Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 13
posledná

Doplnené dopravné značenie 1

Doplnené dopravné značenie

18.2.2019 - Na hlavnej križovatke pred kultúrnym domom v smere z „dediny“ bola k dopravnej značke „Stop“ doplnená dodatková tabuľka s tvarom križovatky a dopravná značka „Prechod pre chodcov“ bola umiestnená samostatne na nový stĺpik. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Uvítacie tabule mikroregiónu 1

Uvítacie tabule mikroregiónu

18.2.2019 – Tri vstupy hlavných ciest do našej obce sú súčasne i vstupmi do územia Mikroregiónu Termál. Pracovníci obce pri nich osadili tri nové uvítacie tabule mikroregiónu, ktoré boli inštalované i v ostatných dvanástich obciach. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Tesla Vráble

Pozvánka na stretnutie bývalých zamestnancov TESLA Vráble

Pozvánka na stretnutie bývalých zamestnancov TESLA Vráble na 24.3.2019 o 15,00 v športovej hale T-18

celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová
Žiadosť o dotáciu na autobusové zastávky 1

Žiadosť o dotáciu na autobusové zastávky

18.2.2019 – Obec vypracovala a podala žiadosť o dotáciu v rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál (MAS ZT) z Nástroja LEADER Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekt s názvom „Rekonštrukcia autobusových zastávok“, v rámci ktorého plánujeme obnovu - výmenu štyroch autobusových prístreškov na uliciach Dlhá, Domovina a Železničná v celkovej hodnote 9 274 €. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o dotáciu pre Wifi siete 1

Žiadosť o dotáciu pre Wifi siete

12.2.2019 - Obec vypracovala a podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (dotáciu) z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na projekt s názvom „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Maňa“, v rámci ktorého plánujeme v obci umiestniť 10 prístupových bodov pre pokrytie priestorov kultúrneho domu, jeho okolia, námestia a priestoru amfiteátra v parku v celkovej hodnote 14 995 €. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o dotáciu na učebne 1

Žiadosť o dotáciu na učebne

5.2.2019 – Obec zaktualizovala a opätovne podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (dotáciu) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“, v rámci ktorého plánujeme v základnej škole vytvoriť dve nové učebne, jazykovú a polytechnickú v celkovej hodnote 73 353 €. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - január 2019 1

Práce v obci - január 2019

31.1.2019 - Pracovníci obce v priebehu januára ostrihali stromčeky pri Jednote a v areály lekárne, vykonávali zimnú údržbu miestnych komunikácií, opravy strojov, kontajnerov, údržbu a opravy v obecných budovách a v bytovkách, odvoz veľkoobjemových odpadov, železného šrotu, pripravovali stojany náučného chodníka, stojany pre tabule Mikroregiónu Termál, pripravili 100 ks betónových stĺpov pre oplotenie futbalového ihriska, ..... Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce čistili vnútorné priestory v budove „Pajty“, roznášali kalendáre JE Mochovce a brožúrky separovaného odpadu, vyčistili od kríkov vinicu na Starej Hore, ...... celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Starostlivosť o dom smútku

7.1.2019 – Od 1 .januára 2019 sa začala starať o dom smútku vo Veľkej Mani pani Helena Podhorcová, u ktorej si na adrese T. Vansovej 1 môžu občania v prípade potreby prevziať kľúče od domu smútku. Doteraz vyše 20 rokov túto prácu vykonávala pani Mária Šplehová, ktorej v mene obce i touto cestou ďakujeme za túto dlhoročnú starostlivosť. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Pribudli kontajnery 1

Pribudli kontajnery

7.1.2019 – Na ulici F. Jurigu pri obecných nájomných bytovkách bola rozšírená spevnená plocha a boli doplnené tri 1 100 litrové kontajnery na separovaný odpad – 2 pre papier a 1 pre PET fľaše. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia k rohodnutiu Ústavného súdu SR o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou SR

Nález Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z. - oznámenie celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Propagačné video - mikroregión Termál

O zaujímavostiach a možnostiach, ktoré ponúka turistom a návštevníkom mikroregión Termál, bol spracovaný krátky propagačný film, ktorý nájdete v našej videogalérii. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parcely č. 5293, 5294, 5295 a 5296.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parcely č. 5293, 5294, 5295 a 5296.
celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Usmernenie pri chove ošípaných na domácu spotrebu

Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu,
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou,
Registrácia chovu s jednou ošípanou celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Malá Maňa, parc. č. 589.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Malá Maňa, parc. č. 589.
celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. nástroja LEADER NSK.

Miestna akčná skupina Združenia Termál (MAS ZT) vyhlasije Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. nástroja LEADER NSK. celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - november, december 2018 1

Práce v obci - november, december 2018

21.12.2018 - Pracovníci obce v priebehu novembra a decembra vykonali nátery stĺpov rozhlasu, orby záhrad a vinohradov, odstránenie odpadu na „Hlbokej ceste“, vyčistenie odpadovej šachty a potrubia okolo kultúrneho domu, odvoz veľkoobjemových odpadov, zber popadaných konárov z parku, výmenu vchodových dvier do nájomného bytu v obecnej bytovke, v Malej Mani makadamom upravili nástupnú plochu autobusu a priestor pred vývesnou tabuľou, na cintoríne čistili priestory starých hrobov, pripravovali stojany náučného chodníka, ..... celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce  1

