Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 11
posledná

Hodnotiaca správa starostu obce Maňa za volebné obdobie rokov 2014 až 2018.

Hodnotiaca správa starostu obce Maňa
za volebné obdobie rokov 2014 až 2018.
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

Vážení spoluobčania!
Vo včerajších komunálnych voľbách ste svojimi hlasmi rozhodli o tom , kto Vás bude počas nasledujúceho obdobia zastupovať v Obecnom zastupiteľstve a vo vedení obce.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa volieb zúčastnili a využili svoje občianske právo prejaviť svoju vôľu.
Ďakujem aj v mene nezávislých kandidátov Ing. Petra Hudeca, Ing. Pavla Gubrica, Dominika Tináka, Martina Lauru a Mgr. Adriána Šubu, s ktorými som sa o Vašu priazeň uchádzal.
Zvlášť srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám odovzdali svoj hlas a ktorí svojimi hlasmi zvolili aj mňa na ďalšie štyri roky za starostu našej obce.
Je to pre mňa veľká česť a súčasne veľký záväzok. A preto vstupujem do ďalšieho obdobia s rozhodnutím, venovať našej obci a všetkým občanom svoje sily, schopnosti, vedomosti a s odhodlaním urobiť všetko pre to, aby som Vašu dôveru nesklamal.
Ešte raz Vám srdečne ďakujem.
Nech Boh žehná našej obci!

Ing. Igor Sádovský
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Maňa

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Maňa celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Odstávka elektrickej energie

Odstávka je naplánovaná na 19.11.2018 celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Odstávka elektrickej energie

Odstávka je naplánovaná na 16.11.2018 celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Odstávka elektrickej energie

Odstávka je naplánovaná na 15.11.2018 celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Odstávka elektrickej energie

Odstávka je naplánovaná na 14.11.2018 celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Odstávka elektrickej energie

Odstávka je naplánovaná na 13.11.2018 celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Obec vysúdila čiastku 60 632,16 €

8.11.2018 - Na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Nové Zámky a Krajského súdu v Nitre vo veci riešenia reklamácie fasády obecných nájomných bytov bola na účet našej obce dnešného dňa poukázaná vysúdená finančná čiastka vo výške 60 632,16 €, ktorá pozostáva zo zmluvnej pokuty 50.122,94 €
a úrokov z omeškania 5,05% ročne od 9.1.2015 do 5.11.2018 (1397 dní) vo výške 10 509,22 €.
Obec Maňa ako úspešná strana sporu má nárok aj na náhradu súdnych výdavkov v sume vyše 10.000,- €. Rozhodnutie súdu v tejto veci očakávame v dohľadnej dobe.
celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Obec získala spoluvlastnícke podiely

19.10.2018 – V snahe získať vlastníctvo prístupovej parcely k obecnej ploche na výstavbu domu dôchodcov, sme po obnovení dedičných konaní darovaním získali spoluvlastnícke podiely piatich doterajších vlastníkov, čo je potrebné pre záverečné odkúpenie posledného podielu od Slovenského pozemkového fondu. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Program odpadového hospodárstva

12.10.2018 – V zmysle zákona a v súlade s Programom odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja sme spracovali Program odpadového hospodárstva Obce Maňa na roky 2016 – 2020. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Vývesná tabuľa 1

Vývesná tabuľa

25.9.2018 – V Malej Mani pri autobusovej zastávke bola osadená nová vývesná a informačná tabuľa, ktorá nahradila pôvodnú pri predajni potravín. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zámena pozemkov

17.9.2018 – Vzájomnou zámenou pozemkov medzi obcou a Nitrianskym samosprávnym krajom obec získala do svojho vlastníctva pozemok miestnej komunikácie na ulici Mlynská, parcela č. 340/6 s výmerou 2879 m², ktorej vlastníkom bol doteraz NSK. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Oprava oplotenia

Oprava oplotenia "Pajty"

28.9.2018 – Pracovníci obce pokračovali v oprave oplotenia „Pajty“ dokončili ju zo strany od základnej školy. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Dopravné značenie

19.9.2018 – Pre usmernenie parkovania na parkovisku pri cintoríne boli vodorovným značením vyznačené parkovacie miesta, stará dopravná značka parkoviska nahradená novou a rovnako na križovatke ulíc A. Hlinku a Uličky v smere k ihrisku bola vymenená značka „Slepá ulica“. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Oprava potrubia 1

Oprava potrubia

18.9.2018 – Časť podzemného odpadového potrubia z obnovených WC v športovej kabíne bolo potrebné vymeniť, pretože bolo nefunkčné z dôvodu jeho prerastenia koreňmi blízkych stromov. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyčistenie lapača tukov

7.9.2018 – Pri kultúrnom dome bolo vykonané vyčistenie lapača tukov, ktorý zachytáva tuky z prevádzky kuchyne. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Výmena okien telocvične

6.9.2018 – Na základe výsledku verejného obstarávania bola podpísaná zmluva na výmenu okien na budove telocvične základnej školy. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Kontajnery na papier 1

Kontajnery na papier

5.9.2018 – V areály základnej školy boli umiestnené dva 1100 litrové kontajnery pre separovaný zber papiera. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Obec na súde uspela

