Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 13
posledná

Montáž žalúzií 1

Montáž žalúzií

29.3.2019 – Po rekonštrukcii okien kultúrneho domu boli pre zlepšenie vybavenia interiérov v sobášnej miestnosti, v „predsobáške“, v sále a v zasadačke na 2. poschodí nainštalované vertikálne a v miestnosti tlačiarne na prízemí lamelové žalúzie. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Chodník okolo tribúny

7.3.2019 – V areály futbalového ihriska bol okolo novovybudovanej tribúny vybudovaný prístupový chodník zo zámkovej dlažby, upravené bolo okolie tribúny a striedačiek a pri športovej kabíne boli urobené terénne úpravy vyrovnania terénu navezenou zeminou a výsev trávy. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Výmena dopravných značiek 1

Výmena dopravných značiek

5.3.2019 – Na výjazde ulice J. Kováča na hlavnú cestu pri kultúrnom dome bola obnovená pôvodná dopravná značka „Daj prednosť v jazde“ a na výjazde Zakostolskej ulici na hlavnú cestu pri lekárni bola nahradená značkou „Stop – daj prednosť v jazde“. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Výberové konanie
Č. j. 2019/154
Obec Maňa, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Mani na pozíciu s druhom práce

verejnoprospešné práce a údržbárske práce v obci
a vedenie motorového vozidla.

Výkon práce: Obec Maňa.

Termín nástupu: ihneď.

celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Odpočet elektromerov

Odpočet elektromerov celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Informačná tabuľa na tribúne 1

Informačná tabuľa na tribúne

14.2.2019 – Výstavba krytej tribúna a striedačiek na futbalovom ihrisku a zúčtovanie dotácie, ktorú obec na tento účel získala zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu, bola ukončená umiestnením informačnej tabule o spolufinancovaní tohto diela. celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o dotáciu na kamerový systém 1

Žiadosť o dotáciu na kamerový systém

4.3.2019 – Obec vypracovala a podala žiadosť o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na projekt „Kamerový systém pre zabezpečenie ochrany majetku“, v rámci ktorého plánujeme v obci umiestniť 18 kamier s vysokým rozlíšením v celkovej hodnote 32 883 €. celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Zmluva so SPF 1

Zmluva so SPF

1.3.2019 - Po vyše trojročnom úsilí a jednaniach uzatvorila obec so Slovenským pozemkovým úradom zmluvu na odkúpenie spoluvlastníckych podielov troch parciel, ktoré tvoria prístupový priestor na vyše dvoj-hektárovú obecnú parcelu oproti cintorína. celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejnopráspešné práce - február 2019 1

Verejnopráspešné práce - február 2019

28.2.2019 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné služby v priebehu februára zbierali odpady z verejných priestranstiev, jarkov pri hlavných cestách, v areáli futbalového ihriska a „Pajty“, čistili od kríkov parcely viníc na Starej Hore, roznášali pozvánky, ... celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - február 2019 1

Práce v obci - február 2019

28.2.2019 – Pracovníci obce v priebehu februára upravovali priestory areálu futbalového ihriska, v okrajových častiach zarovnávali terén a odstránili staré navážky betónov a stavebných odpadov, pri novovybudovaných striedačkách opravili a prispôsobili trubkové ohradenie hracej plochy, zo záhonov na námestí odstránili súché časti okrasných tráv, z ulice A. Sládkoviča odviezli nahrabané lístie, na ohradu parku pri Jednote umiestnili tabuľu pre umiestňovanie volebných plagátov, vykonávali údržbu a opravy obecných budov, opravili a pripravili na STK vysokozdvižnú plošinu Avia, v Malej Mani zeminou upravili svah pri ihrisku, .... celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Opravy v bytovkách 1

Opravy v bytovkách

27.2.2019 – Z dôvodov vlhnutia, plesnenia a zatekania stropov v dvoch podkrovných bytoch v obecnej nájomnej bytovke bola vykonaná oprava krytiny, doplnenie tepelnej izolácie a s tým spojená demontáž a opätovná montáž príslušných častí sadrokartónového stropu. celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Stojany tabúľ náučného chodníka 1

Stojany tabúľ náučného chodníka

23.2.2019 – Pracovníci obce dokončili zhotovenie 12 kusov stojanov – nosičov tabúľ náučného chodníka, pre ktoré v súčasnosti vybavuje povolenia ich osadenia na príslušné miesta v rámci katastrov našej obce. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Prístupová cesta k rybníčku 1

Prístupová cesta k rybníčku

21.2.2019 – Obec Maňa uzatvorila so Slovenskou správou ciest, a. s. zmluvu o kúpe parcely prístupovej cesty k rybníčku za Mlynskou ulicou, ktorá v súčasnosti nie je vo vlastníctve obce. Vzhľadom na to, že ju budeme využívať na všeobecne prospešné účely, obec túto parcelu s výmerou 378 m² kupuje za cenu 200 €, čo je len desatina ceny stanovenej znaleckým posudkom. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Doplnené dopravné značenie 1

