Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 13
posledná

Obnova uvítacích tabúľ 1

Obnova uvítacích tabúľ

12.8.2019 – Na vstupe do obce v smere od Trávnice sme obnovili uvítaciu tabuľu a v smere od Dolnej Gedry sme osadili novú uvítaciu tabulu aj s konštrukciou nosiča, pretože pôvodná bola úplne zničená pri dopravnej nehode. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Spevnenie vjazdu 1

Spevnenie vjazdu

6.8.2019 – V rámci príprav Traktormánie sme upravili a spevnili vjazd z hrádze Žitavy na plochu za futbalovým ihriskom, ktorú sme využili ako parkovisko pre osobné vozidlá návštevníkov. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce - júl 2019 1

Verejnoprospešné práce - júl 2019

31.7.2019 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu júla kosili v parku, čistili verejné priestranstvá, chodníky, cintoríny, parkoviská, odtokové žľaby, okraje ciest, priestory zberného dvora, vyplievali burinu zo záhonov, vykonali náter lavičiek , sôch v parku, ohrady lekárne, informačných tabúľ, šachtových poklopov, kalandrov okolo futbalového ihriska a prístrešku pre kameru, vyseparovali odpady z kontajnerov na separované odpady pri obecných bytovkách, ..... celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - júl 2019 1

Práce v obci - júl 2019

31.7.2019 – Pracovníci obce v priebehu júla vykonávali kosenie verejných priestranstiev, cintorínov, ihrísk, okolia rybníčka, parciel na viniciach, postrek burín na chodníkoch, postrek živých plotov proti škodcom, polievanie vysadených stromov, vyrobili a osadili bočné bránky na plote okolo ihriska, opravili prístrešok pre smetné koše pri obecných bytovkách, vykonali opravu a prípravu vozidla Liaz – nosiča kontajnerov na STK, odviezli stavebný a komunálny odpad z konca Mlynskej ulice a veľkoobjemové odpady vyzbierané na zbernom dvore, materiálne a technicky zabezpečovali kultúrne, športové a spoločenské podujatia, ..... celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Maľovka ambulancie 1

Maľovka ambulancie

31.7.2019 – Na zdravotnom stredisku bola vykonaná maľovka vnútorných priestorov ambulancie všeobecného lekára. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Obnovené dopravné značky 1

Obnovené dopravné značky

30.7.2019 – Na križovatke ulíc A. Hlinku a Uličky boli obnovené dopravné značky „Hlavná cesta“ a ich dodatkové označenia tvaru križovatky. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Informačné stretnutie

29.7.2019 – Obec v spolupráci s poslancom Národnej rady SR a členom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ing. Martinom Feckom pripravil v spoločenskej miestnosti v Malej Mani informačné stretnutie s občanmi na tému pripravovaných pozemkových úprav v katastri Malá Maňa. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Spomaľovací pruh 1

Spomaľovací pruh

24.7.2019 – Pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie pri materskej škole na ulici P. O. Hviezdoslava bol podľa projektu schváleného okresným dopravným inšpektorátom umiestnený spomaľovací pruh a príslušné dopravné značenie. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Scválená dotácia na nové učebne v ZŠ 1

Scválená dotácia na nové učebne v ZŠ

23.7.2019 – Ministerstvo hospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo pre našu obec nenávratný finančný príspevok – dotáciu vo výške 65 959 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“, v rámci ktorého plánujeme v základnej škole vytvoriť dve nové učebne, jazykovú a polytechnickú v celkovej hodnote 73 353 €. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Drtenie drevného odpadu. 1

Drtenie drevného odpadu.

17.7.2019 – Drevný odpad, ktorý bol v obci vyzbieraný v priebehu roka a pri jarnom zvoze, bol veľkokapacitným štiepkovačom podrtený a odvezený na energetické zhodnotenie. Celkovo bolo tejto drevnej hmoty 99,33 tony. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Žalúzie v archíve 1

Žalúzie v archíve

15.7.2019 – Kvôli nutnosti zatemnenia boli na oknách v kultúrnom dome v miestnostiach registratúrneho strediska – archívu nainštalované nové žalúzie. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Nový konvektomat v školskej kuchyni 1

Nový konvektomat v školskej kuchyni

9.7.2019 – Ako nutnú prípravu na „bezplatné obedy“ sme doplnili vybavenie kuchyne v školskej jedálni novým programovateľným konvektomatom, nerezovým drezom s policou, sprchou a gastronádobami v celkovej hodnote 7 164 €. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Odchyt psov

4.7.2019 – Veterinárny lekár vykonal v obci odchyt dvoch psov, ktorí sa voľne pohybovali po uliciach. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejno prospešné práce - máj a jún 2019 1

Verejno prospešné práce - máj a jún 2019

30.6.2019 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vykonali v mesiacoch máj a jún zber odpadov, vyprázdňovanie smetných košov, zametanie a vyplievanie burín z verejných priestranstiev, kosenie parku, vyčistili odtokové žľaby, jarky a okraje ciest – Školská, Pri parku, Železničná, A. Hlinku, Ulička, vykonali náter kalandrov na okolo futbalového ihriska a prístreškov pre nádoby komunálneho odpadu pri obecných bytovkách, vyseparovanie železného odpadu zo stavebnej drte, nakládku veľkokapacitného kontajnera na separovaný papier, ..... celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - máj a jún 2019 1

