Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 17
posledná

Dezinfekcia verejných pristranstiev 1

Dezinfekcia verejných pristranstiev

6.4.2020 - Obec Maňa po nahlásení zistenia jedného pozitívneho prípadu ochorenia COVID-19 u obyvateľa našej obce vykonala dňa 6.4.2020 na verejných priestranstvách intravilánu časti obce Veľká Maňa dezinfekciu vonkajšieho mobiliáru - lavičiek, smetných košov, autobusových zastávok a spoločných priestorov - vchodov a schodísk v štyroch obecných nájomných bytovkách. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Prenájom majetku obce

31.3.2020 – Obec na základe nájomnej zmluvy odovzdala novému nájomcovi do prenájmu priestory na Domovine 1 na účel zabezpečovania predaja zmrzliny a rýchleho občerstvenia. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Opravy lavičiek 1

Opravy lavičiek

30.3.2020 – Pracovníci obce dokončili opravy lavičiek na verejných priestranstvách v parku, parčíku na námestí, v cintoríne, na futbalovom ihrisku a pri lekárni. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber a odvoz komunálnych odpadov 1

Zber a odvoz komunálnych odpadov

26.3.2020 – Na základe rámcovej dohody a výsledku verejného obstarávania zákazky s názvom „ Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve“ podpísala obec Zmluvu o poskytnutí služby s víťazným uchádzačom Brantner Nové Zámky, s. r. o. Predmetom zmluvy je zber, odvoz a zneškodnenie tuhých komunálnych odpadov a objemných odpadov na obdobie nasledujúcich troch rokov. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o finančný príspevok 1

Žiadosť o finančný príspevok

25.3.2020 – Podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov obce, ktoré dosiahli mieru separácie komunálnych odpadov 30 a viac percent, majú nárok na finančný príspevok z Environmentálnemu fondu. Naša obec má za rok 2019 mieru separácie 43,693 % a preto sme podali na Environmentálny fond žiadosť o tento príspevok. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Klimatizácia na zdravotnom stredisku 1

Klimatizácia na zdravotnom stredisku

19.3.2020 – Na žiadosť lekárov nášho zdravotného strediska boli vo všetkých ambulanciách a čakárňach nainštalované klimatizácie, ktoré v letných horúčavách prispejú k zlepšeniu podmienok v budove ambulancie pre lekárov i pacientov. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o dotáciu 2

Žiadosť o dotáciu

2.3.2020 – Naša obec podala na Miestnu akčnú skupinu Združenia Termál (MAS ZT) žiadosť o dotáciu na projekt „ Náučným chodníčkom za poznaním miestnej krajiny a jej kultúrnych, historických i prírodných zaujímavostí – Potulky Mikroregiónom Termál – časť Maňa“. Dotácia vo výške 4090,2 € by mala byť využitá na odstránenie náletových drevín v šírke bývalej poľnej cesty z Dolnej Gedry, ktorá spája obec Maňa a obec Trávnicu , čím by sa získal prejazdný stav, ktorý umožní uvedenú cestu využívať ako turistickú trasu prípadne cyklotrasu miestneho a regionálneho významu. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Nový zamestnanec obce

2.3.2020 - Na základe výsledku výberového konanie na obsadenie uvoľneného pracovného miesta na Obecnom úrade v Mani na pozíciu s druhom práce verejnoprospešné práce nastúpil nový zamestnanec Milan Sádovský. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce - február 2020 1

Verejnoprospešné práce - február 2020

29.2.2020 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu februára čistili od náletových drevín obecné parcely viníc na Starej hore, čistili od odpadov priestory za ohradou cintorína vo V. Mani a poľnú cestu na vinice v Malej Mani. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - február 2020 1

Práce v obci - február 2020

29.2.2020 – Pracovníci obce v priebehu februára vykonali separáciu vyzbieraných elektroodpadov, odvoz veľkoobjemových odpadov, odviezli a vyseparovali separované odpady z kontejnerov pri obecných bytovkách a v M. Mani, ostrihali stromy pred Jednotou a pri lekárni, opravili lavičky na námestí a v cintoríne, vyrobili a nainštalovali do obnovených priestorov pre FS Dolina nové regále pre skladovanie folkloristického inventáru, V budove na Domovine 1 nainštalovali nový podružný elektromer, vykonali elektroinštalačné práce v základnej škole a v školskej jedálni, opravy verejného osvetlenia, výmenu poklopov na žumpách pri obecných bytovkách, opravy kontajnera, plošiny, mulčovača, opravu vetrom poškodenej strechy školskej jedálne, opravy a údržby v obecných budovách, ....... celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Ukončené výberové konanie

20.2.2020 – V rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa “ bolo ukončené verejné obstarávanie stavebnej časti a troch samostatných častí dodávok vybavenia dvoch nových učební – jazykovej a polytechnickej na našej ZŠ. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o dotáciu  1

Žiadosť o dotáciu

12.2.2020 – Obec podala na Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiadosť o dotáciu na vypracovanie nového Územného plánu Obce Maňa. Dotáciu žiadame vo výške 80 % celkových oprávnených nákladov čo je 17 280 €. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

VIII. zasadnutie OZ

11.2.2020 – Konalo sa VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré prerokovalo 13 bodov programu a prijalo 10 uznesení. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozemkové úpravy v Malej Mani

8.2.2020 – V Spoločenskej miestnosti v Malej Mani sa konalo stretnutie zástupcov Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu s občanmi za účelom informovania o pozemkových úpravách v k. ú. Malá Maňa. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie Združenia obcí Termál

