Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 12
posledná

Príspevok na stravovanie dôchodcov

1.12.2018 – Dňom 1.12.2018 vstúpila do platnosti smernica obce Maňa o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov, ktorou sa zvyšuje samotný príspevok na obedy a súčasne sa upravili – zvýšili hranice výšky dôchodkov, takže na čerpanie príspevkov bude mať nárok väčší počet dôchodcov. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Výstavba tribúny a striedačiek 1

Výstavba tribúny a striedačiek

1.12.2018 – Na futbalovom ihrisku bola dokončená výstavba krytej tribúny so 102 miestami na sedenie a dvoch desaťmiestnych striedačiek v celkovej hodnote 36 127.- €. Súčasťou stavby bola i prekládka stožiaru osvetlenia a podzemného kábla v hodnote 8 759 €.-€, pričom materiál a elektrikárske práce v hodnote cca 800 € sponzorsky pre obec poskytla a vykonala firma N ZES energy s.r.o..
Na základe „Zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Maňa“ uzatvorenej so Slovenským futbalovým zväzom boli na túto výstavbu poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000.- €.
celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Výmena dopravných značiek 1

Výmena dopravných značiek

29.11.2018 – Na miestnych komunikáciách v obci bila vykonaná výmena 10 kusov dopravných značiek „Daj prednosť v jazde“ , 4 kusov „Stop daj prednosť v jazde“ a jednej značky „Prvá pomoc“. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Opravy výtlkov 1

Opravy výtlkov

26.11.2018 Pracovníci obce vykonali opravy výtlkov ciest a chodníkov miestnych komunikácií, pričom spotrebovali 10 t asfaltovej zmesi.

celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Výrub a výsadba v areáli ihriska 1

Výrub a výsadba v areáli ihriska

20.11.2018 – V súlade s rozhodnutím o výrube topoľov okolo futbalového ihriska bola v areály zrealizovaná náhradná výsadba 300 kusov topoľov a 141 kusov cyprusovca laylandského. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - október 2018 1

Práce v obci - október 2018

31.10.2018 - Pracovníci obce v priebehu októbra vykonali na futbalovom ihrisku opravu osvetlenia, opravu stĺpov a sietí za bránkami, prebrúsili drevené pódium amfiteátra, osadili stĺp osvetlenia dopravného ihriska v ZŠ, vykonali opravy verejného rozhlasu a osvetlenia pre obec a podľa objednávok i v okolitých obciach, vykonali nátery drevených sôch, opílili konáre od svetiel verejného osvetlenia na ceste k železničnej stanici, ..... celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Lepšie zažíhať svetielko, ako preklínať tmu.

Lepšie zažíhať svetielko, ako preklínať tmu. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Vianočné prianie

Vianočné prianie celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2019 V OBCI MAŇA

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2019 V OBCI MAŇA celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
CHVÚ Žitavský luh - výsledky hydrogeologickej štúdie 1

CHVÚ Žitavský luh - výsledky hydrogeologickej štúdie

19.11.2018 – V súvislosti s návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh pracovníci Ministerstva životného prostredia SR zorganizovali na Okresnom úrade v Nitre pre všetkých zainteresovaných prezentáciu záverov štúdie hydrogeologického prieskumu územia a opatrení na zlepšenie vodného režimu tohto územia. Na tomto stretnutí boli podané informácie o súčasnom hydrologickom stave a pomeroch v chránenom vtáčom území, o už zrealizovaných vodohospodárskych opatreniach a o plánovaných opatreniach v nasledujúcom období. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Hodnotiaca správa starostu obce Maňa za volebné obdobie rokov 2014 až 2018.

Hodnotiaca správa starostu obce Maňa
za volebné obdobie rokov 2014 až 2018.
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

Vážení spoluobčania!
Vo včerajších komunálnych voľbách ste svojimi hlasmi rozhodli o tom , kto Vás bude počas nasledujúceho obdobia zastupovať v Obecnom zastupiteľstve a vo vedení obce.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa volieb zúčastnili a využili svoje občianske právo prejaviť svoju vôľu.
Ďakujem aj v mene nezávislých kandidátov Ing. Petra Hudeca, Ing. Pavla Gubrica, Dominika Tináka, Martina Lauru a Mgr. Adriána Šubu, s ktorými som sa o Vašu priazeň uchádzal.
Zvlášť srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám odovzdali svoj hlas a ktorí svojimi hlasmi zvolili aj mňa na ďalšie štyri roky za starostu našej obce.
Je to pre mňa veľká česť a súčasne veľký záväzok. A preto vstupujem do ďalšieho obdobia s rozhodnutím, venovať našej obci a všetkým občanom svoje sily, schopnosti, vedomosti a s odhodlaním urobiť všetko pre to, aby som Vašu dôveru nesklamal.
Ešte raz Vám srdečne ďakujem.
Nech Boh žehná našej obci!

