Navigácia

Obsah

Správne konania - ochrana prírody


Na základe vydania zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola mestám a obciam  uložená povinnosť zverejniť na svoje internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
V prípade obce Maňa ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území Maňa.
Túto povinnosť obec Maňa bude plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.

Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita, odôvodnenie.
Súčasťou uvedenej informácie bude  údaj o lehote, ktorú obec Maňa určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.
Zverejnené informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní (potvrdenie musí byť doručené obci Maňa, ako orgánu ochrany prírody v určenej lehote a zverejnenej spolu s informáciou o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody).
V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať obci Maňa v uvedenej lehote.

Písomne na adresu:
Obec Maňa,
Nám.M.R.Štefánika 1,
941 45 Maňa
Elektronicky na email: starosta@obecmana.sk