5.2.2020 – V kultúrnom dome v Mani sa konalo stretnutie starostov Združenia obcí Termál, na ktorom sa dohodli na postupe pre získanie dotácií z Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu projektov Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál (MAS ZT) na rok 2020. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Nové vlastníctvo obce 1

Nové vlastníctvo obce

3.2.2020 – Od polovice roku 2015 sa obec snažila získať do svojho vlastníctva prístupové parcelky na vyše 2,2 ha obecnú plochu oproti cintorína vo Veľkej Mani. Po vyše štvorročnej jednaniach s okresným úradom, so súkromnými vlastníkmi a so Slovenským pozemkovým fondom boli tieto parcely č. 91, 336/2 a 336/3 zapísané katastrom do vlastníctva Obce Maňa. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Nový zamestnanec obce

3.2.2020 – Na základe výsledku výberového konanie na obsadenie uvolneného pracovného miesta na Obecnom úrade v Mani na pozíciu s druhom práce verejnoprospešné práce nastúpil nový zamestnanec Daniel Hudec. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce 1

Verejnoprospešné práce

31.1.2020 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu decembra 2019 a januára 2020 vyčistili od náletových drevín oplotenie areálu „Pajty“ a obecné parcely viníc na Starej hore, vyseparovali z obecného kompostoviska nebiologické odpady, čistili od odpadov priestory za ohradou cintorína vo V. Mani a iné. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - december 2019, január 2020  1

Práce v obci - december 2019, január 2020

31.1.2020 – Pracovníci obce v priebehu decembra 2019 a januára 2020 nainštalovali vianočnú výzdobu a po vianočnom období ju zložili, okolo futbalového ihriska dosadili 165kusov topoľov a 40 kusov cypruštekov, z parku odstránili vetrom povyvracané stromy, vyzbierali popadané konáre stromov, odstránili vyvrátenú vŕbu na ihrisku v M. Mani, vykonali výrub chorého stromu javora pri trhovisku, zo záhonov okolo potôčika na námestí odstránili suché trsy okrasných tráv, odviezli a vyseparovali separované odpady z kontejnerov pri obecných bytovkách, opravili vchodovú bránku do cintorína v M. Mani a vchodové diere do spoločenského domu v M. Mani, vykonávali opravy a údržby obecných budov a strojov, ....... celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Sobášne obrady

31.1.2020 – V obradnej sále domu kultúry sa konali dva sobášne obrady. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Ochrana osobných údajov

31.1.2020 – Zodpovední pracovníci obce absolvovali školenie týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajom. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Obnova priestorov FS Dolina 1

Obnova priestorov FS Dolina

30.1.2020 – V kultúrnom dome na 2. poschodí boli obnovené dve miestnosti, ktoré slúžia FS Dolina ako skladové priestory ich inventáru. V rámci tejto úpravy bola osadená plávajúca podlaha, obnovená maľovka a doplnené vešiakové zostavy. Maľovka bola obnovená i na časti hlavných schodíšť v KD. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Monitorovacie správy

29.1.2020 – Na základe zmlúv o poskytnutí dotácií obec spracovala a zaslala priebežné monitorovacie správy k projektom „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Maňa“ a „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa “. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie 1

Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie

27.1.2020 – Obec zaslala na Slovenský pozemkový fond žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parcelné číslo 1854/12, s výmerou 362 m². Na celej ploche tejto parcely je obecná cesta , chodník a verejná zeleň, ktoré sú súčasťou miestnej komunikácie ulice T. Vansovej a z tohto dôvodu obec žiada o jej delimitáciu do majetku obce. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Poškodená ohrada cintorína 1

Poškodená ohrada cintorína

23.1.2020 – Pri dopravnej nehode osobného auta bola značne poškodená a rozbitá časť ohrady cintorína v Malej Mani. Vzniknutú škodu si bude obec uplatňovať prostredníctvom zákonného poistenia auta, ktoré škodu spôsobilo. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Výrub stromu v parku 1

Výrub stromu v parku

20.1.2020 – Na základe povolenia príslušných úradov bol v parku pri amfiteátri vykonaný výrub stromu jaseňa štíhleho, vysokého viac ako 30 m, s obvodom kmeňa 460 cm, ktorý bol vo veľmi zlom zdravotnom stave a potenciálne ohrozoval život a zdravie návštevníkov parku. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Riešenie priestupkov

18.12.2019 – Obec riešila dva prípady porušenia zákona a VZN pri ktorých išlo o priestupky neprihlásenia psov do evidencie a nezabráneniu útočenia a pohryznutia psom. V oboch prípadoch boli uložené blokové pokuty. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Prvé súdne pojednávanie

10.12.2019 – Na okresnom súde v Nových Zámkoch sa konalo prvé pojednávanie v právnej veci určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bývalej školy v Malej Mani, ktorá bola najskôr prenajatá „Slovenke“ a následne na prevádzkovanie autoservisu. V tomto súdnom spore sa Obec Maňa ako žalobca dožaduje vlastníctva tejto nehnuteľnosti voči žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Nariadenie vlády SR na vykonanie niektorých opatrení HM

Nariadenie vlády SR na vykonanie niektorých opatrení HM celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Prevencia kriminality - desatoro bezpečného seniora

Prevencia kriminality - desatoro bezpečného seniora celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 17
posledná