Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 14
posledná

Bezplatná Wifi sieť 1

Bezplatná Wifi sieť

27.5.2019 - Obec podpísala zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí dotácie 12 825 € pre projekt „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Maňa. Spoluúčasť obce na projekte je plánovaná vo výške 675 €, čo je 5 % z celkového rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný vo výške 13 500 €. V súčasnosti prebieha kontrola procesu verejného obstarávania dodávateľa prác. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Postrek pagaštanov 1

Postrek pagaštanov

18.5.2019 Tak isto ako v predchádzajúcich rokoch bol opäť vykonaný chemický postrek 21 stromov pagaštanu konského na verejných priestranstvách našej obce proti škodcovi Ploskánikovi pagaštanovému, ktorý spôsobuje poškodenie s skoré usychanie listov. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Vlastníctvo prístupovej cesty

16.5.2019 – Po vyše ročných jednaniach a administratívnych úkonoch získala obec od Slovenskej republiky zastúpenej Slovenskou správou ciest do svojho vlastníctva parcelu prístupovej cesty k rybníčku na Mlynskej ulici. Tým bol ukončený proces vlastníckeho usporiadania celého priestoru, ktorý zahŕňa projekt „Revitalizácie verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“. V súčasnosti obec začala pripravovať podklady k územnému a stavebnému povoleniu pre tento projekt. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Reportáž - otvorenie dopravného ihriska, 12.6. 2019

..si môžete pozrieť vo videogalérii. celý text

ostatné | 17. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Schválené dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2019

1. Propagácia a prezentácia Obce Maňa 1800€
2. Pohybujeme sa pre radosť a zdravie - športový deň obce 1100€
3. Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2019 - XXXI. ročník 1600€

Ďakujeme. celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Mobilná aplikácia "V obraze" ... Viem čo sa deje

Pripravili sme pre Vás novú mobilnú aplikáciu celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Maňa"

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanoviská k tomuto oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 25.7.2019.
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-mana
Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Obce Maňa, Námestie M. R. Štefánika 1, 941 45 Maňa počas úradných hodín.


V Mani dňa 10.7.2019 Ing. Igor Sádovský
starosta obce
celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

sponzorom Požitavských folklórnych slávností Maňa 2019 celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 27.6.2019

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 27.6.2019 celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

ZÁKAZ SPAĽOVANIA ODPADOV

ZÁKAZ SPAĽOVANIA ODPADOV ZO ZÁHRAD A DOMÁCNOSTÍ celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 5469 a 5470.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 5469 a 5470.
celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zahájení prípravných prác „ Územného plánu obce Maňa“.

Oznámenie o zahájení prípravných prác
„ Územného plánu obce Maňa“.
celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Nový Územný plán obce Maňa

10.5.2019 – Na základe výsledku verejného obstarávania obec uzatvorila s firmou Neutra - architektonický ateliér zmluvu na vypracovanie nového Územného plánu obce Maňa. Celý projekt je rozdelený do štyroch samostatných etáp s konečným termínom ukončenia do 24 mesiacov v celkovej hodnote 33 600 €. V roku 2020 obec plánuje na tento projekt čerpať dotáciu vo výške cca 18 000 €. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Prístupová cesta k domi smútku v M. Mani 1

Prístupová cesta k domi smútku v M. Mani

3.5.2019 – Na cintoríne v Malej Mani bola zrekonštruavaná prístupová cesta a priestor pred domom smútku. Okolo celej tejto plochy s výmerou 198 m² boli osadené obrubníky a pôvodný betónový povrch bol vyasfaltovaný. Investícia bola zrealizovaná v hodnote 4834 €. Zo zvyšného množstva dovezeného asfaltu bola vyasfaltovaná i plocha cca 100 m² parkoviska pri cintoríne vo Veľkej Mani v hodnote 960 €. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie darcom krvi

13.5.2019 sa v kultúrnom dome konal odber krvi mobilnou jednotkou. Vzácnu tekutinu darovali: Mária Holková, Vladimír Holka, Peter Babín, Dominik Tinák, Lenka Sojková, Stanislav Meňhart, Mgr. Eva Cigáňová, Jozef Cigáň, Daniel Jančár, Sofia Liková, Mgr. Marcela Mesárošová, Peter Bányi, František Belenčík, Ing. Matej Polák, Erik Potančok, Mgr. Marek Baranec, Mgr. Andrea Banásová, Zuzana Straňáková, Elena Chromeková, Ing. Igor Sádovský, Eva Víziová, Alžbeta Vojteková, Mgr. Zuzana Račeková, Ján Podhorec, Bc. Ľudmila Peceková. Krv po prvý krát darovali: Roman Hudec, Martin Andrášik, Martin Lauro a Mgr.Andrzej Mituta. Ďakujeme. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam Úradu práce,sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Oznam Úradu práce,sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce - apríl 2019 1