Doplnené dopravné značenie

18.2.2019 - Na hlavnej križovatke pred kultúrnym domom v smere z „dediny“ bola k dopravnej značke „Stop“ doplnená dodatková tabuľka s tvarom križovatky a dopravná značka „Prechod pre chodcov“ bola umiestnená samostatne na nový stĺpik. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Uvítacie tabule mikroregiónu 1

Uvítacie tabule mikroregiónu

18.2.2019 – Tri vstupy hlavných ciest do našej obce sú súčasne i vstupmi do územia Mikroregiónu Termál. Pracovníci obce pri nich osadili tri nové uvítacie tabule mikroregiónu, ktoré boli inštalované i v ostatných dvanástich obciach. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Tesla Vráble

Pozvánka na stretnutie bývalých zamestnancov TESLA Vráble

Pozvánka na stretnutie bývalých zamestnancov TESLA Vráble na 24.3.2019 o 15,00 v športovej hale T-18

celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová
Žiadosť o dotáciu na autobusové zastávky 1

Žiadosť o dotáciu na autobusové zastávky

18.2.2019 – Obec vypracovala a podala žiadosť o dotáciu v rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál (MAS ZT) z Nástroja LEADER Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekt s názvom „Rekonštrukcia autobusových zastávok“, v rámci ktorého plánujeme obnovu - výmenu štyroch autobusových prístreškov na uliciach Dlhá, Domovina a Železničná v celkovej hodnote 9 274 €. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o dotáciu pre Wifi siete 1

Žiadosť o dotáciu pre Wifi siete

12.2.2019 - Obec vypracovala a podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (dotáciu) z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na projekt s názvom „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Maňa“, v rámci ktorého plánujeme v obci umiestniť 10 prístupových bodov pre pokrytie priestorov kultúrneho domu, jeho okolia, námestia a priestoru amfiteátra v parku v celkovej hodnote 14 995 €. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o dotáciu na učebne 1

Žiadosť o dotáciu na učebne

5.2.2019 – Obec zaktualizovala a opätovne podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (dotáciu) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“, v rámci ktorého plánujeme v základnej škole vytvoriť dve nové učebne, jazykovú a polytechnickú v celkovej hodnote 73 353 €. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - január 2019 1

Práce v obci - január 2019

31.1.2019 - Pracovníci obce v priebehu januára ostrihali stromčeky pri Jednote a v areály lekárne, vykonávali zimnú údržbu miestnych komunikácií, opravy strojov, kontajnerov, údržbu a opravy v obecných budovách a v bytovkách, odvoz veľkoobjemových odpadov, železného šrotu, pripravovali stojany náučného chodníka, stojany pre tabule Mikroregiónu Termál, pripravili 100 ks betónových stĺpov pre oplotenie futbalového ihriska, ..... Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce čistili vnútorné priestory v budove „Pajty“, roznášali kalendáre JE Mochovce a brožúrky separovaného odpadu, vyčistili od kríkov vinicu na Starej Hore, ...... celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Starostlivosť o dom smútku

7.1.2019 – Od 1 .januára 2019 sa začala starať o dom smútku vo Veľkej Mani pani Helena Podhorcová, u ktorej si na adrese T. Vansovej 1 môžu občania v prípade potreby prevziať kľúče od domu smútku. Doteraz vyše 20 rokov túto prácu vykonávala pani Mária Šplehová, ktorej v mene obce i touto cestou ďakujeme za túto dlhoročnú starostlivosť. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Pribudli kontajnery 1

Pribudli kontajnery

7.1.2019 – Na ulici F. Jurigu pri obecných nájomných bytovkách bola rozšírená spevnená plocha a boli doplnené tri 1 100 litrové kontajnery na separovaný odpad – 2 pre papier a 1 pre PET fľaše. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia k rohodnutiu Ústavného súdu SR o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou SR

Nález Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z. - oznámenie celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Propagačné video - mikroregión Termál

O zaujímavostiach a možnostiach, ktoré ponúka turistom a návštevníkom mikroregión Termál, bol spracovaný krátky propagačný film, ktorý nájdete v našej videogalérii. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parcely č. 5293, 5294, 5295 a 5296.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parcely č. 5293, 5294, 5295 a 5296.
celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Usmernenie pri chove ošípaných na domácu spotrebu

Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu,
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou,
Registrácia chovu s jednou ošípanou celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Malá Maňa, parc. č. 589.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Malá Maňa, parc. č. 589.
celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. nástroja LEADER NSK.

Miestna akčná skupina Združenia Termál (MAS ZT) vyhlasije Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. nástroja LEADER NSK. celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - november, december 2018 1

Práce v obci - november, december 2018

21.12.2018 - Pracovníci obce v priebehu novembra a decembra vykonali nátery stĺpov rozhlasu, orby záhrad a vinohradov, odstránenie odpadu na „Hlbokej ceste“, vyčistenie odpadovej šachty a potrubia okolo kultúrneho domu, odvoz veľkoobjemových odpadov, zber popadaných konárov z parku, výmenu vchodových dvier do nájomného bytu v obecnej bytovke, v Malej Mani makadamom upravili nástupnú plochu autobusu a priestor pred vývesnou tabuľou, na cintoríne čistili priestory starých hrobov, pripravovali stojany náučného chodníka, ..... celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 13
posledná