Verejnoprospešné práce

20.12.2018 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce obnovili náter pódia amfiteátra, čistili areál “Pajty“, odstraňovali náletové kroviny, separáciu odpadov, čistili verejné priestranstvá a jarky, ukončili kosenie parku, zabezpečovali roznášanie obecnej pošty a pozvánok, urobili nátery lavičiek, smetných košov, autobusových zastávok, prístrešku a vchodovej brány na futbalové ihrisko, detských preliezok na námestí, hrabali listy na verejných priestranstvách, čistili vnútorné priestory v budove „Pajty“, ...... celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia okien telocvične 1

Rekonštrukcia okien telocvične

3.12.2018 V súlade s projektom a stavebným povolením bola na budove telocvične základnej školy ukončená rekonštrukcia okien v celkovej hodnote 23 542.-€. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Príspevok na stravovanie dôchodcov

1.12.2018 – Dňom 1.12.2018 vstúpila do platnosti smernica obce Maňa o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov, ktorou sa zvyšuje samotný príspevok na obedy a súčasne sa upravili – zvýšili hranice výšky dôchodkov, takže na čerpanie príspevkov bude mať nárok väčší počet dôchodcov. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Výstavba tribúny a striedačiek 1

Výstavba tribúny a striedačiek

1.12.2018 – Na futbalovom ihrisku bola dokončená výstavba krytej tribúny so 102 miestami na sedenie a dvoch desaťmiestnych striedačiek v celkovej hodnote 36 127.- €. Súčasťou stavby bola i prekládka stožiaru osvetlenia a podzemného kábla v hodnote 8 759 €.-€, pričom materiál a elektrikárske práce v hodnote cca 800 € sponzorsky pre obec poskytla a vykonala firma N ZES energy s.r.o..
Na základe „Zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Maňa“ uzatvorenej so Slovenským futbalovým zväzom boli na túto výstavbu poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000.- €.
celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Výmena dopravných značiek 1

Výmena dopravných značiek

29.11.2018 – Na miestnych komunikáciách v obci bila vykonaná výmena 10 kusov dopravných značiek „Daj prednosť v jazde“ , 4 kusov „Stop daj prednosť v jazde“ a jednej značky „Prvá pomoc“. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Opravy výtlkov 1

Opravy výtlkov

26.11.2018 Pracovníci obce vykonali opravy výtlkov ciest a chodníkov miestnych komunikácií, pričom spotrebovali 10 t asfaltovej zmesi.

celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Výrub a výsadba v areáli ihriska 1

Výrub a výsadba v areáli ihriska

20.11.2018 – V súlade s rozhodnutím o výrube topoľov okolo futbalového ihriska bola v areály zrealizovaná náhradná výsadba 300 kusov topoľov a 141 kusov cyprusovca laylandského. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - október 2018 1

Práce v obci - október 2018

31.10.2018 - Pracovníci obce v priebehu októbra vykonali na futbalovom ihrisku opravu osvetlenia, opravu stĺpov a sietí za bránkami, prebrúsili drevené pódium amfiteátra, osadili stĺp osvetlenia dopravného ihriska v ZŠ, vykonali opravy verejného rozhlasu a osvetlenia pre obec a podľa objednávok i v okolitých obciach, vykonali nátery drevených sôch, opílili konáre od svetiel verejného osvetlenia na ceste k železničnej stanici, ..... celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Lepšie zažíhať svetielko, ako preklínať tmu.

Lepšie zažíhať svetielko, ako preklínať tmu. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Vianočné prianie

Vianočné prianie celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2019 V OBCI MAŇA

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2019 V OBCI MAŇA celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
CHVÚ Žitavský luh - výsledky hydrogeologickej štúdie 1

CHVÚ Žitavský luh - výsledky hydrogeologickej štúdie

19.11.2018 – V súvislosti s návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh pracovníci Ministerstva životného prostredia SR zorganizovali na Okresnom úrade v Nitre pre všetkých zainteresovaných prezentáciu záverov štúdie hydrogeologického prieskumu územia a opatrení na zlepšenie vodného režimu tohto územia. Na tomto stretnutí boli podané informácie o súčasnom hydrologickom stave a pomeroch v chránenom vtáčom území, o už zrealizovaných vodohospodárskych opatreniach a o plánovaných opatreniach v nasledujúcom období. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Hodnotiaca správa starostu obce Maňa za volebné obdobie rokov 2014 až 2018.

Hodnotiaca správa starostu obce Maňa
za volebné obdobie rokov 2014 až 2018.
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

Vážení spoluobčania!
Vo včerajších komunálnych voľbách ste svojimi hlasmi rozhodli o tom , kto Vás bude počas nasledujúceho obdobia zastupovať v Obecnom zastupiteľstve a vo vedení obce.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa volieb zúčastnili a využili svoje občianske právo prejaviť svoju vôľu.
Ďakujem aj v mene nezávislých kandidátov Ing. Petra Hudeca, Ing. Pavla Gubrica, Dominika Tináka, Martina Lauru a Mgr. Adriána Šubu, s ktorými som sa o Vašu priazeň uchádzal.
Zvlášť srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám odovzdali svoj hlas a ktorí svojimi hlasmi zvolili aj mňa na ďalšie štyri roky za starostu našej obce.
Je to pre mňa veľká česť a súčasne veľký záväzok. A preto vstupujem do ďalšieho obdobia s rozhodnutím, venovať našej obci a všetkým občanom svoje sily, schopnosti, vedomosti a s odhodlaním urobiť všetko pre to, aby som Vašu dôveru nesklamal.
Ešte raz Vám srdečne ďakujem.
Nech Boh žehná našej obci!

Ing. Igor Sádovský
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 13
posledná