Verejnoprospešné práce - apríl 2019

30.4.2019 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vykonali čistenie verejných priestranstiev, vyzbierali odpadky z jarkov povedľa cesty na vinice v Malej Mani, v areály „Pajty, pomáhali pri zbere haluzoviny, vykonali doručovanie obecnej poštových zásielok – rozhodnutí a roznos Máňanského hlásnika, ..... celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - apríl 2019 1

Práce v obci - apríl 2019

30.4.2019 - Pracovníci obce v priebehu apríla pokračovali v oplocovaní futbalového ihriska, opravili netesnosti vodovodného potrubia a vyčistili vodomernú šachtu pri športovej kabíne, vykonal závlahu vysadených stromčekov okolo ihriska, čistili a upravovali vonkajšie plochy na „Pajte“, odviezli do zberu vyzbieraný železný odpad, spustili potôčik na námestí, pripravili na novú sezónu kosenia mulčovač, odstraňovali zistené nedostatky bleskozvodov na obecných budovách, vymenili piesok v pieskoviskách na detských ihriskách, vykonali postrek burín na chodníkoch zo zámkovej dlažby a na okrajoch ciest a plotov, v závere mesiaca začali s kosením verejných priestranstiev, ..... celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

III. zasadnutie OZ

24.4.2019 – Obecné zastupiteľstvo na svojom III. zasadnutí prerokovalo 26 bodov programu a prijalo 20 uznesení. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Zber haluzovany 1

Zber haluzovany

12. 4. 2019 - V období od 1. do 12. apríla bol nákladným autom s mechanickým nakladacím ramenom vykonaný pravidelný jarný zber konárov a následne bol urobený ručný zber zvyškov. Celkove bolo z obce odvezených 54 vlečiek drevnej hmoty, čo predstavuje množstvo cca 145 ton a to je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zatiaľ najväčší zber. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pracovné stretnutie poslancov

9.4.2019 – Konalo sa pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva, na ktorom boli pripravované podklady na nadchádzajúce III. zasadnutie obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

1. zasadnutie okrskových volebných komisií

5.4.2019 – Starosta obce zvolal 1. zasadnutie členov okrskových volebných komisií pre voľby do EP, na ktorej si členovia komisií zvolili svojich predsedov a podpredsedov a boli oboznámení s potrebnými informáciami o priebehu volieb a so svojimi povinnosťami. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce v marci 1

Verejnoprospešné práce v marci

30.3.2019 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vykonávali čistenie a zametanie verejných priestranstiev, cintorínov, námestia, umelého potôčika, záhonov, priestorov lekárne, viníc, hliníka za „Pajtou“, parkovísk, amfiteátra, parku, ako každý rok vyzbierali odpadky i z jarkov povedľa ciest 2. a 3. triedy v celom katastri našej obce, pričom vyzbierali vyše 70 vriec odpadu, odstraňovali náletové dreviny z parciel viníc, doručovali občanom daňové rozhodnutia a iné. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v marci 2019 1

Práce v marci 2019

30.3.2019 – Pracovníci obce v priebehu marca opilovali stromy na plochách patriacich obci i na základe objednávok občanov, dokončili odvoz veľkoobjemových odpadov, odstránením železných stĺpov dokončili vyčistenie parcely na viniciach ako prípravu pre uloženie podzemného elektrického vedenia pre novú trafostanicu na Starej Hore, upravovali uvoľnené hrobové miesta na cintoríne, vykonávali opravy strojov a údržbárske práce na obecných budovách a bytovkách, pokračovali v oplocovaní areálu futbalového ihriska, .... celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Montáž žalúzií 1

Montáž žalúzií

29.3.2019 – Po rekonštrukcii okien kultúrneho domu boli pre zlepšenie vybavenia interiérov v sobášnej miestnosti, v „predsobáške“, v sále a v zasadačke na 2. poschodí nainštalované vertikálne a v miestnosti tlačiarne na prízemí lamelové žalúzie. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Chodník okolo tribúny

7.3.2019 – V areály futbalového ihriska bol okolo novovybudovanej tribúny vybudovaný prístupový chodník zo zámkovej dlažby, upravené bolo okolie tribúny a striedačiek a pri športovej kabíne boli urobené terénne úpravy vyrovnania terénu navezenou zeminou a výsev trávy. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Výmena dopravných značiek 1

Výmena dopravných značiek

5.3.2019 – Na výjazde ulice J. Kováča na hlavnú cestu pri kultúrnom dome bola obnovená pôvodná dopravná značka „Daj prednosť v jazde“ a na výjazde Zakostolskej ulici na hlavnú cestu pri lekárni bola nahradená značkou „Stop – daj prednosť v jazde“. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Výberové konanie
Č. j. 2019/154
Obec Maňa, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Mani na pozíciu s druhom práce

verejnoprospešné práce a údržbárske práce v obci
a vedenie motorového vozidla.

Výkon práce: Obec Maňa.

Termín nástupu: ihneď.

celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Odpočet elektromerov

Odpočet elektromerov celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 14
posledná