• mana 1
  • mana 2
  • mana 3
  • mana 4

Udialo sa...

  • Pracovníci obce podľa usmernenia reštaurátora vytvorili betónový základ pod zreštaurovanú sochu Sv. Floriána.

  • Na základe žiadosti obce a po schválení Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií bol pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na ceste v Malej Mani v priestore pri autobusovej zastávke a predajne potravín vytvorený nový prechodu pre chodcov.

  • Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu augusta vykonali ochranný náter drevených sôch pred kostolom,  nátery zábradlia okolo ihriska, doplnenej ohrady pri lekárni, autobusovej zastávky pri Starej Hore, garážových brán a rozvodnej skrine na posilňovni pri zdravotnom stredisku, čistenie žľabu pred školou a pri parku, zametanie a čistenie chodníkov, verejných priestranstiev a okolia amfiteátra umývanie služobného auta, zber a odstránenie spadnutých konárov na ihrisku a v parku a kosili priestory v parku.

Hodové slávnosti

Napísal: Jarmila Trungelová.

 

Obec Maňa

Hodové slávnosti

17. 9. 2016 (sobota):

10:00 h - futbalový zápas žiaci: Maňa+ Vlkas - Úľany n. /Žit.

12:00 h - futbalový zápas dorastenci: Maňa - Bešeňov

15:30 h - futbalový zápas: Maňa A - Tvrdošovce B

20:00 h - ľudová veselica v miestnom parku

                 V prípade nepriaznivého počasia sa veselica nekoná.

 

18. 9. 2016 (nedeľa):

11:00 h - slávnostná sv. omša

14:00 h - Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

                 Výstava bábik            

15:00 h - koncert: Dychová hudba Podhrušovan z Topoľčianok

17:00 h – Prvé obecné futbalové derby:

                   Old Boys Veľká Maňa - ŠK Zemani Malá Maňa

Návrh VZN

Napísal: Ing. Igor Sádovský.

OBEC   MAŇA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        

 

 

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2016

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Maňa

 

Zmluva o poskytnutí služby - sanácia nelegálnej skládky

Napísal: Ing. Hanka Vicianová.

Zmluva o poskytnutí služby č.:

 

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

 

I.

Zmluvné strany

 

1. Objednávateľ :                              Obec Maňa        

Sídlo:                                                M.R. Štefánika 7/1, 941 45 Maňa

V zastúpení:                                       Ing. Igor Sádovský, starosta obce

IČO:                                                   00309061          

DIČ:                                                   2021059403              

Bankové spojenie:                              Prima Banka              

Číslo účtu:                                           SK 56 5600 0000 0022 6977 9001

SWIFT/BIC:                                        KOMASK2X

IBAN:                                    

(ďalej len „objednávateľ)

 

Verejná súťaž (podlimitná zákazka) SÚŤAŽNÉ PODKLADY na výber poskytovateľa služby „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa“

Napísal: Ing. Hanka Vicianová.

1
Verejný obstarávateľ:
Obec Maňa, Nám. M.R. Štefánika 7/1, 941 45 Maňa
VEREJNÁ SÚŤAŽ
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA
(poskytnutie služby)
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
na výber poskytovateľa služby
„Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa“
Súlad súťažných podkladov so zákonom o verejnom obstarávaní potvrdzuje osoba zodpovedná za proces verejného obstarávanie:
Mgr. Tibor Pénzeš,
Verejný obstarávateľ zastúpený:
Ing. Igor Sádovský,
starosta Obce Maňa
Súťažné podklady sú vlastníctvom verejného obstarávateľa a záujemca (uchádzač) sa ich prevzatím zaväzuje použiť len na účely spracovania ponuky v tejto verejnej súťaži na predmet zákazky „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa“ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
V obci Maňa, 11. august 2016

Výzva na predkladanie ponúk - sanácia nelegálnej skládky

Napísal: Ing. Hanka Vicianová.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Maňa
IČO: 00309061
Nám. M.R. Štefánika 1, 941 45 Maňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tibor Pénzeš
Telefón: +421 918746925
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Fax: +421 356595104
Webové sídlo (internetová adresa)

Na kolesach proti rakovine

Napísal: Administrator.

na kolesach 2016