Navigácia

Obsah

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Nespoplatňuje sa sprístupnenie informácie:

a/ ústne
b/ nahliadnutím do spisu
c/ telefonicky
d/ elektronickou poštou
e/ ak súhrnná cena za sprístupnenie informácie /vrátane nákladov na odoslanie žiadateľovi/ 
    je nižšia ako 0,33 €


Rozmnoženie fotokópie:

a/ čiernobiela kópia A4 jednostranná                                            0,06 €
b/ čiernobiela kópia A4 obojstranná                                              0,13 €
c/ čiernobiela kópia A3 jednostranná                                            0,13 €                
d/ čiernobiela kópia A3 obojstranná                                              0,26 €
e/ čiernobiela kópia cez tlačiareň PC /formát A4/                      0,06 €
f/ farebná kópia cez tlačiareň PC /formát A4/                             0,13 €


Vyhotovenie kópie:

a/ na disketu                                                                                  0,66 €       
b/ na CD                                                                                          1,99 € 

   
Odoslanie informácie faxom:

/za každý list A4/                     0,16 €


Odoslanie informácie poštou:

a/ obálka – formát B6                                                                    0,03 €
b/ obálka – formát B5                                                                    0,03 €
c/ obálka – formát B4                                                                    0,06 €
d/ poštovné podľa aktuálnej tarify zásielok a služieb SP, a.s.
       
Poštová poukážka:                                                                   0,03 €    

 

 

Poskytovanie informáciíInformácie v zmysle § 5 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ktoré je obec Maňa povinná zverejňovať môžu fyzické a právnické  osoby získať na:

  • Obecnom úrade Maňa, Nám. M.R.Štefánika 1, počas stránkových dní,
  • internetovej stránke obce www.obecmana.sk,
  • úradných  tabuliach Obecného  úradu Maňa 

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:


-  písomne :            

Obec Maňa
Obecný úrad
Nám. M.R.Štefánika 1
941 45  Maňa

- elektronickou poštou:    matrika@obecmana.sk