Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 13
posledná

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 19.2.2020

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 19.2.2020 celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam - Zber vyseparovaného skla v časti obce Malá Maňa 1

Oznam - Zber vyseparovaného skla v časti obce Malá Maňa

Obecný úrad v Mani oznamuje občanom v miestnej časti Malá Maňa, že zberová spoločnosť Palárikovo už nebude realizovať zber skla prostredníctvom 1100 litrových kontejnerov, ktoré boli na stojisku pre tento účel umiestnené. Zrušenie tohto spôsobu zberu skla je z dôvodu, že do týchto kontajnerov bolo dlhodobo v rámci celého regiónu okrem skla ukladané aj značné množstvo iného komunálneho odpadu.
Zber vyseparovaného skla sa bude v nasledujúcom období realizovať tak ako ostatné separované odpady, čiže v plastových vreciach, ktoré budú vyložené pred jednotlivými domami v dňoch podľa harmonogramu zberu separovaných odpadov.
celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Upracme svet, upracme Slovensko 1

Upracme svet, upracme Slovensko

Pripoj sa k medzinárodnej iniciatíve, ktorej cieľom je vyčistiť naše okolie. Od 28. marca do 4. apríla ťa radi uvidíme na jarnom upratovaní.
Bližšie informácie sa záujemcovia dozvedia na https://upracmeslovensko.sk/. celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na VIII. zasadnutie OZ Maňa

P O Z V Á N K A
V zmysle § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Starosta obce z v o l á v a
na deň 11.február 2020,/utorok/so začiatkom o 18.00 h.
VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mani,
ktoré sa uskutoční v zasadačke kultúrneho domu v Mani.

celý text

ostatné | 6. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - Verejná vyhláška "Stretnutie za účelom informovania o pozemkových úpravách v katastrálnom území Malá Maňa

Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor, pozýva občanov, vlastníkov a užívateľov pozemkov v katastrálnom území Malá Maňa na "Stretnutie za účelom informovania o pozemkových úpravách v k.ú. Malá Maňa celý text

ostatné | 3. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Obec Maňa, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Mani na pozíciu s druhom práce
verejnoprospešné práce a údržbárske práce v obci a vedenie motorového vozidla.
celý text

ostatné | 23. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2020 V OBCI MAŇA

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2020 V OBCI MAŇA celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Územný plán obce Maňa - oznámenie o prerokovaní zadania

Územný plán obce Maňa - oznámenie o prerokovaní zadania celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejný účet na pomoc ľuďom v Prešove

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti verejnú zbierku prostredníctvom ktorej je možné prispieť na zmiernenie zložitej životnej situácie mnohých dotknutých rodín v Prešove. Na tomto linku nájdete detailné informácie k možnosti verejnej zbierke v rámci transparentného účtu mesta Prešov https://www.zmos.sk/verejny-ucet-na-pomoc-ludom-v-presove--oznam/mid/405616/.html#m_405616
celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Verejná zbierka

Kancelária ZMOS nám poslala list starostov obce Kolíňany a Jelenec k podpore zbierky k nedávnej tragédii v ich obciach, ktorá zasiahla celé Slovensko. Zbierku môžete podporiť príspevkom na transparentný účet v Prima banke s číslom SK62 5600 0000 0008 0192 9012

celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová
#

Práce v obci - jeseň 2019

30.11.2019 – Pracovníci obce v priebehu jesene pokračovali v kosení verejných priestranstiev a parku, z parku odstránili vyvrátené stromy, okolo futbalového ihriska podsádzali vyschnuté topole, obnovili náter drevených sôch pred kostolom a upravili poškodenú sochu sv. Urbana, odviezli na skládku vyzbieraný veľkoobjemový odpad, upravili a premiešali obecné kompostovisko, pripravovali latky pre opravu lavičiek na obecných priestranstvách, vykonávali opravy verejného osvetlenia a rozhlasu, na cintoríne vybudovali upravený priestor okolo pamätníka nenarodeným deťom a spílili vyschnutý, na cintoríne v Malej Mani opravili ohradu poškodenú pri dopravnej nehode, opravovali obecné stroje – nosič kontajnerov LIAZ, traktorovú vlečku, krovinorezy, podľa objednávok vykonávali opiľovanie stromov a orby záhrad a viníc,.... Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vykonali náter stojanov na bicykle, čistili autobusové zastávky, miestnosti na „Pajte“, čistili verejné priestranstvá od opadaných listov, ..... celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Dom smútku v M. Mani - nové okná 1

Dom smútku v M. Mani - nové okná

28.11.2019 – Na budove domu smútku v Malej Mani boli vymenené 4 pôvodné okná na prístavbe za nové plastové. celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Zápis tribúny do KN 1

Zápis tribúny do KN

21.11.2019 – Katastrálny úrad vykonal zápis novovybudovanej tribúna na futbalovom ihrisku do katastra nehnuteľností. celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Pracovné stretnutie poslancov OZ

19.11.2019 - Konalo sa pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva, na ktorom boli pripravované podklady na nadchádzajúce VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Oprava strechy 1

Oprava strechy

6.11.2019 Na budove Domovina 1 bola opravená strecha. Jej zadná časť bola už v havarijnom stave i napriek tomu že bola v predchádzajúcich rokoch viackrát reparovaná. Táto časť bola úplne rozobratá, bol domurovaný veniec, vybudovaná nová konštrukcia krovu a na celej streche boli vymenené všetky poškodené škridle a latovanie, zamazané boli korýtka a utesnené komíny. celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. na orezanie a odstránenie stromov

