• mana 1
  • mana 2
  • mana 3
  • mana 4

Udialo sa...

  • Obec v súlade so zákonom zverejnila výzvu na predkladanie cenových ponúk na kúpu obecného pozemku.

  • Pracovníci obce dokončili druhú časť opravy strechy na budove „Pajty“. Časť západnej strany nad využívanými skladovými priestormi s plochou cca 240 m² prekryli trapézovým plechom.

  • Na žiadosť obce bol vypracovaný projekt rekonštrukcie elektroinštalácie osvetľovacej sústavy a klimatizácie v zasadačke domu kultúry.

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 3. štvrťrok 2016

Napísal: Ing. Hanka Vicianová.

1.

Hodnota zákazky: 8 133,73 Eur

Predmet zákazky: Kamerový monitorovací systém

Úspešný uchádzač: HRAŠKA SYSTEMs, s. r. o., 941 62 Kmeťovo 320, cenová ponuka 8 133,888 Eur

Neúspešní uchádzači:   ALCASYS Slovakia, a. s., Staré Grunty 36, P. O. Box 41, 840 00 Bratislava 4, cenová ponuka 9 103,92 Eur

                                   dajsipauzu, s. r. o., Budatínska 16, 851 06 Bratislava, cenová ponuka 8 707,488 Eur  

Predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce Maňa na rok 2017

Napísal: Ing. Hanka Vicianová.

Oznamujeme právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Maňa alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce, že termín na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Maňa na rok 2017 je do 31. 10. 2016. Žiadosť je potrebné podať v predpísanej forme podľa príloh k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Maňa, ktoré nájdete na obecnej stránke v časti Samospráva obce - Zverejňovanie dokumentov http://www.obecmana.sk/samosprava-obce/zverej%C5%88ovanie-dokumentov/item/pr%C3%ADlohy-k-vzn-o-dot%C3%A1ci%C3%A1ch. Žiadosti spolu s prílohami je potrebné priniesť, resp. zaslať na obecný úrad do uvedeného termínu.

Čriepky - zo života máňanského ľudu

Napísal: Administrator.

Čriepky - zo života máňanského ľudu

Výzva na predloženie ponuky - výmena okien

Napísal: Ing. Igor Sádovský.

Výzva na predloženie ponuky

Verejný obstarávateľ Obec Maňa, v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky:

Výmena okien na budove spoločenského domu – 1. etapa.

 

Zverejnenie záverečného stanoviska k strategickému dokumentu.

Napísal: Ing. Igor Sádovský.

Zverejnenie záverečného stanoviska k strategickému dokumentu.

Obec Maňa podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022”

Do záverečného stanoviska možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie aj na webovej adrese http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra

Oznam o voľbe hlavného kontrolóra Obce Maňa

Napísal: Mgr. Alena Sojkova.

OBEC Maňa

zastúpená Ing. Igorom Sádovským, starostom obce,

vyhlasuje

 voľbu hlavného kontrolóra obce Maňa,

 ktorá sa bude konať dňa 13.12.2016