Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

plagát

Novosadská brázda

Súťaž v orbe domácich malotraktorov - 16. 9.2017 v Nových Sadoch celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Zbierka pre Žákovce

Kresťanskodemokratický klub v Mani v spolupráci s Farským spoločenstvom v Michale nad Žitavou organizuje pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žákovciach tradičnú zbierku ovocia a zeleniny, hlavne uhorky, paprika, rajčiny a pod.. Uvedené produkty je možné priniesť na adresu Ivan Miček, Hliník 6 v piatok 4.8.2017 v čase od 15.00. hod. do 18.00 hod.
Vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Inštalácia termoregilačných ventilov 1

Inštalácia termoregilačných ventilov

1.8.2017 – V budove Domu kultúry boli na všetkých radiátoroch vymenené staré ventily za nové – termoregulačné. Toto opatrenie spolu s výmenou okien vytvorí lepšie možnosti úspor finančných prostriedkov na vykurovanie tejto budovy už v najbližšej vykurovacej sezóne. celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Práce v obci - júl 2017

31.7.2017 – Pracovníci obce v priebehu júla celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Rozšírenie križovatky 1

Rozšírenie križovatky

31.7.2017 – Pracovníci obce kvôli lepšej prejazdnosti rozšírili výjazd miestnej komunikácie z ulici Legionárska na ulicu Žitavská. celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Príprava projektu

26.7.2017 – V sále domu kultúry sa konala verejná prezentácia prípravy projektu „Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“, na ktorom bolo projektantom predstavené k verejnej diskusii navrhované riešenie vodnej plochy na ul. Mlynská a úprava jej okolia. celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Pamätná tabuľka Mons. arcibiskupovi Dominikovi Hrušovskému 5

Pamätná tabuľka Mons. arcibiskupovi Dominikovi Hrušovskému

25.7.2017 – K príležitosti 1. výročia smrti nášho významného rodáka Mons. arcibiskupa Dominika Hrušovského dala obec na jeho počesť a pamiatku vyhotoviť na Námestí M. R. Štefánika pamätnú tabuľku, ktorá na tomto mieste doplnila galériu významných občanov našej obce. celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Ponuka prenájmu

Ponuka prenájmu nebytových priestorov celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Dominik Hrušovský

1. výročie úmrtia Mons. Dominika Hrušovského

Dnes si pripomíname 1. výročie úmrtia –otca arcibiskupa Mons. Dominika Hrušovského. Na jeho počesť dnešnú sv. omšu o 18:00 h bude celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Po skončení svätej omši na námestí Milana Rastislava Štefánika odhalíme nášmu významnému rodákovi pamätnú tabuľu. Všetkých Vás srdečne pozývame. celý text

ostatné | 27. 7. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Pozvánka na verejnú prezentáciu projektu

Vážení občania.
Pozývame Vás na verejnú prezentáciu prípravy projektu „Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obce Maňa“, na ktorom bude predstavené navrhované riešenie vodnej plochy na ul. Mlynská a úprava jej okolia.
Verejná prezentácia sa bude konať 26. júla 2017 t. j. v stredu o 18.00 hod. v zasadačke na 2. poschodí Domu kultúry v Mani.
celý text

ostatné | 24. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Dotácia na odstránenie nelegálnej skládky

11.7.2017 – Z Environmetálneho fondu dostala obec oznámenie o rozhodnutí ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 38 000.- € na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa“, ktorý zahŕňa likvidáciu čiernej skládky odpadu v hliníku za „Pajtou“.

celý text

ostatné | 11. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Prace v obci - jún 2017

30.6.2017 - Pracovníci obce v priebehu júna opravili hojdačky pri obecných bytovkách, opravili poškodený prístupový chodník k športovej kabíne na futbalovom ihrisku, upravili – spevnili stĺpy pre umiestnenie reklamného baneru na vstupe do obce, vykonali odvoz separovaných odpadov na zberný dvor do Palárikova, po drtení a odvoze drevnej hmoty upravili priestor úložiska bioodpadov na Pajte a v Malej Mani, prehĺbili a vyčistili odtokové jarky a žľaby na uliciach Dlhá, T. Vansovej a A. Sládkoviča, vykonali prípravné a dokončovacie práce pri rekonštrukcii zasadačky obecného úradu v dome kultúry, pripravovali Požitavské folklórne slávnosti, kosili verejné priestranstvá, ....... celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Aktualizácia žiadosti o dotáciu

30.6.2017 – Na Odbore školstva Okresného úradu v Nitre obec aktualizovala žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie pre projekt s názvom „Zateplenie a výmena strešnej krytiny na telocvični ZŠ s MŠ“. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Dotácia na podporu športu

29.6.2017 – Na podporu športu naša obec získala dotáciu vo výške 1700.- € z Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekt s názvom „Pohybujeme sa pre radosť a zdravie – športový deň obce“. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Bezpečnostná rada okresu

29.6.2017 – Na Bezpečnostnej rade okresu Nové Zámky starosta obce podával „Informáciu o pripravenosti obce Maňa na plnenie úloh v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva v prípade vyhlásenia krízovej situácie“. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Odstránenie

Odstránenie "čiernej" skládky odpadu

29.6.2017 – Obec v spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest odstránila nelegálnu skládku odpadu pred bývalou repnou skládkou v Malej Mani. Na skládku komunálneho odpadu boli odvezené dva plné veľkokapacitné kontajnery odpadu. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Zámena pozemkov

28.6.2017 – Za účasti zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja, obce a geodeta bol dohodnutý spôsob vypracovania geometrických plánov k vzájomnej zámene pozemku obecnej miestnej komunikácie na ulici Mlynská, ktorej vlastníkom je NSK za rovnakú výmeru pozemku cesty 2. triedy č. 511 ( hlavná cesta), ktorej vlastníkom je naša obec. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

