Obsah

2023/390

Typ: ostatné
Oznámenie o začatom konaní - Výrub drevín

OBEC MAŇA, Nám. M. R. Štefánika 7/1, 941 45 Maňa

Č. j. 2023/390                                                                                                                  

 

                                                                              OZNÁMENIE

 

 Obec Maňa, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti:  Jaroslav Godora, Rybárska 410/40, 962 31 Sliač   zo dňa 23.10.2023, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

                                                         oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks smrek pichľavý  druhu (  Picea pungens ) s obvodom kmeňa 101  cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks tuja západná (Thuja Occidentalis)  s obvodom kmeňa 79 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou . Dreviny rastú  v zastavanom území obce Maňa  na pozemku parcela registra „C“ KN č. 219/1 k. ú. Malá Maňa. Žiadosť bola odôvodnená nasledovne:    Dreviny sa nachádzajú v blízkosti rodinného domu, narušujú statiku rodinného domu, pri vetre hrozí zrútenie a škodu na nehnuteľnosti a aj susediacej nehnuteľnosti. Dreviny sú sčasti preschnuté.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Maňa, Nám. M. R. Štefánika 7/1,941 45 Maňa, alebo elektronicky na adresu starosta@obecmana.sk

 

Podľa § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 

Dátum zverejnenia: 23.10.2023 na webovej stránke obce www.obecmana.sk

 

 

                                                                                                                                      Mgr. Tomáš Pražák

                                                                                                                                      starosta obce


Vytvorené: 23. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2023 9:06
Autor: Správce Webu