5.9.2018 – Na základe rozsudku Okresného súdu Nové Zámky a Krajského súdu v Nitre vo veci riešenia reklamácie fasády obecných nájomných bytov obec vyzvala žalovanú stavebnú firmu S.F.H., s.r.o. na plnenie povinnosti zaplatiť obci zmluvnú pokutu 50 122,94.- € s 5,05 % ročnými úrokmi z omeškania a úhradu trov konania vo výške 100 %. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Nová traktorová kosačka 1

Nová traktorová kosačka

4.9.2018 – Obec zakúpila novú traktorovú kosačku Seco STARJET UJ 102-24 P2.
Súčasnú kosačku sme 6 rokov používali na kosbu futbalového ihriska a verejných priestranstiev a pri zimnej údržba. Mechanizmus kosy bolo potrebné už viackrát opravovať a oprava terajšej poruchy by už bola nerentabilná. Naďalej ju však budeme využívať na prepravu a zimnú údržbu.
celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Cyklomapa deťom 1

Cyklomapa deťom

3.9.2018 – Obec a ZŠsMŠ spolupracovali pri príprave ručne maľovanej cyklomapy Tekov. Do tejto „mapy deťom maľovanej deťmi“ svojimi kresbami prispeli i deti z našej školy. Na začiatku školského roka dostali túto mapu deti našej školy ako darček. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

STOP domácemu násiliu

Bezplatné služby celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

SEPAROVANÝ ZBER 13.9.2018

SEPAROVANÝ ZBER 13.9.2018 celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

MUDr. Miloš Bartko - Predpisovanie receptov od 5.9.2018

MUDr. Miloš Bartko - Predpisovanie receptov od 5.9.2018 celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - leto 2018 1

Práce v obci - leto 2018

31.8.2018 - Pracovníci obce v priebehu leta opakovanie kosili verejné priestranstvá, cintoríny, futbalové a detské ihriská, park, priestranstvá obecných budov, bytoviek, obecné priestranstvá na Starej hore, vykonali postrek burín na chodníkoch a parkoviskách, z parku odstránili spadnuté stromy a konáre po búrkach, opravili maľovky okolo vymenených okien v dome kultúry, vykonávali prípravné a pomocné práce pri rekonštrukcii vykurovacieho systému a obkladov v budove školskej jedálne, práce pri rekonštrukcii sociálnych priestorov v športovej kabíne, odvoz veľkoobjemového odpadu na skládku, opravy strojov, ....
Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce zametali a čistili verejné priestranstvá, parkoviská a miestne komunikácie, čistili a upravovali odtokový žľabu na ul. Ľ. Štúra, odstránili porast kríkov na križovatke ulíc Legionárska a Žitavská, kosili park, .....
celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia WC pre verejnosť v športovej kabíne 1

Rekonštrukcia WC pre verejnosť v športovej kabíne

23.8.2018 – V budove športovej kabíny na futbalovom ihrisku bola vykonaná kompletná rekonštrukcia dlhodobo nefunkčných sociálnych priestorov WC pre verejnosť. Zrekonštruavaná bola vodoinštalácia, odpadový systém, elektroinštalácia osvetlenia, dlažby a obklady, omietky a nátery. Obnovené priestory boli vybavené novými dverami, umývadlami, záchodovými misami, pisoármi odpadkovými košmi a ostatným príslušenstvom a budú slúžiť verejnosti pri podujatiach konaných v priestoroch futbalového areálu. V rámci týchto prác boli vymenené i posledné staré vonkajšie drevené dvere do skladovej miestnosti v zadnej časti športovej kabíny. Táto rekonštrukcia bola vykonaná v celkovej hodnote cca 7 000.- €. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia strechy materskej školy

17.8.2018 – Na budove materskej školy bola vykonaná rekonštrukcia jej strechy, bleskozvodu, odkvapového systému a kotolne. Práce boli vykonané na základe stavebného povolenia pre komplexnú rekonštrukciu celej budovy podľa projektovej dokumentácie „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Maňa“, ktorá zahŕňa i zateplenie objektu, elektroinštaláciu, zdravotechnické inštalácie, ústredné vykurovanie a plynoinštaláciu.
Zateplenie a hydroizolácia strechy a bleskozvod boli zrealizované na základe výsledku verejného obstarávania v hodnote 31 070,50 €. Rekonštrukcia kotolne s prislušnou elektroinštaláciou bola vykonaná v hodnote 6188.- €, odkvapový systém v hodnote 1061,28 € a nutná výmena plastových dvier pre vstup na strechu v hodnote 349.- €. Celková investícia bola vo výške 38 668,78 €.
celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
izolácia strechy kultúrneho domu 1

izolácia strechy kultúrneho domu

27.7.2018 - Na budove domu kultúry museli byť opäť zaizolované viaceré miesta poškodenej strešnej hydroizolácie, cez ktoré počas prívalových dažďov začalo zatekať do priestorov sociálnych miestností. celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2018 V OBCI MAŇA

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2018 V OBCI MAŇA celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 11
posledná