• mana 1
  • mana 2
  • mana 3
  • mana 4

Udialo sa...

  • I napriek viacnásobnému vyčisteniu a úprave priestoru hliníka za „Pajtou“ opätovne a neustále prichádza k nelegálnemu ukladaniu komunálnych, biologických, stavebných a iných odpadov na toto miesto. Táto „čierna“ skládka je evidovaná na Odbore životného prostredia a obec bude musieť vynaložiť značné finančné prostriedky na jej likvidáciu. Ako prevenciu pre zamedzenie nelegálneho ukladania odpadov obec na prístupových cestách do tohto priestoru nainštalovala kamerový systém, ktorého záznamy budú slúžiť na identifikáciu porušovateľov zákona, ktorým môže byť za nelegálne nakladanie s odpadom uložená pokuta do výšky 165.- €.

  • V súvislosti s novým zákonom o odpadoch sme v obci prešli na nový spôsob zberu separovaných odpadov, ktorých zber začala v rámci celého „Združenia obcí pre trvaloudržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi“ realizovať obec Palárikovo.

  • Na základe zmlúv o zapojení nových odberných miest elektrickej energie boli v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia pripojené 4 nové rozvodné skrine so zariadením na satelitné ovládanie zapínania, stmievania a vypínania svetiel verejného osvetlenia obce.

Zomrel arcibiskup Mons. Dominik Hrušovský, čestný občan našej obce

Napísal: Jarmila Trungelová.

S bolesťou v srdci a s nádejou na Vzkriesenie Vám oznamujeme, že dnes ráno vo veku 90 rokov zomrel arcibiskup Mons. Dominik Hrušovský, čestný občan našej obce. Zomrel v Nitre na Samovej ulici, kde posledné roky svojho života prežil na odpočinku.

Posledná rozlúčka so zádušnou svätou omšou za nášho zosnulého  rodáka, bude podľa informácií z Nitrianskeho biskupstva - v nedeľu 31. júla o 9:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre a pohreb v pondelok 1. augusta o 10:00 h v Mani.

Na zádušnú sv. omšu v nedeľu o 9:00 h do Nitry obec organizuje prepravu autobusom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do piatku.

 

 

Divadlo - Princezná a drak

Napísal: Administrator.

Divadlo

Kultúrne leto v Panskej záhrade - Princezná a drak

Napísal: Jarmila Trungelová.

Srdečne Vás pozývame na predstavenie Princezná a drak, ktoré si pre Vás pripravilo Divadlo TAMARIKI z Banskej Bystrice.  Princezná a drak do nášho parku - naozaj - prídu v nedeľu, 31. júla 2016 o 16:00 h. Všetci - malí aj veľkí - ste srdečne vítaní, vstup zdarma.

Kultúrne leto v Panskej záhrade - Phantoms Crew

Napísal: Jarmila Trungelová.

Pozývame Vás na vystúpenie Phantoms Crew a N Dance Company (tanečná škola Nora Grofčíka) - pripravili pre Vás workschopy, tanečné súťaže, zábavu - už túto nedeľu - 24. júla 2016 o 17,00 h. na amfiteátri v parku.

 

Ttešíme sa na Vás...

Z Á P I S N I C A z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mani

Napísal: Ing. Igor Sádovský.

Z Á P I S N I C A

z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mani, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2016, /pondelok/ so začiatkom o 18.00 h. v spoločenskej miestnosti v časti obce Malá  Maňa.

Dnešné zasadnutie OZ bolo zvolané pozvánkou starostu obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien a doplnkov, zo dňa 17.6.2016.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Napísal: Ing. Igor Sádovský.

Obec Maňa, Námestie M. R. Štefánika 7/1, 941 45 Maňa
v y h l a s u j e

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov stravovacej prevádzky

v budove Spoločenského domu – Maňa.