Navigácia

Obsah

Náučný chodník Žitavský luh

Žitavsky_luhNáučný chodník (NCH) Žitavský luh sa nachádza na trase okolo Prírodnej rezervácie Žitavský luh, známeho aj pod názvom Gedrianske lúky.  Dĺžka NCH je 3,6 km; čas prechodu: 1 – 1,5 hod. Počet zastávok: 3

Obec Maňa sa nachádza 2,5 km od NCH;  Maňa - osada Gedra je od NCH vzdialená 1 km. Prírodná rezervácia (PR) Žitavský luh je územie ležiace v nive rieky Žitavy, na úpätí Hronskej pahorkatiny. Rozloha rezervácie je 74,69 ha. Priemerná nadmorská výška je 133 m n. m. Z pôdnych typov sa v rezervácii vyskytujú čiernice a fluvizeme. Z hľadiska fyziognómie ide z väčšej časti o trávobylinnú vegetačnú formáciu, z menšej časti o lesnú a vodnú formáciu. Ide o poloprírodné ekosystémy. Z hľadiska biogeografického sa jedná o azonálne spoločenstvá, ktorých existencia je podmienená vysokou pôdnou vlhkosťou.

Chodník, resp. náučné tabule vznikli ako občianska iniciatíva študentov z Vrábiel a nitrianskeho občianskeho združenia EIC v roku 2001.

náučna_tabulaCieľom chodníka je legálne sprístupnenie pohybu v chránenom území tak, aby sa tým v čo najmenšej miere narúšal život Gedrianskych lúk a zároveň umožnilo nahliadnutie obyvateľov do územia, ktoré patrí do európskej siete Natura 2000. Náučné tabule boli obnovené v roku 2009 a 2013 Obcou Maňa, Obcou Kmeťovo a Slovenskou ornitologickou spoločnosťou. V súčasnosti je tu 6 náučných bodov. Jednotlivé tabule obsahujú témy: Mlynárstvo, Poľné mláky, Živočíchy, Rastliny, Súhrnné informácie o území a Príroda Kmeťova. Chodník je prístupný od štátnej č.511, po hrádzi cez kmeťovský most a po hrádzi od Žitaviec. Možný pohyb je vyznačný na mape bledomodrými bodkami a je možný iba pešo, alebo na bicykli. V ostatných častiach chráneného územia sa nemožno voľne pohybovať nijakým spôsobom. Severná vetva trasy je zároveň aj oficiálnou cyklotrasou v rámci mikroregiónu Termál. Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí dodržiavajú podmienky ochrany územia. Iba tak je možné zachovávať a rozvíjať toto jedinečné miesto pre život a ľudí.

Žitavský Luh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom ochrany územia je udržanie alebo zlepšenie stavu druhov, ich spoločenstiev a biotopov viazaných na alúvium rieky Žitavy. Základný predpoklad splnenia tohto cieľa je voda. Tá sa do rezervácie privádza cez bývalé koryto rieky Žitavy. V juhovýchodnej časti rezervácie sa stavidlovým systémom voda vzdúva do územia rezervácie. Rieka Žitava je v území zregulovaná, má vytvorené nové koryto, ktoré tvorí západnú hranicu PR. Poloprírodné biotopy rezervácie sú závislé na udržiavaní sukcesného štádia, najmä trávobylinných nivných spoločenstiev. Stav sa udržiava pomocou kosby, výrubom náletov drevín, likvidáciou inváznych drevín, opiľovaním "hlavových" vŕb a pod.

Žitavský luh predstavuje v Požitaví najväčší celok aluviálnych lúčnych porastov a močiarnych spoločenstiev. Vegetácia rezervácie sa skladá z troch významne odlišných častí. Na juhu je to zvyšok pôvodného toku Žitavy s lesnými porastmi, od neho na sever sú to trvalo podmáčané močiarne spoločenstvá a na ne nadväzujú periodicky podmáčané lúčne spoločenstvá s povodňovými ramenami.

zeriav_popolovyNajatraktívnejšia skupina živočíchov v rezervácii sú vtáky. Podľa aktuálnych výskumov sa od roku 1987 v rezervácii zistilo 189 druhov vtákov. Z pohľadu rodu kaňa (Circus sp.) je toto územie nesmierne dôležité ako nocovisko. Počty nocujúcich kaní sa tu pohybujú rádovo v stovkách. Ako lovisko a odpočinkové miesto rezerváciu využívajú ďalšie vzácne druhy, napr. haja tmavá, sokol červenonohý, orol krikľavý, zo sov - myšiarka močiarna a iné. Viaceré druhy dravcov a sov, ktoré sa vyskytli v Žitavskom luhu sú európsky, ale aj svetovo ohrozenými druhmi.

 

Žitavský Luh Územie PR Žitavský luh má nielen národný, ale aj medzinárodný význam. Podľa smernice o biotopoch je Žitavský luh navrhovaný ako Územie európskeho významu, na základe výskytu európsky významných druhov rýb, obojživelníkov a hmyzu.  Podľa smernice o vtákoch je navrhovaný ako Chránené vtáčie územie na základe výskytu vtákov: chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana), kačica chrapačka (Anas querquedula) a kaňa močiarna (Circus aeruginosus).

 

 

Chránené vtáčie územie Žitavský luhV roku 2014 bola vydaná publikácia: 
Chránené vtáčie územie Žitavský luh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2019 pribudla na Žitavskom luhu nová rozhľadňa

Rozhľadňá, foto: Ján Gúgh

Náučný chodník, 2020 (1.06 MB)