Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 14
posledná

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 21.10.2019

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 21.10.2019 celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4844.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4844. celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Následná monitorovacia správa 1

Následná monitorovacia správa

9.9.2019 – Obec spracovala a na Ministerstvo hospodárstva SR zaslala následnú monitorovaciu správu pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Maňa“. Na tento projekt obec čerpala dotáciu z fondu EU a preto ročne počas piatich rokov je povinná vyhodnocovať jeho udržateľnosť. celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Prevod vlastníctva

9.9.2019 – Na základe darovacej zmluvy bol vykonaný bezodplatný prevod parcely č. 137 s výmerou 947 m² z pôvodného vlastníka Okresného úradu Nitra do vlastníctva našej obce. celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce - august 2019 1

Verejnoprospešné práce - august 2019

31.8.2019 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v auguste pokračovali v kosení parku a v zbere odpadkov a popadaných konárov, čistili chodníky , parkoviská, odtokové žľaby, nafarbili bicyklové stojany, po ukončení montážnych prác upratovali v školskej jedálni a po ukončení maľovky v ambulancii všeobecného lekára, ..... celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - august 2019 1

Práce v obci - august 2019

31.8.2019 – Pracovníci obce počas augusta opäť kosili verejné priestranstvá a podľa objednávok vykonali mulčovanie súkromných pozemkov, vykonali postrek burín na chodníkoch, strihanie živých plotov, dokončili oplocovanie areálu futbalového ihriska, upravili terénne nerovnosti pri obecných bytovkách, upravili priestor pre zber biologických odpadov na zbernom dvore, dokončili odstraňovanie závad zistených pri revízii bleskozvodov na obecných budovách, vykonávali opravy a údržbu obecného majetku, podieľali sa na príprave Traktormánie a kultúrneho popoludnia v parku, ..... celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Balíček pre výhercu 1

Balíček pre výhercu

19.8.2019 – V rámci podpory projektu „Turistického pasu návštevníka regiónu Termál – Podhájska“ aj naša obec darovala výhercovi týždenného zlosovania odovzdaných pasov výherný balíček. celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Staré MNV opäť vlastní obec

13.8.2019 – Na základe kúpnej zmluvy a zápisu do katastra nehnuteľností sa budova starého MNV na námestí opäť po rokoch stala vlastníctvom obce. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Obnova uvítacích tabúľ 1

Obnova uvítacích tabúľ

12.8.2019 – Na vstupe do obce v smere od Trávnice sme obnovili uvítaciu tabuľu a v smere od Dolnej Gedry sme osadili novú uvítaciu tabulu aj s konštrukciou nosiča, pretože pôvodná bola úplne zničená pri dopravnej nehode. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Spevnenie vjazdu 1

Spevnenie vjazdu

6.8.2019 – V rámci príprav Traktormánie sme upravili a spevnili vjazd z hrádze Žitavy na plochu za futbalovým ihriskom, ktorú sme využili ako parkovisko pre osobné vozidlá návštevníkov. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce - júl 2019 1

Verejnoprospešné práce - júl 2019

31.7.2019 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu júla kosili v parku, čistili verejné priestranstvá, chodníky, cintoríny, parkoviská, odtokové žľaby, okraje ciest, priestory zberného dvora, vyplievali burinu zo záhonov, vykonali náter lavičiek , sôch v parku, ohrady lekárne, informačných tabúľ, šachtových poklopov, kalandrov okolo futbalového ihriska a prístrešku pre kameru, vyseparovali odpady z kontajnerov na separované odpady pri obecných bytovkách, ..... celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - júl 2019 1

Práce v obci - júl 2019

31.7.2019 – Pracovníci obce v priebehu júla vykonávali kosenie verejných priestranstiev, cintorínov, ihrísk, okolia rybníčka, parciel na viniciach, postrek burín na chodníkoch, postrek živých plotov proti škodcom, polievanie vysadených stromov, vyrobili a osadili bočné bránky na plote okolo ihriska, opravili prístrešok pre smetné koše pri obecných bytovkách, vykonali opravu a prípravu vozidla Liaz – nosiča kontajnerov na STK, odviezli stavebný a komunálny odpad z konca Mlynskej ulice a veľkoobjemové odpady vyzbierané na zbernom dvore, materiálne a technicky zabezpečovali kultúrne, športové a spoločenské podujatia, ..... celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Maľovka ambulancie 1

Maľovka ambulancie

31.7.2019 – Na zdravotnom stredisku bola vykonaná maľovka vnútorných priestorov ambulancie všeobecného lekára. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Obnovené dopravné značky 1

Obnovené dopravné značky

30.7.2019 – Na križovatke ulíc A. Hlinku a Uličky boli obnovené dopravné značky „Hlavná cesta“ a ich dodatkové označenia tvaru križovatky. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Informačné stretnutie

29.7.2019 – Obec v spolupráci s poslancom Národnej rady SR a členom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ing. Martinom Feckom pripravil v spoločenskej miestnosti v Malej Mani informačné stretnutie s občanmi na tému pripravovaných pozemkových úprav v katastri Malá Maňa. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Spomaľovací pruh 1

Spomaľovací pruh

24.7.2019 – Pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie pri materskej škole na ulici P. O. Hviezdoslava bol podľa projektu schváleného okresným dopravným inšpektorátom umiestnený spomaľovací pruh a príslušné dopravné značenie. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Scválená dotácia na nové učebne v ZŠ 1

Scválená dotácia na nové učebne v ZŠ

23.7.2019 – Ministerstvo hospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo pre našu obec nenávratný finančný príspevok – dotáciu vo výške 65 959 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“, v rámci ktorého plánujeme v základnej škole vytvoriť dve nové učebne, jazykovú a polytechnickú v celkovej hodnote 73 353 €. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Drtenie drevného odpadu. 1

Drtenie drevného odpadu.

