Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 18
posledná

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 5417 a 5418

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 5417 a 5418 celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

SEPAROVANÝ ZBER 20.10.2020

Separovaný zber 20.10.2020 celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia ÚVZ k prevadzkam zo dňa 14.10.2020

Opatrenia ÚVZ k prevadzkam zo dňa 14.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo 14.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo 14.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia o pozemkových úpravách v Malej Mani

Informácia o pozemkových úpravách v Malej Mani celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Malá Maňa

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Malá Maňa celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  1

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 21.9.2020

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 21.9.2020 celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Darovaná nehnuteľnosť

12.8.2020 – Na základe darovacej zmluvy medzi Okresným úradom Nitra a Obcou Maňa naša obec získala bezodplatne do svojho vlastníctva parcelu č. 220/1, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 409 m² v intraviláne časti obce Malá Maňa. celý text

ostatné | 21. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Kontrola verejného obstarávania  1

Kontrola verejného obstarávania

11.8.2020 – Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v Nitrianskom samosprávnom kraji vykonal kontrolu verejného obstarávania (VO) 4 častí zákazky „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“, pričom bolo skonštatované, že pri VO jednotlivých častí ( stavebné práce, učebné pomôcky, informačno-komunikačné technológia a nábytok) neboli zistené žiadne nedostatky. Obec teda bude môcť v septembri 2020 prikročiť k ich realizácii. Na uvedený projekt má Obec s Ministerstvom hospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorenú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – dotácie vo výške 65 959 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. celý text

ostatné | 21. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oprava mostíka

4.8.2020 – V rámci opráv potôčika bol zreparovaný aj mostík cez potok, na ktorom bolo potrebné vymeniť odhnité časti. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Obnova umelého potôčika

29.7.2020 – Umelý potôčik na námestí tečie už 10 rokov. Počas tohto obdobia sa vytvorením puklín a prasklín v jeho koryte narušila jeho vodotesnosť a tým v ňom dochádzalo, i napriek viacerým opravám, k stálemu úniku vody. Z tohto dôvodu bolo narušené koryto potôčika utesnené nátermi špeciálnej hmoty a následne bol vykonaný viacvrstvový farebný povrchový hydroizolačný náter. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Premiestnené kontajnery na textil 2

Premiestnené kontajnery na textil

22.7.2020 – Pre zber použitého šatstva máme v našej obci k dispozícii 5 kontajnerov, z ktorých 2 boli umiestnené pri Supermarkete Jednota, jeden pri obecných bytovkách a 2 pri autoservise v Malej Mani. Pomerne často sa stávalo, že rôzne odpady boli ukladané aj okolo týchto kontajnerov, čo neprispievalo k príjemnému vzhľadu uvedených priestranstiev. Z tohto dôvodu boli 3 kontajnery vo Veľkej Mani premiestnené do priestoru trhoviska a 2 v Malej Mani do menej frekventovanej časti v dedine. Dúfame , že tým predídeme znečisťovaniu ich okolia. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Obnovu  sôch pred kostolom 1

Obnovu sôch pred kostolom

17.7.2020 – Pracovníci obce v spolupráci s Mgr. Miroslavom Polákom vykonali opravu a povrchovú obnovu všetkých drevených sôch pred kostolom. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Odchyt psov

9.7.2020 – Obec prostredníctvom zmluvného veterinára opäť vykonala odchyt dvoch túlavých psov, ktorí na verejných priestranstvách ohrozovali občanov. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Odvoz drevného odpadu 1

Odvoz drevného odpadu

7.7.2020 – V rámci zberu separovaných odpadov obec od občanov odoberá i veľkoobjemové odpady, z ktorých značnú časť tvorí drevený odpad zo skríň, stolov, stoličiek, nábytku, okenných rámov, stĺpov, dosiek a iného drevného odpadu. Tento drevený odpad v množstve 42,6 ton, ktorý sme vyzbierali za posledné roky, sme na základe zmluvy odovzdali spracovateľovi na jeho recykláciu a opätovné zhodnotenie. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 5493, 5494,

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 5493, 5494, celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Zbierka ovocia a zeleniny

Farské spoločenstvom v Michale nad Žitavou organizuje pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žákovciach tradičnú zbierku ovocia a zeleniny, hlavne uhorky, paprika, rajčiny, prípadne zaváraniny a pod.. Uvedené produkty je možné priniesť na adresu Ivan Miček, Hliník 6 v piatok 7.8.2020 v čase od 16.00. hod. do 17.00 hod.
Vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Prieskum názorov obyvateľov o možnostiach rozvoja obce Maňa

