Navigácia

Obsah

Plán Udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Typ: ostatné
Obec Maňa v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 5.11.2019 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Obci Maňa, ako dotknutej obci oznámenie o strategickom dokumente: "Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja".

Oznámenie o strategickom dokumente bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 21 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k strategickému dokumentu doručiť do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Vytvorené: 6. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2019 13:17
Autor: Správce Webu