Navigácia

Obsah

Prenájom priestorov Obce Maňa platný od 1. 3. 2023

LETO - obdobie od 1. mája do 14. októbra

Obyvatelia s trvalým pobytom v obci, organizácie a firmy so sídlom v obci Maňa
Priestor Prenájom do 5 hodín Prenájom 24 h
Sála 100 € 200 €
Zasadačka na II. poschodí 60 € 120 €
Pred sálou  40 € 80 €
Pred jedálňou 40 € 80 €
Šatňa na prízemí 20 € 30 €
Spoločenská miestnosť Malá Maňa 60 € 120 €

Spoločenská miestnosť Malá Maňa  s použitím kuchynky

80 € 160 €
     

 

Obyvatelia s trvalým pobytom mimo obce Maňa, organizácie a firmy mimo obce Maňa
Priestor Prenájom do 5 hodín Prenájom 24 h
Sála 200 € 400 €
Zasadačka na II. poschodí 120 € 240 €
Pred sálou  80 € 160 €
Pred jedálňou 80 € 160 €
Šatňa na prízemí 40 € 60 €
Spoločenská miestnosť Malá Maňa 120 € 240 €
Spoločenská miestnosť Malá Maňa  s použitím kuchynky 160 € 280 €
     

 

ZIMA - obdobie od 15. októbra do 30. apríla

Obyvatelia s trvalým pobytom v obci, organizácie a firmy so sídlom v obci Maňa
Priestor Prenájom do 5 hodín Prenájom 24 h
Sála 150 € 250 €
Zasadačka na II. poschodí 80 € 140 €
Pred sálou  50 € 90 €
Pred jedálňou 50 € 90 €
Šatňa na prízemí 20 € 30 €
Spoločenská miestnosť Malá Maňa 80 € 140 €

Spoločenská miestnosť Malá Maňa  s použitím kuchynky

100 € 180 €
     

 

Obyvatelia s trvalým pobytom mimo obce Maňa, organizácie a firmy mimo obce Maňa
Priestor Prenájom do 5 hodín Prenájom 24 h
Sála 250 € 450 €
Zasadačka na II. poschodí 140 € 260 €
Pred sálou  90 € 170 €
Pred jedálňou 90 € 170 €
Šatňa na prízemí 40 € 60 €
Spoločenská miestnosť Malá Maňa 140 € 260 €
Spoločenská miestnosť Malá Maňa  s použitím kuchynky 180 € 300 €
     

V prenájme sú zahrnuté prevádzkové náklady: elektrická energia, voda, kúrenie (v zimnom období),

upratovanie, vývoz dopadu a fekálií.

Spoločenské, kultúrne, športové a politické organizácie so sídlom v obci majú prenájom v sále zdarma

na jedno kultúrne alebo spoločenské podujatie.

Nezárobkové akcie (schôdze, mítingy, prednášky, tvorivé dielne, výstavy, nácviky a pod.) organizované

organizáciami pôsobiacimi v obci Maňa a občanmi obce Maňa sú od úhrad oslobodené.

K prenájmu v Malej Mani sa pripočítava sadzba za čistenie použitých obrusov - 1,50 €/kus

Vo výnimočných prípadoch môže Obec Maňa požadovať zálohu vo výške 300 €.

Žiadateľovi, ktorý nemá vyrovnané záväzky voči obci, prenájom nebude poskytnutý.

 

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Nespoplatňuje sa sprístupnenie informácie:

a/ ústne
b/ nahliadnutím do spisu
c/ telefonicky
d/ elektronickou poštou
e/ ak súhrnná cena za sprístupnenie informácie /vrátane nákladov na odoslanie žiadateľovi/ 
    je nižšia ako 0,33 €


Rozmnoženie fotokópie:

a/ čiernobiela kópia A4 jednostranná                                            0,06 €
b/ čiernobiela kópia A4 obojstranná                                              0,13 €
c/ čiernobiela kópia A3 jednostranná                                            0,13 €                
d/ čiernobiela kópia A3 obojstranná                                              0,26 €
e/ čiernobiela kópia cez tlačiareň PC /formát A4/                      0,06 €
f/ farebná kópia cez tlačiareň PC /formát A4/                             0,13 €


Vyhotovenie kópie:

a/ na disketu                                                                                  0,66 €       
b/ na CD                                                                                          1,99 € 

   
Odoslanie informácie faxom:

/za každý list A4/                     0,16 €


Odoslanie informácie poštou:

a/ obálka – formát B6                                                                    0,03 €
b/ obálka – formát B5                                                                    0,03 €
c/ obálka – formát B4                                                                    0,06 €
d/ poštovné podľa aktuálnej tarify zásielok a služieb SP, a.s.
       
Poštová poukážka:                                                                   0,03 €    

 

 

Poskytovanie informáciíInformácie v zmysle § 5 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ktoré je obec Maňa povinná zverejňovať môžu fyzické a právnické  osoby získať na:

  • Obecnom úrade Maňa, Nám. M.R.Štefánika 1, počas stránkových dní,
  • internetovej stránke obce www.obecmana.sk,
  • úradných  tabuliach Obecného  úradu Maňa 

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:


-  písomne :            

Obec Maňa
Obecný úrad
Nám. M.R.Štefánika 1
941 45  Maňa

- elektronickou poštou:    matrika@obecmana.sk