Prieskum názorov obyvateľov o možnostiach rozvoja obce Maňa

celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Nový zamestnanec obce

1.7.2020 - Na základe výsledku výberového konania na obsadenie uvoľneného pracovného miesta na Obecnom úrade v Mani na pozíciu s druhom práce verejnoprospešné práce a údržbárske práce v obci a vedenie motorového vozidla nastúpil nový zamestnanec Juraj Ernihold. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - máj až jún 2020 1

Práce v obci - máj až jún 2020

30.6.2020 – Pracovníci obce v priebehu mesiacov máj a jún vykonávali hlavne kosenie verejných priestranstiev, zametanie a čistenie chodníkov parkovísk, strihanie živých plotov na námestí, doručovanie daňových rozhodnutí, na zbernom mieste na „Pajte“ upravili vyzbieraný drevné odpady (okna, dvere, nábytky) a pripravili ho na odvoz, opravovali a odstraňovali revíziou zistené nedostatky na detských ihriskách, obnovovali a rozširovali na nich pieskoviská, pripravovali výmenu poškodených lexanových stien autobusových prístreškov pri Jednote, obnovovali nátery stĺpov verejného osvetlenia a rozhlasu, vykonávali utesnenie plochy umelého potôčika na námestí, opravu nosiča kontejnerov LIAZ a jeho prípravu na STK, ..... celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Finančný príspevok z Environmentálnemu fondu 1

Finančný príspevok z Environmentálnemu fondu

26.6.2020 – Vďaka tomu, že naša obec mala za rok 2019 mieru separácie komunálnych odpadov vyššiu ako 30 %, mala naša obec nárok podať žiadosť o finančný príspevok z Environmentálnemu fondu. Na základe tejto žiadosti sme získali tento finančný príspevok vo výške 1779,59 €. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Obchodná verejná súťaž na predaj stavebného pozemku parc. č. 149/25

Obchodná verejná súťaž na predaj stavebného pozemku parc. č. 149/25 celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Proti úhynu vtákov

24.6.2020 – Do zadnej sklenenej steny autobusového prístrešku na Námestí M. R. Štefánika už viackrát v letku narazili drobné spevavé vtáky a tieto nárazy neprežili. Z tohto dôvodu bola na stenu nalepená silueta dravého vtáka, ktorá by takýmto úhynom mala zabrániť. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Výsadba okrasných stromčekov 1

Výsadba okrasných stromčekov

10.6.2020 - Z iniciatívy a podnetu manželov Pastorekových bolo pri detskom ihrisku v Malej Mani vysadených 8 ks. tisov, ktoré spestrili tento oddychový a športový priestor. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

2. súdne pojednávanie

9. 6.2020 - Na okresnom súde sa uskutočnilo 2. súdne pojednávanie vo veci určenia vlastníctva budovy bývalej školy v Malej Mani. V tomto súdnom spore sa Obec Maňa ako žalobca dožaduje vlastníctva tejto nehnuteľnosti voči žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Znalecké posudky budov

29.5.2020 – Pre potreby samostatného zaradenia do majetku obce boli vyhotovené znalecké posudky pre stanovenie všeobecnej hodnoty troch nehnuteľností – budov. Hodnota skladu – garáže pri zdravotnom stredisku bola stanovená na 16 600 €, skladu miestneho hospodárstva na námestí na 28 700 € a účelovej budovy na Domovine 1 na 21 800 €. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Ošetrenie pagaštanov 1

Ošetrenie pagaštanov

26.5.2020 - Tak isto ako v predchádzajúcich rokoch bol opäť vykonaný chemický postrek 21 stromov pagaštanu konského na verejných priestranstvách našej obce proti škodcovi Ploskánikovi pagaštanovému, ktorý spôsobuje poškodenie s skoré usychanie listov. celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Zväčšenie pieskoviska 1

Zväčšenie pieskoviska

21.5.2020 – Pracovníci obce obnovili pieskovisko na detskom ihrisku na Námestí M. R. Štefánika a zväčšili ho z pôvodných 4 m² na 16 m². celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Oprava lavičky 1

Oprava lavičky

18.5.2020 – Pracovníci obce obnovili lavičku pred rímskokatolíckym kostolom v Malej Mani. celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 18
posledná