Navigácia

Obsah

O obci

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

Katastrálne územie obce Maňa má nepravidelný tvar. Je pretiahnutý v smere severojužnom. Obec susedí - na západe s obcami Kmeťovo, Černík, Mojzesovo, na juhu s Úľanmi nad Žitavou a Hulom. Spoločným južným a východným susedom je obec Vlkas, na východe obec susedí s Trávnicou, na severe so Žitavcami (okres Nitra) a na severozápade s Michalom nad Žitavou.
Podľa geomorfologického členenia je obec zaraďovaná  do  celku Podunajská pahorkatina. Reliéf katastra obce je mierne zvlnený. Nadmorská výška narastá od rieky Žitavy smerom na západ a na východ. Priemerná nadmorská výška je 176 m, najnižší bod obce leží v nadmorskej výške 127 m a nachádza sa v blízkosti rieky Žitava. Najvyšší bod obce leží na východnej hranici obce s obcou Trávnica – na Manianskej hore – a jeho výška dosahuje 225 m n. m. .

K 31.12.2022 žilo v obci 1981 obyvateľov. Obec Maňa sa vnútorne člení na dve miestne časti: Veľká Maňa a Malá Maňa.

V smere sever - juh prechádza cez obec hlavná cesta II/511 (táto prechádza cez miestnu časť Veľká Maňa). Rovnobežne s ňou prechádza vedľajšia cesta 3. triedy (prechádza cez miestnu časť Malá Maňa). Obe miestne časti spája cesta vedľajšieho významu, podobne je označená aj cesta spájajúca obec Maňa s Trávnicou, ale aj s Podhájskou. Do obce je autobusové i železničné spojenie.