Navigácia

Obsah

Pracovníci obecného úradu

Mgr. Tomáš Pražák 

e-mail: starosta@obecmana.sk
Telefón: 0905/ 522 839
starosta obce

 

Mgr. Alena Sojková     

e-mail: matrika@obecmana.sk
Telefón: 035/ 6595 104, kl. 35
matričná agenda, evidencia pobytu občanov, osvedčovanie podpisov a fotokópii, vedenie pokladne obce, majetkové prevody nehnuteľností, zasadnutia  obecného zastupiteľstva, koordinácia  volieb a referenda, sociálna agenda

 

Katarína Erniholdová  

e-mail: dane@obecmana.sk
Telefón: 035/ 6595 103, kl. 32
Správa miestnych daní, evidencia psov, správa pohrebiska, register adries – súpisné a orientačné čísla, rybárske lístky, stavebná správa, podateľňa a registratúra obecného úradu, osvedčovanie podpisov a fotokópií, príspevok na stravovanie a donáška obedov dôchodcom

 

Daniela Sádovská  

e-mail: poplatky@obecmana.sk
Telefón: 035/ 6595 103, kl. 41
personálna a mzdová agenda, výber a evidencia poplatkov za odvoz odpadu, výberové konania a verejné obstarávania, prenájom obecných nájomných bytov a obecných  budov, služby zamestnanosti - úrad práce sociálnych vecí a rodiny, zastupujúca matrikárka

 

Ing. Matej Polák    

e-mail: ekonom@obecmana.sk
Telefón: 035/ 6595 103, kl. 31
rozpočet obce, účtovníctvo, evidencia majetku

 

Jarmila Trungelová   

e-mail: kniznica@obecmana.sk
Telefón: 035/ 6595 104, kl. 42
kultúrna pracovníčka, vedúca Knižnice Vševlada Jozefa Gajdoša, prenájom kultúrneho domu, koordinácia spoločenských organizácií

 

Iveta Kováčová  

e-mail: oddeleniedopravy@obecmana.sk
Telefón: 035/ 6474 146
vedúca pracovníkov obecných verejno-prospešných služieb, úsek dopravy, agenda na úseku podnikateľskej činnosti, ochrana životného prostredia, hlásenie v miestnom rozhlase, civilná a požiarna ochrana,výrub drevín, malý zdroj znečisťovania ovzdušia