Ing. Igor Sádovský
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Maňa

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Maňa celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Obec vysúdila čiastku 60 632,16 €

8.11.2018 - Na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Nové Zámky a Krajského súdu v Nitre vo veci riešenia reklamácie fasády obecných nájomných bytov bola na účet našej obce dnešného dňa poukázaná vysúdená finančná čiastka vo výške 60 632,16 €, ktorá pozostáva zo zmluvnej pokuty 50.122,94 €
a úrokov z omeškania 5,05% ročne od 9.1.2015 do 5.11.2018 (1397 dní) vo výške 10 509,22 €.
Obec Maňa ako úspešná strana sporu má nárok aj na náhradu súdnych výdavkov v sume vyše 10.000,- €. Rozhodnutie súdu v tejto veci očakávame v dohľadnej dobe.
celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Obec získala spoluvlastnícke podiely

19.10.2018 – V snahe získať vlastníctvo prístupovej parcely k obecnej ploche na výstavbu domu dôchodcov, sme po obnovení dedičných konaní darovaním získali spoluvlastnícke podiely piatich doterajších vlastníkov, čo je potrebné pre záverečné odkúpenie posledného podielu od Slovenského pozemkového fondu. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Program odpadového hospodárstva

12.10.2018 – V zmysle zákona a v súlade s Programom odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja sme spracovali Program odpadového hospodárstva Obce Maňa na roky 2016 – 2020. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Vývesná tabuľa 1

Vývesná tabuľa

25.9.2018 – V Malej Mani pri autobusovej zastávke bola osadená nová vývesná a informačná tabuľa, ktorá nahradila pôvodnú pri predajni potravín. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zámena pozemkov

17.9.2018 – Vzájomnou zámenou pozemkov medzi obcou a Nitrianskym samosprávnym krajom obec získala do svojho vlastníctva pozemok miestnej komunikácie na ulici Mlynská, parcela č. 340/6 s výmerou 2879 m², ktorej vlastníkom bol doteraz NSK. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Oprava oplotenia

Oprava oplotenia "Pajty"

28.9.2018 – Pracovníci obce pokračovali v oprave oplotenia „Pajty“ dokončili ju zo strany od základnej školy. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Dopravné značenie

19.9.2018 – Pre usmernenie parkovania na parkovisku pri cintoríne boli vodorovným značením vyznačené parkovacie miesta, stará dopravná značka parkoviska nahradená novou a rovnako na križovatke ulíc A. Hlinku a Uličky v smere k ihrisku bola vymenená značka „Slepá ulica“. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Oprava potrubia 1

Oprava potrubia

18.9.2018 – Časť podzemného odpadového potrubia z obnovených WC v športovej kabíne bolo potrebné vymeniť, pretože bolo nefunkčné z dôvodu jeho prerastenia koreňmi blízkych stromov. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyčistenie lapača tukov

7.9.2018 – Pri kultúrnom dome bolo vykonané vyčistenie lapača tukov, ktorý zachytáva tuky z prevádzky kuchyne. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Výmena okien telocvične

6.9.2018 – Na základe výsledku verejného obstarávania bola podpísaná zmluva na výmenu okien na budove telocvične základnej školy. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Kontajnery na papier 1

Kontajnery na papier

5.9.2018 – V areály základnej školy boli umiestnené dva 1100 litrové kontajnery pre separovaný zber papiera. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Obec na súde uspela

5.9.2018 – Na základe rozsudku Okresného súdu Nové Zámky a Krajského súdu v Nitre vo veci riešenia reklamácie fasády obecných nájomných bytov obec vyzvala žalovanú stavebnú firmu S.F.H., s.r.o. na plnenie povinnosti zaplatiť obci zmluvnú pokutu 50 122,94.- € s 5,05 % ročnými úrokmi z omeškania a úhradu trov konania vo výške 100 %. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Nová traktorová kosačka 1

Nová traktorová kosačka

4.9.2018 – Obec zakúpila novú traktorovú kosačku Seco STARJET UJ 102-24 P2.
Súčasnú kosačku sme 6 rokov používali na kosbu futbalového ihriska a verejných priestranstiev a pri zimnej údržba. Mechanizmus kosy bolo potrebné už viackrát opravovať a oprava terajšej poruchy by už bola nerentabilná. Naďalej ju však budeme využívať na prepravu a zimnú údržbu.
celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Cyklomapa deťom 1

Cyklomapa deťom

3.9.2018 – Obec a ZŠsMŠ spolupracovali pri príprave ručne maľovanej cyklomapy Tekov. Do tejto „mapy deťom maľovanej deťmi“ svojimi kresbami prispeli i deti z našej školy. Na začiatku školského roka dostali túto mapu deti našej školy ako darček. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

STOP domácemu násiliu

Bezplatné služby celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

SEPAROVANÝ ZBER 13.9.2018

SEPAROVANÝ ZBER 13.9.2018 celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - leto 2018 1

Práce v obci - leto 2018

31.8.2018 - Pracovníci obce v priebehu leta opakovanie kosili verejné priestranstvá, cintoríny, futbalové a detské ihriská, park, priestranstvá obecných budov, bytoviek, obecné priestranstvá na Starej hore, vykonali postrek burín na chodníkoch a parkoviskách, z parku odstránili spadnuté stromy a konáre po búrkach, opravili maľovky okolo vymenených okien v dome kultúry, vykonávali prípravné a pomocné práce pri rekonštrukcii vykurovacieho systému a obkladov v budove školskej jedálne, práce pri rekonštrukcii sociálnych priestorov v športovej kabíne, odvoz veľkoobjemového odpadu na skládku, opravy strojov, ....
Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce zametali a čistili verejné priestranstvá, parkoviská a miestne komunikácie, čistili a upravovali odtokový žľabu na ul. Ľ. Štúra, odstránili porast kríkov na križovatke ulíc Legionárska a Žitavská, kosili park, .....
celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 12
posledná