Práce v obci - máj a jún 2019

30.6.2019 – Pracovníci obce v mesiacoch máj a jún 2019 vykonali hlavne kosenie verejných priestranstiev, postreky chodníkov a parkovísk proti burinám, strihanie živých plotov na námestí, postreky živých plotov proti škodcom – roztočom, úpravu okolia prístupovej cesty k domu smútku v Malej Mani, údržbu a náter umelého potôčika na námestí, závlahu vysadených topoľov okolo futbalového ihriska, opravy a údržby strojov, Avie , plaťáku, odstraňovanie zistených nedostatkov z revízií bleskozvodov na budovách kultúrneho domu v M. Mani, oboch domoch smútku, zdravotnom stredisku a športovej kabíne, odviezli vyseparovaný železný odpad zo stavebnej drte do výkupu, pokračovali v oplocovaní areálu futbalového ihriska,.... celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia domu smútku vo Veľkej Mani 1

Rekonštrukcia v dome smútku vo Veľkej Mani

10.6.2019 – Na budove dome smútku vo Veľkej Mani boli zrekonštruované všetky okná a dvere, celkovo bola vykonaná výmena 10-tich okien, vchodových a bočných dvier, pôvodné záclony na oknách boli nahradené vertikálnymi žalúziami a doplnené bolo i vertikálne žalúzie pre oddelenie priestoru chladiaceho boxu a všetky vnútorné priestory dostali nový náter. Táto obnova bola vykonaná v celkovej hodnote 5962 €. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Spracovanie stavebného odpadu 1

Spracovanie stavebného odpadu

6.6.2019 – Obec má podľa zákona povinnosť odobrať od svojich občanov drobné stavebné odpady. V období rokov, v ktorých táto povinnosť platí, sa ich takto odobralo značné množstvo. S súčasnosti sme 347,8 tony takto vyzbieraného stavebného odpadu veľkokapacitnou drvičkou spracovali na frakciu, ktorú je možné opätovne použiť ako stavebný materiál, pričom sme z neho vyseparovali 1160 kg železného odpadu. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Schválenie dotácie

27.5.2019 – Z Nitrianskeho samosprávneho kraja sme dostali oznámenie o schválení dotácie prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál na rekonštrukciu 4 autobusových zastávok vo výške 7 333,33 €, celkový rozpočet projektu je 9 274 € a spolufinancovanie obce cca 1 941 €. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Územný plán obce Maňa".

Obec Maňa ako obstarávateľ zverejňuje podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Územný plán obce Maňa". celý text

ostatné | 23. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Letná hra

Letná hra ... Poďte s nami spoznať náš kraj

Leto je čas pohody, dobrej nálady a hier, naša letná hra je otvorená pre všetkých, pripravila ju pre Vás MAS Združenia obcí Termál v spolupráci s TK Podhájska, Info centrum Podhájska a OZ Radix Slovakia, nech sa páči, tešíme sa na Vašu návštevu...
celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová
pôda

Pozemkové úpravy v Malej Mani

Stretnutie s poslancom NR SR a členom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo s Ing. Martinom Feckom - pondelok 29.7.2019 o 18:00 h v spoločenskej miestnosti Malá Maňa. celý text

ostatné | 24. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová
Bezplatná Wifi sieť 1

Bezplatná Wifi sieť

27.5.2019 - Obec podpísala zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí dotácie 12 825 € pre projekt „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Maňa. Spoluúčasť obce na projekte je plánovaná vo výške 675 €, čo je 5 % z celkového rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný vo výške 13 500 €. V súčasnosti prebieha kontrola procesu verejného obstarávania dodávateľa prác. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Postrek pagaštanov 1

Postrek pagaštanov

18.5.2019 Tak isto ako v predchádzajúcich rokoch bol opäť vykonaný chemický postrek 21 stromov pagaštanu konského na verejných priestranstvách našej obce proti škodcovi Ploskánikovi pagaštanovému, ktorý spôsobuje poškodenie s skoré usychanie listov. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Vlastníctvo prístupovej cesty

16.5.2019 – Po vyše ročných jednaniach a administratívnych úkonoch získala obec od Slovenskej republiky zastúpenej Slovenskou správou ciest do svojho vlastníctva parcelu prístupovej cesty k rybníčku na Mlynskej ulici. Tým bol ukončený proces vlastníckeho usporiadania celého priestoru, ktorý zahŕňa projekt „Revitalizácie verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“. V súčasnosti obec začala pripravovať podklady k územnému a stavebnému povoleniu pre tento projekt. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Reportáž - otvorenie dopravného ihriska, 12.6. 2019

..si môžete pozrieť vo videogalérii. celý text

ostatné | 17. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Schválené dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2019

1. Propagácia a prezentácia Obce Maňa 1800€
2. Pohybujeme sa pre radosť a zdravie - športový deň obce 1100€
3. Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2019 - XXXI. ročník 1600€

Ďakujeme. celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Mobilná aplikácia "V obraze" ... Viem čo sa deje

Pripravili sme pre Vás novú mobilnú aplikáciu celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Maňa"

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanoviská k tomuto oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 25.7.2019.
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-mana
Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Obce Maňa, Námestie M. R. Štefánika 1, 941 45 Maňa počas úradných hodín.


V Mani dňa 10.7.2019 Ing. Igor Sádovský
starosta obce
celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

sponzorom Požitavských folklórnych slávností Maňa 2019 celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Oznámenie o zahájení prípravných prác „ Územného plánu obce Maňa“.

Oznámenie o zahájení prípravných prác
„ Územného plánu obce Maňa“.
celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 13
posledná