obce Maňa". celý text

ostatné | 23. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je:
Vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby a malej plochy pri vstupe v miestnom cintoríne v Malej Mani.
celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Letná hra

Letná hra ... Poďte s nami spoznať náš kraj

Leto je čas pohody, dobrej nálady a hier, naša letná hra je otvorená pre všetkých, pripravila ju pre Vás MAS Združenia obcí Termál v spolupráci s TK Podhájska, Info centrum Podhájska a OZ Radix Slovakia, nech sa páči, tešíme sa na Vašu návštevu...
celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová
pôda

Pozemkové úpravy v Malej Mani

Stretnutie s poslancom NR SR a členom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo s Ing. Martinom Feckom - pondelok 29.7.2019 o 18:00 h v spoločenskej miestnosti Malá Maňa. celý text

ostatné | 24. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová
Bezplatná Wifi sieť 1

Bezplatná Wifi sieť

27.5.2019 - Obec podpísala zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí dotácie 12 825 € pre projekt „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Maňa. Spoluúčasť obce na projekte je plánovaná vo výške 675 €, čo je 5 % z celkového rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný vo výške 13 500 €. V súčasnosti prebieha kontrola procesu verejného obstarávania dodávateľa prác. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Postrek pagaštanov 1

Postrek pagaštanov

18.5.2019 Tak isto ako v predchádzajúcich rokoch bol opäť vykonaný chemický postrek 21 stromov pagaštanu konského na verejných priestranstvách našej obce proti škodcovi Ploskánikovi pagaštanovému, ktorý spôsobuje poškodenie s skoré usychanie listov. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Vlastníctvo prístupovej cesty

16.5.2019 – Po vyše ročných jednaniach a administratívnych úkonoch získala obec od Slovenskej republiky zastúpenej Slovenskou správou ciest do svojho vlastníctva parcelu prístupovej cesty k rybníčku na Mlynskej ulici. Tým bol ukončený proces vlastníckeho usporiadania celého priestoru, ktorý zahŕňa projekt „Revitalizácie verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“. V súčasnosti obec začala pripravovať podklady k územnému a stavebnému povoleniu pre tento projekt. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Reportáž - otvorenie dopravného ihriska, 12.6. 2019

..si môžete pozrieť vo videogalérii. celý text

ostatné | 17. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Schválené dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2019

1. Propagácia a prezentácia Obce Maňa 1800€
2. Pohybujeme sa pre radosť a zdravie - športový deň obce 1100€
3. Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2019 - XXXI. ročník 1600€

Ďakujeme. celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Mobilná aplikácia "V obraze" ... Viem čo sa deje

Pripravili sme pre Vás novú mobilnú aplikáciu celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Maňa"

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanoviská k tomuto oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 25.7.2019.
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-mana
Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Obce Maňa, Námestie M. R. Štefánika 1, 941 45 Maňa počas úradných hodín.


V Mani dňa 10.7.2019 Ing. Igor Sádovský
starosta obce
celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

sponzorom Požitavských folklórnych slávností Maňa 2019 celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 27.6.2019

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 27.6.2019 celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 5469 a 5470.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 5469 a 5470.
celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zahájení prípravných prác „ Územného plánu obce Maňa“.

Oznámenie o zahájení prípravných prác
„ Územného plánu obce Maňa“.
celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Nový Územný plán obce Maňa

10.5.2019 – Na základe výsledku verejného obstarávania obec uzatvorila s firmou Neutra - architektonický ateliér zmluvu na vypracovanie nového Územného plánu obce Maňa. Celý projekt je rozdelený do štyroch samostatných etáp s konečným termínom ukončenia do 24 mesiacov v celkovej hodnote 33 600 €. V roku 2020 obec plánuje na tento projekt čerpať dotáciu vo výške cca 18 000 €. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Prístupová cesta k domi smútku v M. Mani 1

Prístupová cesta k domi smútku v M. Mani

3.5.2019 – Na cintoríne v Malej Mani bola zrekonštruavaná prístupová cesta a priestor pred domom smútku. Okolo celej tejto plochy s výmerou 198 m² boli osadené obrubníky a pôvodný betónový povrch bol vyasfaltovaný. Investícia bola zrealizovaná v hodnote 4834 €. Zo zvyšného množstva dovezeného asfaltu bola vyasfaltovaná i plocha cca 100 m² parkoviska pri cintoríne vo Veľkej Mani v hodnote 960 €. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie darcom krvi

13.5.2019 sa v kultúrnom dome konal odber krvi mobilnou jednotkou. Vzácnu tekutinu darovali: Mária Holková, Vladimír Holka, Peter Babín, Dominik Tinák, Lenka Sojková, Stanislav Meňhart, Mgr. Eva Cigáňová, Jozef Cigáň, Daniel Jančár, Sofia Liková, Mgr. Marcela Mesárošová, Peter Bányi, František Belenčík, Ing. Matej Polák, Erik Potančok, Mgr. Marek Baranec, Mgr. Andrea Banásová, Zuzana Straňáková, Elena Chromeková, Ing. Igor Sádovský, Eva Víziová, Alžbeta Vojteková, Mgr. Zuzana Račeková, Ján Podhorec, Bc. Ľudmila Peceková. Krv po prvý krát darovali: Roman Hudec, Martin Andrášik, Martin Lauro a Mgr.Andrzej Mituta. Ďakujeme. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 14
posledná