Obsah

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Knižnice Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani

 

v zmysle § 13 ods. 2 písm. d zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach

 

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

 

Článok 1
Pôsobnosť Knižničného a výpožičného poriadku

1. Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani , ktorého prílohou je Cenník poplatkov za knižnično-informačné služby, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.

2. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste na svojom pracovisku a na www stránke obce Maňa.

3.  Knižnica Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani je univerzálnou verejnou knižnicou pre obec Maňa, ktorá je jej zriaďovateľom.

4. Knižnica Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani (ďalej len"knižnica") je verejná, kultúrna, vzdelávacia a informačná inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je budovať, uchovávať univerzálny knižničný fond a poskytovať používateľom knižnično-informačné služby.

 

Článok 2
Knižničný fond

1. Knižničný fond knižnice tvoria:

a) Primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty, hudobniny, audiovizuálne dokumenty, elektronické zdroje.

b) Sekundárny fond: elektronicky katalóg, kartotéky, bibliografie.

2. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom zriaďovateľa. Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

 

Článok 3
Služby knižnice

1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby . Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sa môžu poskytovať za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Výpožičného poriadku.

 

2. Základné služby knižnice sú:

 • výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
 • výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií

 

3. Špeciálne služby knižnice sú:

 • rezervovanie požadovaných dokumentov
 • medziknižničné výpožičné služby
 • medzinárodné medziknižničné výpožičné služby
 • rešeršovanie z vlastných i externých databáz (regionálnych, národných)
 • písomné spracovanie bibliografií a rešerší
 • zabezpečenie prístupu k externým elektronickým zdrojom

 

4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.

Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.

5. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesijného zamerania.

 

Článok 4
Prístupnosť knižnice

1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.

2. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice.

3. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.

 

Článok 5
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

 

1. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníka knižnice.

2. Čitateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.

3. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.

5. V priestoroch knižnice sa zakazuje používať mobilné telefóny. Používanie vlastných počítačov je dovolené po súhlase pracovníka.

6. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a čitateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.

7. Čitateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 152/1998 Z .z. o sťažnostiach.

 

Článok 6
Registrácia čitateľa (používateľa)

 

1. Čitateľom knižnice sa môže stať:

a) Každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať.

b) Príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.

2. Používateľom služieb knižnice môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice, a ktorý písomne, telefonicky, alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu (napr. rešeršné, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií atď.).

3. Občan sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

4. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 428/2002 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Článok 7
Čitateľský preukaz

1. Čitateľský preukaz sa vystavuje:

a) Občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom.

Od študentov sa požaduje aj predloženie indexu alebo potvrdenia o návšteve školy, od nezamestnaných potvrdenie o evidencii na úrade práce.

U detí do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom.

b)Občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu.

c) Právnickým osobám po vyplnení čitateľskej prihlášky podpísanej oprávneným pracovníkom.

 

2. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1, čl. 8.

 

3. Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu platí čitateľ registračný poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe Knižničného a výpožičného poriadku.

 

4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:

a) odhlásením čitateľa

b) neobnovením členstva v novom kalendárnom roku

c) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne.

Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

5. Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.

 

6. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice. Je neprenosný. Môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz čitateľa na overenie jeho totožnosti.

 

7. Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1, čl. 8. Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku služieb a poplatkov Knižničného a výpožičného poriadku.

 

8. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady.

 

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

 

Článok 8
Druhy výpožičiek

1.Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.

 

2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (v knižnici).

 

3. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

 

4. Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:

- dokumenty potrebné pre dennú prevádzku knižnice (zaradené do príručnýchh fondov)

- najnovšie čísla novín a časopisov

- audiovizuálne dokumenty (gramoplatne, diskety)

- elektronické dokumenty (CD-ROM, DVD)

dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, pri ktorých to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica.
 

 

Článok 9
Zásady vypožičiavania

 

1. Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu.

2. Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 8 dokumentov.

3. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 1 mesiac. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie

výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát o ďalšie 2 mesiace od dátumu predlžovania.

5. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:

a) čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky)

b) dokument si rezervoval iný čitateľ.

7. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

8. Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať. Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu.

 

Článok 10
Evidencia výpožičiek

 

1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

 

Článok 11
Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

 

1. Čitateľ je povinný:

a) Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu.

b) Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

 

Článok 12
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

 

1. Ak čitateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorenie bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie. Čitateľ platí poplatok z oneskorenia za každý dokument osobitne. Knižnica vydá čitateľovi o zaplatení poplatku doklad.

 

2. Knižnica posiela čitateľovi dve upomienky. Treťou upomienkou je výzva zriaďovateľa na vrátenie dokumentu pred podaním žaloby. Po zaslaní prvej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

 

3.  Ak čitateľ nevráti dokument ani po tretej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. jeho zákonný zástupca.

 

Článok 13
Straty a náhrady

 

1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

 

2.O poškodení, zničení alebo strate dokumentu sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa čitateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

 

3. Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:

a) dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní

b) nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Zhotovenie kópie môže urobiť i knižnica, pričom čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady vrátane nákladov na väzbu

c) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice

d) finančnou úhradou za nevrátený dokument

 

4. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica. Ak čitateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, knižnica si uplatňuje voči nemu svoje nároky na súde.

 

Článok 14
Medziknižničná výpožičná služba

 

1. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS).

 

2. Ak čitateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice,

môže požiadať o získanie jeho kópie z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom

MVS.

 

2. Na požiadanie čitateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, alebo kópiu článku z periodika, ktoré sa nenachádzajú vo fonde žiadnej knižnice Slovenskej republiky, zo zahraničnej knižnice prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS).

 

3. Pri výpožičkách MVS a MMVS musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.

 

Článok 15
Práva a povinnosti používateľa v čitárni

 

 

1. Knižnica poskytuje svoje služby v čitárni:

 

2. Používateľ má v čitárni právo využívať:

- encyklopédie a fond určený na prezenčné štúdium

- využívať dokumenty na CD-ROM

- využívať služby internetu

 

3. Používateľ je povinný pred odchodom z čitárne odložiť použité dokumenty na miesto, prípadne ich vrátiť pracovníkovi.

 

4. Do dokumentov z fondov študovne sa nesmú robiť žiadne zásahy, ani sa nesmú žiadnym spôsobom poškodzovať. Ak je používateľ v študovni pristihnutý pri akomkoľvek poškodzovaní dokumentu, musí nahradiť škodu podľa rozsahu poškodenia.

 

5. Používateľ môže podať návrh na doplnenie príručného fondu pracovníkovi.

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje Obecné zastupiteľstvo v Mani.

 

2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť starosta obce alebo ním poverený pracovník.

 

3. Ruší sa Výpožičný poriadok obecnej knižnice v Mani zo dňa 25. 6. 1999.

 

4. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 6. septembra 2007 a je schválený Uznesením č. V/10/06092007.

 

Starosta obce: Ing. Igor Sádovský

 

 

PRÍLOHA

Knižničného a výpožičného poriadku
Knižnice Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani

 

 

1. POPLATKY za registráciu / zápisné / na 1 kalendárny rok

 • dospelí v pracovnom pomere 2 €
 • deti, študenti, vojaci, dôchodcovia, nezamestnaní 1€
 • dôchodcovia v mesiaci október zdarma
 • žiaci 1. ročníka ZŠ zdarma

 

2. POPLATKY sankčné:

 • za I. upomienku 1 €
 • za II. upomienku 1,5 €
 • za III. upomienku 2 €
 • za stratu čitateľského preukazu 1 €

 

3. POPLATKY manipulačné:

medziknižničná výpožičná služba / MVS /

 • za kladne vybavenú žiadanku / 1 titul / 1,00 €

 

medzinárodná medziknižničná výpožičná služba /MMVS/

 • za kladne vybavenú žiadanku 3,32 €

 

rešeršné služby

 • manipulačný poplatok za vyhotovenie rešerše 1,00 €
 • za výstup z elektronických databáz (1 záznam) 0,10 €

 

elektronické služby – INTERNET

 • pre používateľov knižnice – pripojenie sa na internet zdarma