17.7.2019 – Drevný odpad, ktorý bol v obci vyzbieraný v priebehu roka a pri jarnom zvoze, bol veľkokapacitným štiepkovačom podrtený a odvezený na energetické zhodnotenie. Celkovo bolo tejto drevnej hmoty 99,33 tony. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Žalúzie v archíve 1

Žalúzie v archíve

15.7.2019 – Kvôli nutnosti zatemnenia boli na oknách v kultúrnom dome v miestnostiach registratúrneho strediska – archívu nainštalované nové žalúzie. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Nový konvektomat v školskej kuchyni 1

Nový konvektomat v školskej kuchyni

9.7.2019 – Ako nutnú prípravu na „bezplatné obedy“ sme doplnili vybavenie kuchyne v školskej jedálni novým programovateľným konvektomatom, nerezovým drezom s policou, sprchou a gastronádobami v celkovej hodnote 7 164 €. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Odchyt psov

4.7.2019 – Veterinárny lekár vykonal v obci odchyt dvoch psov, ktorí sa voľne pohybovali po uliciach. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejno prospešné práce - máj a jún 2019 1

Verejno prospešné práce - máj a jún 2019

30.6.2019 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vykonali v mesiacoch máj a jún zber odpadov, vyprázdňovanie smetných košov, zametanie a vyplievanie burín z verejných priestranstiev, kosenie parku, vyčistili odtokové žľaby, jarky a okraje ciest – Školská, Pri parku, Železničná, A. Hlinku, Ulička, vykonali náter kalandrov na okolo futbalového ihriska a prístreškov pre nádoby komunálneho odpadu pri obecných bytovkách, vyseparovanie železného odpadu zo stavebnej drte, nakládku veľkokapacitného kontajnera na separovaný papier, ..... celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - máj a jún 2019 1

Práce v obci - máj a jún 2019

30.6.2019 – Pracovníci obce v mesiacoch máj a jún 2019 vykonali hlavne kosenie verejných priestranstiev, postreky chodníkov a parkovísk proti burinám, strihanie živých plotov na námestí, postreky živých plotov proti škodcom – roztočom, úpravu okolia prístupovej cesty k domu smútku v Malej Mani, údržbu a náter umelého potôčika na námestí, závlahu vysadených topoľov okolo futbalového ihriska, opravy a údržby strojov, Avie , plaťáku, odstraňovanie zistených nedostatkov z revízií bleskozvodov na budovách kultúrneho domu v M. Mani, oboch domoch smútku, zdravotnom stredisku a športovej kabíne, odviezli vyseparovaný železný odpad zo stavebnej drte do výkupu, pokračovali v oplocovaní areálu futbalového ihriska,.... celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia domu smútku vo Veľkej Mani 1

Rekonštrukcia v dome smútku vo Veľkej Mani

10.6.2019 – Na budove dome smútku vo Veľkej Mani boli zrekonštruované všetky okná a dvere, celkovo bola vykonaná výmena 10-tich okien, vchodových a bočných dvier, pôvodné záclony na oknách boli nahradené vertikálnymi žalúziami a doplnené bolo i vertikálne žalúzie pre oddelenie priestoru chladiaceho boxu a všetky vnútorné priestory dostali nový náter. Táto obnova bola vykonaná v celkovej hodnote 5962 €. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Spracovanie stavebného odpadu 1

Spracovanie stavebného odpadu

6.6.2019 – Obec má podľa zákona povinnosť odobrať od svojich občanov drobné stavebné odpady. V období rokov, v ktorých táto povinnosť platí, sa ich takto odobralo značné množstvo. S súčasnosti sme 347,8 tony takto vyzbieraného stavebného odpadu veľkokapacitnou drvičkou spracovali na frakciu, ktorú je možné opätovne použiť ako stavebný materiál, pričom sme z neho vyseparovali 1160 kg železného odpadu. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Schválenie dotácie

27.5.2019 – Z Nitrianskeho samosprávneho kraja sme dostali oznámenie o schválení dotácie prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál na rekonštrukciu 4 autobusových zastávok vo výške 7 333,33 €, celkový rozpočet projektu je 9 274 € a spolufinancovanie obce cca 1 941 €. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Územný plán obce Maňa".

Obec Maňa ako obstarávateľ zverejňuje podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Územný plán obce Maňa". celý text

ostatné | 23. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je:
Vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby a malej plochy pri vstupe v miestnom cintoríne v Malej Mani.
celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Letná hra

Letná hra ... Poďte s nami spoznať náš kraj

Leto je čas pohody, dobrej nálady a hier, naša letná hra je otvorená pre všetkých, pripravila ju pre Vás MAS Združenia obcí Termál v spolupráci s TK Podhájska, Info centrum Podhájska a OZ Radix Slovakia, nech sa páči, tešíme sa na Vašu návštevu...
celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová
pôda

Pozemkové úpravy v Malej Mani

Stretnutie s poslancom NR SR a členom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo s Ing. Martinom Feckom - pondelok 29.7.2019 o 18:00 h v spoločenskej miestnosti Malá Maňa. celý text

ostatné | 24. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová
prvá prechádzajúci
z 14
posledná