2. etapa výmeny okien na KD

27.6.2017 - Na základe výsledku procesu verejného obstarávania obec podpísala s úspešným uchádzačom zmluvu na 2. etapu výmeny okien na budove domu kultúry, ktorý zahŕňa ich výmenu na 1. poschodí, zvyšné okná na prízemí a dvoch vchodových dvier na severnej strane. Práce budú realizované v priebehu prázdnin. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Dotácia na kultúru

22.6.2017 – Na podporu kultúry na projekt 29. ročníka Požitavských folklórnych slávností naša obec získala dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 1700.- €. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Spílenie stromov 1

Spílenie stromov

19.6.2017 – Na základe výnimky zo zakázaných činností v chránenom historickom parku pracovníci obce spílili dva stromy v tesnej blízkosti amfiteátra. Jeden strom bol vyschnutý a druhý v zlom zdravotnom stave, s poškodeným pňom drevokaznou hubou a nebezpečne nahnutým k amfiteátru. Oba už vážne ohrozovali zdravie i životy návštevníkov tohto miesta. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Revízie el. zariadení

14.6.2017 – V súlade so zákonnými povinnosťami boli vypracované protokoly o vykonaní revízií a skúšok elektrických zariadení v obecných nájomných bytoch a na amfiteátri. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Bezpečnostný projekt

12.6.2017 – Obec má vypracovaný nový aktualizovaný „Bezpečnostný projekt informačného systému“ v podmienkach našej obce spolu s príslušnými smernicami pre ochranu osobných údajov a k informačnému kamerovému systému. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia zasadačky

9.6.2017 – Po dvoch týždňoch prác bola ukončená rekonštrukcia zasadačky na druhom poschodí domu kultúry. Rekonštrukcia pozostávala z odstránenia pôvodného obkladu stropu a stien a inštalácie nových elektrorozvodov, klimatizácie, sadrokartónového obkladu stien, osvetlenia, kazetového stropu, plávajúcej podlahy a maľovky. Zasadačka dostala nový moderný vzhľad, klimatizované prostredie a hlavne pôvodné veľmi nevhodné osvetlenie bolo nahradené podstatne lepším, takým, aké si takýto priestor vyžaduje. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Sprcovanie drevnej hmoty 1

Sprcovanie drevnej hmoty

8.6.2017 – Po jarnom zvoze konárov bolo vykonané ich podrvenie veľkokapacitným drvičom, ktorý za dva dni podrvil vyše 80 ton drevnej hmoty, ktorú sme následne predali na energetické zhodnotenie a bola odvezená do teplární. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Dokončenie úprav kancelárie 1

Dokončenie úprav kancelárie

7.6.2017 – Po výmene okien a predchádzajúcich úpravách kancelárie starostu obce bola kancelária vybavená novým nábytkom, ktorý nahradil pôvodný spred 30-tich rokov. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie krízového štábu obce

6.6.2017 – Starosta obce ako predseda Krízového štábu obce Maňa, zvolal zasadnutie krízového štábu, na ktorom sa členovia štábu oboznámili s jednotlivými činnosťami, ktoré krízový štáb obce zabezpečuje v prípadoch vyhlásenia krízovej situácie. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Verejné zhromaždenie občanov

6.6.2017 – Pred začiatkom pracovného stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva sa konalo verejné zhromaždenie občanov k príprave projektu pre stavebné povolenie na úpravu - revitalizáciu okolia vodnej plochy na Mlynskej ulici. Na zhromaždení boli prítomný i projektanti, ktorí sa podieľali na vypracovaní krajinno-architektonických štúdií tohto priestoru a odborník – hydrogeológ. Na stretnutí bol predstavený plánovaný projekt, odzneli názory pre i proti plánovaným úpravám tohto priestoru, výhrady i podporné stanoviská, vysvetlenia, odpovede na otázky i odborné stanoviská. Všetky tieto podnety budú brané do úvahy pri konečnom rozhodovaní o obsahu projektu. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Povolenie odstránenia stromov 1

Povolenie odstránenia stromov

5.6.2017 - Za účasti zástupcov Okresného úradu Nitra odboru starostlivosti o životné prostredie, Štátnej ochrany prírody a obce sa konala verejná obhliadka a šetrenie vo veci povolenia výrubu dvoch stromov v tesnej blízkosti amfiteátra v parku, ktoré vzhľadom na svoj zlý zdravotný stav boli vážnym ohrozením zdravia i života návštevníkov parku. Výsledkom bolo povolenie výnimky zo zakázaných činností v chránenom historickom parku. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Miestne šetrenie

2.6.2017 – Za účasti zástupcov Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie, obce a občanov sa konalo miestne šetrenie podnetu obyvateľov Mlynskej ulice vo veci plánovaného prehĺbenia a rozšírenia vodnej plochy v rámci projektu úpravy - revitalizácie okolia tejto vodnej plochy na Mlynskej ulici. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Verejnoprospešné práce v máji

31.5.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v máji čistili odtokové žľaby na uliciach Pri parku, Železničná, Ľ. Štúra, Zakostolská, vyčistili a pozametali cestu a chodníky na ul. A. Hlinku, v cintoríne, na námestí, na Starej hore, vyčistili autobusové zastávky, detské ihriská, železničnú stanicu v Malej Mani, parkoviská pri cintoríne a na námestí, zbierali odpady zo smetných košov a verejných priestranstiev, urobili náter altánku a detského ihriska pri bytovkách, náter lavičiek v autobusových prístreškoch, ......... celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná