Navigácia

Obsah

Obecný úrad

Obecný úrad v Mani je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom a to najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je  podateľňou a výpravňou    písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Prácu obecného úradu riadi starosta. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Kontaktné údaje:

Obec Maňa
Obecný úrad
Nám. M. R. Štefánika 1
941 45 Maňa

Telefón: +421 35 6595 103
Telefón: +421 35 6595 104

Úradné hodiny

  • Pondelok:   7:30 – 12:00        12:30 – 15:15  
  • Streda:       7:30 – 12:00        12:30 – 16:30  
  • Piatok:       7:30 – 12:00        12:30 – 15:15
  • Utorok, Štvrtok:   Nestránkový deň

 

Štatút obce