• mana 1
  • mana 2
  • mana 3
  • mana 4

Udialo sa...

  • Pracovníci obce v sále domu kultúry po celom obvode parketovej podlahy vymenili obvodové lišty.

  • Pracovníci obce v novembri na zbernom dvore triedili elektroodpad, veľkoobjemové plastové a iné odpady, pričom vyseparovali 3,27 t kovového odpadu. Pokračovali vo výmene a dopĺňaní svietidiel verejného osvetlenia, montovali vianočnú výzdobu u nás i v okolitých obciach, na základe objednávok vykonali orby a mulčovanie záhrad a viníc. Pracovníci vykonávajúci verejno-prospešné práce  hrabali a zametali lístie na chodníkoch, cestách a verejných priestranstvách, kosili v parku a v areáli „Pajty“ čistili priestory zarastené kríkmi.

  • 29.11.2016 – V rámci protipovodňových opatrení sme zrekonštruovali aj druhý most na Dolinskom potoku na vjazde do ulice Ľ. Podjavorinskej. Pôvodný most s kruhovým prietokom s priemerom 1,0 m bol úplne rozobratý a vybudovaný bol nový most s prietokom 1,1 x 2,6 m. Most s takýmto prietokom by mal byť dostatočný na to, aby v budúcnosti i počas zvýšenej hladiny potoka nespôsoboval vzdúvanie pretekajúcej vody.

Pozvánka na XIV. zasadnutie OZ

Napísal: Mgr. Alena Sojkova.

Starosta obce

   MAŇA

 

                                                                                     Maňa 1.12.2016

 

P O Z V Á N K A

 

     V zmysle § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 

na deň: 13. december 2016, /utorok/ so začiatkom o 17.00 h.

XIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mani,

ktoré sa uskutoční v zasadačke kultúrneho domu v Mani.

 

Informácia o zverejnení návrhu rozpočtu obce Maňa na rok 2017

Napísal: Ing. Hanka Vicianová.

Návrh rozpočtu obce Maňa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 je zverejnený v časti Samospráva obce - Zverejňovanie dokumentov

http://www.obecmana.sk/samosprava-obce/zverej%C5%88ovanie-dokumentov/item/n%C3%A1vrh-rozpo%C4%8Dtu-obce-ma%C5%88a-na-rok-2017-s-v%C3%BDh%C4%BEadom-na-roky-2018-a-2019

Návrh programového rozpočtu obce Maňa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 je zverejnený v časti Samospráva obce - Zverejňovanie dokumentov

http://www.obecmana.sk/samosprava-obce/zverej%C5%88ovanie-dokumentov/item/n%C3%A1vrh-programov%C3%A9ho-rozpo%C4%8Dtu-obce-ma%C5%88a-na-rok-2017-s-v%C3%BDh%C4%BEadom-na-roky-2018-a-2019

Návrh VZN obce Maňa č. 3/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017

Napísal: Katarína Erniholdová.

OBEC MAŇA

 

 

 

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAŇA

č. 3/2016

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

na kalendárny rok 2017

     Obec Maňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, a 4, § 98 a § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach            a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

Návrh VZN obce Maňa č. 4/2016 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva v roku 2017

Napísal: Ing. Hanka Vicianová.

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Maňa č. 4/2016

o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva v roku 2017

 

 

ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Napísal: Administrator.

Potrebné dokumenty si môžete stiahnuť tu: 1.dokument, 2. dokument

Návrh VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Maňa

Napísal: Mgr. Alena Sojkova.

Číslo: OZ - ........../2016                                                                             Vyvesené:

                                                                                                                      Zvesené:

                                                                                                                      Podpis:

                                                                                                                      Pečiatka:

 

 

 

 

NÁVRH

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAŇA

 

č. 2/2016

 

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MAŇA

Zmeny a doplnky č.2