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. na orezanie a odstránenie stromov celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Pomník nenarodeným deťom 1

Pomník nenarodeným deťom

18.10.2019 – V cintoríne vo Veľkej Mani bol vytvorený pomník nenarodeným deťom. Pomník tvorí prírodný kamenný podstavec - monolit z andezitu, ktorý kamenársky upravila a na samotné miesto osadila firma V-CENTRUM, s. r. o. Vráble. Na podstavci je umiestnená plastika dieťatka v maternici a slzička, ktorých autorom je Mgr. Miroslav Polák. Samotné osadenie plastiky a úpravu okolia zo zámkovej dlažby vykonali pracovníci obce. Tento pomníček vznikol vďaka podnetu pána farára Mgr. Petra Kukučku, ktorý na tento účel poskytol samotný kameň podstavca. Obec i touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili o vznik tohto pomníka deťom, ktorým nebolo dopriate narodiť sa. Pre nás ostatných nech je podnetom na zamyslenie sa a modlitbu. celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Káblová prípojka a trafostanica na Starej Hore 1

Káblová prípojka a trafostanica na Starej Hore

8.10.2019 – Kolaudačným rozhodnutím bola ukončená výstavba nového podzemného elektrického vedenia – 22 kV káblovej prípojky a transformačnej stanice vo viniciach na Starej Hore. Projekt v spolupráci s obcou zrealizovala Západoslovenská distribučná, a. s. celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Dotácia na učebne v ZŠ 1

Dotácia na učebne v ZŠ

7.10.2019 – Obec uzatvorila s Ministerstvom hospodárstva a rozvoja vidieka SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – dotácie pre našu obec vo výške 65 959 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“, v rámci ktorého plánujeme v základnej škole vytvoriť dve nové učebne, jazykovú a polytechnickú v celkovej hodnote 73 353 €. celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia autobusových zastávok 1

Rekonštrukcia autobusových zastávok

9.10.2019 – Z dotácie, ktorú sme z Nitrianskeho samosprávneho kraja získali prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál sme v rámci projektu „Rekonštrukcia autobusových zastávok“ vykonali výmenu štyroch starých autobusových prístreškov na uliciach Dlhá, Železničná a Domovina. Nové prístrešky s príslušenstvom boli vybudované v celkovej hodnote 9 274 €, pričom dotácia z NSK je vo výške 7 333 € a spolufinancovanie obce je 1 941 €. celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Nový chodník v cintoríne vo V. Mani 1

Nový chodník v cintoríne vo V. Mani

2.10.2019 – Na základe písomnej žiadosti skupiny občanov bol vybudovaný chodník v dĺžke 17 m pri vstupnej časti v cintoríne vo Veľkej Mani. celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce - september 2019 1

Verejnoprospešné práce - september 2019

30.10.2019 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné služby v priebehu septembra pokračovali v kosení parku, v parku zbierali popadané konáre, čistili verejné priestranstvá, odtokové žľaby, autobusové zastávky, areál zberného dvora, vyplievali záhony na námestí, natierali lavičky a detské ihrisko, upratovali priestory detskej ambulancie, .... celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - september 2019 1

Práce v obci - september 2019

30.9.2019 – Pracovníci obce v priebehu septembra kosili verejné priestranstvá, z parku odvážali popadané konáre a spadnuté stromy, spevnili stĺpy a natiahli vrchný ostnatý drôt na oplotení areálu futbalového ihriska a z areálu odviezli starý plechový prístrešok bývalého čerpadla závlahovej vody, pokračovali v náteroch stĺpov obecného rozhlasu, Odvážali veľkoobjemové odpady, pripravovali priestory detskej ambulancie na výmenu podlahy a náter stien, vykonali prekládku časti vedenia obecného rozhlasu a internetu, ako prípravu na rekonštrukciu štyroch autobusových zastávok odstránili staré autobusové prístrešky, ..... celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Nový chodník v cintoríne v M. Mani 1

Nový chodník v cintoríne v M. Mani

30.9.2019 – V cintoríne v Malej Mani bol upravený priestor pri vchode pred hlavným krížom a vybudovaný bol nový chodník zo zámkovej dlažby v dĺžke 90 m v celkovej hodnote 7700 €. celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Obnova podlahy a maľovky 1

Obnova podlahy a maľovky

26.9.2019 – V ambulancii a v čakárni detskej lekárky na zdravotnom stredisku bola obnovená podlaha a maľovka stien. celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

V. zasadnutie OZ

25.9.2019 - Obecné zastupiteľstvo na svojom V. zasadnutí prerokovalo 20 bodov programu a prijalo 16 uznesení. celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Futbalové bránky 1

Futbalové bránky

19.9.2019 – Na upravenej ploche pri detskom ihrisku v Malej Mani boli osadené futbalové bránky, ktoré pre tento účel vyrobila a sponzorsky darovala firma Čániových, za čo im i touto cestou ďakujeme. celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4844.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4844. celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Následná monitorovacia správa 1

Následná monitorovacia správa

9.9.2019 – Obec spracovala a na Ministerstvo hospodárstva SR zaslala následnú monitorovaciu správu pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Maňa“. Na tento projekt obec čerpala dotáciu z fondu EU a preto ročne počas piatich rokov je povinná vyhodnocovať jeho udržateľnosť. celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Prevod vlastníctva

9.9.2019 – Na základe darovacej zmluvy bol vykonaný bezodplatný prevod parcely č. 137 s výmerou 947 m² z pôvodného vlastníka Okresného úradu Nitra do vlastníctva našej obce. celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 13
posledná