Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 19
posledná

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU - 21.1.2021

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU - 21.1.2021 celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Zmena režimu prevádzky prímestskej dopravy

Zmena režimu prevádzky prímestskej dopravy celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1 zo 6. januára 2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1 zo 6. januára 2021
- aktuálne opatrenia s účinnosťou od 11.1.2021. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM DETSKEJ LEKÁRKY

OZNAM DETSKEJ LEKÁRKY celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2021

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2021 celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o pozastavení odpočtov vodomerov pracovníkmi ZsVS,a.s.

Oznámenie o pozastavení odpočtov vodomerov pracovníkmi ZsVS,a.s. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Obmedzenie prevádzky Obecného úradu v Mani

Predĺženie obmedzenia prevádzky Obecného úradu v Mani z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení o zamedzení šírenia nákazy COVID-19

celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Vianočné prianie 1

Vianočné prianie

„Chlapček sa nám narodil, daný je nám Syn.“
Krásne prežitie vianočných sviatkov, radosť z narodenia malého Ježiška,
pokoj, lásku, veľa zdravia, šťastia, radosti a úspechov v nastávajúcom roku 2021
Vám praje kolektív pracovníkov Obce Maňa
a starosta obce Ing. Igor Sádovský.
celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Lockdown od 19. decembra 2020 do 10. januára 2020

Od 19. decembra 2020 do 10. januára 2020 platí lockdown s viacerými výnimkami:

cesta do zamestnania;
nákup základných potrieb v nevyhnutnom rozsahu;
cesta o banky, na poštu, po tovar objednaný online;
starostlivosť o blízku osobu;
cesta k lekárovi a do lekárne;
cesta na PCR a antigénové testovanie;
cesta na nákup pohonných hmot;
starostlivosť o zvieratá;
návšteva medzi dvoma domácnosťami;
pobyt v prírode či individuálne športovanie;
cesta dieťaťa za rodičom;
cesta na rekreáciu;
cesta na bohoslužbu. celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálny zoznam mobilných odberných miest v NR kraji k 17. 12. 2020

Aktuálny zoznam mobilných odberných miest v NR kraji k 17. 12. 2020 celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 5493, 5494,

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 5493, 5494, celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 5245,5246 a5247

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 5245,5246 a5247 celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Vyčistenie cesty na dolnej Gedre 1

Vyčistenie cesty na dolnej Gedre

30.11.2020 – Miestna akčná skupina Združenia Termál (MAS ZT) získala od Nitrianskeho samosprávneho kraja dotáciu vo výške 36 195,69 EUR na realizáciu projektu vybudovania siete turistických chodníkov v rámci územia Združenia obcí Termál pod názvom „NÁUČNÝM CHODNÍČKOM ZA POZNANÍM MIESTNEJ KRAJINY A JEJ KULTÚRNYCH, HISTORICKÝCH I PRÍRODNÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ - Potulky Mikroregiónom Termál. Časť hlavnej červenej trasy, ktorá začína na železničnej stanici v Kmeťove, prechádza v našom katastri cez Dolnú Gedru po poľnej ceste smerom na Hornú Gedru a ďalej do Trávnice. Časť tejto cesty od Dolnej Gedry sa dlhodobo nevyužívala a zarástla náletovými kríkmi. Pre spriechodnenie tejto časti bolo potrebné tieto porasty odstrániť. V rámci čiastkového projektu Obce Maňa bola na základe povolenia výrubu táto časť cesty strojovo vyčistená v celkovej dĺžke 650 m a v celkovej hodnote 4099 EUR, pričom sme na tento účel od MAS ZT získali dotáciu vo výške 3886 €. celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Náučný chodník „História a súčasnosť obce Maňa“ 1

Náučný chodník „História a súčasnosť obce Maňa“

Nový náučný chodník „História a súčasnosť obce Maňa“ celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Realizácia projektu nových učební

22.10.2020 – V rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“, na ktorý má naša obec s Ministerstvom hospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorenú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – dotácie vo výške 65 959 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, bolo k realizácii stavebných prác vykonané odovzdanie a prevzatie staveniska a dodávateľom boli zaslané objednávky na dodávku učebných pomôcok a zariadenia učební. celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Obnova prívesného vozíka 1

Obnova prívesného vozíka

29.10.2020 – Pracovníci obce vykonali kompletnú obnovu prívesného vozíka za osobné auto, ktorý obec používa už 20 rokov. celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Obnova autobusových zastávok 1

Obnova autobusových zastávok

28.10.2020 – Na križovatke pri Jednote boli opravené obe autobusové zastávky, na ktorých bolo ich lexanové opláštenie poškodené lepením plagátov, sprejovaním, vypaľovaním a vyrezaním dier. Celé opláštenie bolo nahradené novým a obnovený bol aj náter ich lavičiek.
Náter bol obnovený i na autobusových prístreškoch pri železničnej stanici a pri viniciach na Starej Hore.
celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
História a súčasnosť obce Maňa

Dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitriansky samosprávny kraj Obci Maňa v roku 2020 poskytol dotáciu na podporu rozvoja cestovného ruchu a podporil projekt: „Propagácia a prezentácia obce Maňa“. Z dotácie sme dali vyhotoviť nové propagačné materiály - letáky a skladačky k náučnému chodníku: "História a súčasnosť obce Maňa“.


celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Úpravy na námestí 1

Úpravy na námestí

25.10.2020 – Po desiatich rokoch od realizácie rekonštrukcie námestia pred kultúrnym domom bola vykonaná oprava drevenej skulptúry, ktorej vrchná drevená časť bola vplyvom poveternostných podmienok prehnitá. Tieto vrchné časti boli nahradené novými, súčasne bol na nich umiestnený nový erb obce a na vlajkových stožiaroch bili vyvesené nové zástavy. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Výmena zárubní v kultúrnom dome 1

Výmena zárubní v kultúrnom dome

15.10.2020 – V kultúrnom dome na prízemí boli vymenené zárubne dier na oboch vchodoch do WC. Pôvodné zárubne boli prehrdzavené a znemožňovali riadne uzatváranie dvier, preto boli vybúrané, následne boli osadené nové, okolie zárubní bolo nanovo okožované, zapucované a vymaľované. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia výjazdu ulice M. Kukučina 1

Rekonštrukcia výjazdu ulice M. Kukučina

9.10.2020 – Na vyústení miestnej komunikácie ulice M. Kukučina na hlavnú cestu bol zrekonštruovaný jej výjazd, ktorý bol úzky a poškodený. Rekonštrukciou sme ho rozšírili, spevnili a obnovili sme na ňom asfaltový povrch. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Opravy v športovej kabíne

26.9.2020 – V budove športovej kabíny bola vykonaná oprava bojlera na ohrev vody pre spoločné sprchy, výmena sklenej výplne na dverách, drobné opravy osvetlenia a úprava podzemného elektrického vedenia k čerpadlu pre zavlažovanie futbalového ihriska. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opravy na budove lekárne

4.9.2020 – Na budove lekárne bola vykonaná výmena zábradlia na terase a náter rebríka, bleskozvodov a oplechovania atiky na streche. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - leto 2020 1

Práce v obci - leto 2020

31.8.2020 - Pracovníci obce v priebehu leta vykonali viacnásobné kosenie verejných priestranstiev, postreky burín na chodníkoch, parkoviskách a pri ohradách, umývanie autobusových zastávok, čistenie a zametanie verejných priestranstiev, parkovísk, okrajov ciest, amfiteátra, parku, umelého potôčika, strihanie živých plotov na námestí, odstránenie spadnutého stromu v parku, doseparovanie biologických, drevných a veľkoobjemových odpadov na zbernom dvore, odvoz železného šrotu a veľkoobjemových odpadov, úpravu terénu, vyčistenie areálu a čistenie vnútorných priestorov budovy „Pajty“, opravu brány na Domovine 1, odstránenie torz starých hojdačiek pri bytovkách, vyčistenie závesov v sále KD, vyčistenie plota cintorína v Malej Mani od porastu kríkov, náter stolov na trhovisku, opravu poškodeného pódia na amfiteátri, nátery stĺpov rozhlasu, radarov a verejného osvetlenia, ... celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Vyznačené parkovacie miesta 1

Vyznačené parkovacie miesta

28.8.2020 – Na parkoviskách pri obecných bytovkách boli novovyznačené parkovacie miesta a obnovené boli na parkoviskách pri kostole a pri cintoríne. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Kúpa pozemkov pre parkovisko 1

Kúpa pozemkov pre parkovisko

18.8.2020 – Obec uzatvorila kúpne zmluvy s dvomi známymi spoluvlastníkmi nehnuteľností parciel č. 143/4, 143/5, 144 a 145, zastavané plochy a nádvoria v celkovej ploche 974 m², ktorými od nich odkúpila ich podiely na týchto parcelách v celkovom množstve 1400/23520. Súčasne bol na liste vykonaný výmaz neexistujúceho domu. Po zápise tejto kúpy na katastri sa obec stala jediným známym spoluvlastníkom týchto nehnuteľností, ktoré v budúcnosti plánuje vyčistiť a využiť ako parkovacie plochy, ktorých je v obci trvalý nedostatok hlavne pri organizácii väčších podujatí. celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Dopravné značky „Pozor zver“. 1

Dopravné značky „Pozor zver“.

13.8.2020 – Na základe žiadosti obce pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie boli na ceste cestu II. triedy č. II/511 v úseku Žitavského luhu umiestnené dopravné značky „Pozor zver“. celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Nový prechodu pre chodcov 1

Nový priechod pre chodcov

13.8.2020 – Na základe žiadosti občanov a na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie bol vytvorený nový priechod pre chodcov na miestnej komunikácii na ulici F. Jurigu. Miesto priechodu je pred vyústením miestnej komunikácie na hlavnú cestu II. triedy č. II/511. Priechod je vyznačený vodorovným a zvislým dopravným značením a samostatne osvetlený doplneným verejným osvetlením. celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Dotazník k radónovej problematike

Dotazník k radónovej problematike celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

"HEDŠÍK"

Oznam:
Horský výbor VSSH Maňa oznamuje všetkým svojím členom, že v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu na Slovensku a z dôvodu vyhláseného núdzového stavu sa schôdza - „ HEDŠÍK “ nebude konať!
Náhradný termín schôdze, keď to situácia dovolí, bude včas oznámený.
Ďakujeme za porozumenie!
celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Jarmila Trungelová
prvá prechádzajúci
z 19
posledná