Obsah

Knižnica

 

Súborný katalóg našej knižnice:

 

Štatút Knižnice Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani

Obec Maňa
na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.183/2000 Z .z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.
 

§ 1
Právne postavenie knižnice


Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka Obecného úradu v Mani, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.
Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Knižnicou Antona Bernoláka , ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.

§ 2
Poslanie knižnice


1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou.


§ 3
Sprístupnenie knižničných fondov


1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.


§ 4
Správa knižnice


1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.
2. Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 

§ 5
Hospodárenie knižnice


1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.


§ 6
Záverečné ustanovenie


Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok .

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Mani dňa 6. 9. 2007 Uznesením č. V/11/06092007.

Týmto sa ruší Uznesenie č. IV/250699, bod 2
starosta obce: Ing. Igor Sádovský