Navigácia

Obsah

O obci

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

Katastrálne územie obce Maňa má nepravidelný tvar. Je pretiahnutý v smere severojužnom. Obec susedí - na západe s obcami Kmeťovo, Černík, Mojzesovo, na juhu s Úľanmi nad Žitavou a Hulom. Spoločným južným a východným susedom je obec Vlkas, na východe obec susedí s Trávnicou, na severe so Žitavcami (okres Nitra) a na severozápade s Michalom nad Žitavou.
Podľa geomorfologického členenia je obec zaraďovaná  do  celku Podunajská pahorkatina. Reliéf katastra obce je mierne zvlnený. Nadmorská výška narastá od rieky Žitavy smerom na západ a na východ. Priemerná nadmorská výška je 176 m, najnižší bod obce leží v nadmorskej výške 127 m a nachádza sa v blízkosti rieky Žitava. Najvyšší bod obce leží na východnej hranici obce s obcou Trávnica – na Manianskej hore – a jeho výška dosahuje 225 m n. m. .

K 31.12.2022 žilo v obci 1981 obyvateľov. Obec Maňa sa vnútorne člení na dve miestne časti: Veľká Maňa a Malá Maňa.

V smere sever - juh prechádza cez obec hlavná cesta II/511 (táto prechádza cez miestnu časť Veľká Maňa). Rovnobežne s ňou prechádza vedľajšia cesta 3. triedy (prechádza cez miestnu časť Malá Maňa). Obe miestne časti spája cesta vedľajšieho významu, podobne je označená aj cesta spájajúca obec Maňa s Trávnicou, ale aj s Podhájskou. Do obce je autobusové i železničné spojenie.

Symboly obce

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa začal klásť veľký dôraz na návrat „ku koreňom“. Erbová tvorba sa sala neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva, ktorá má na Slovensku dávne tradície. Predstavitelia obce si uvedomili, že heraldická tvorba nepatrí iba minulosti, ale mala by sa stať identitou obce aj jej obyvateľov i v súčasnosti. Erb obce Maňa posúdený v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou M – 63/96, zo dňa 9.12.1996 bol odporučený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Mani. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo v inej podobe, obec Maňa môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj pri všetkých - na to vhodných príležitostiach.

V Mani sa pri tvorbe obecných symbolov vychádzalo z historických prameňov, pričom návrh dnešného erbu spojením symboliky Veľkej a Malej Mane vytvoril prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc.

V Štátnom oblastnom archíve v Šali sa dodnes zachovalo novodobé pečatidlo Malej Mane z roku 1843. Letopočet je vyrytý v kruhopise: * KI (s) MANYAI HELYSEG PECSETJE * 1843. V pečatnom poli je vyrytý úplný rodový erb. V štíte vidno vzpriameného dvojchvostého leva, ktorý v pravej prednej končatine drží šabľu. Na vrchnom okraji štítu sa nachádza zemianska koruna, spod ktorej vychádzajú prikrývadlá. Klenotom je šabľou ozbrojené obrnené rameno. Nepodarilo sa však zistiť, čí erb si obec privlastnila.

V pečatidle Veľkej Mane, ktoré pochádza z 18. storočia, sa odzrkadľuje poľnohospodárska funkcia obce. Je tu vyryté kolmo postavené čerieslo s lemešom, s hrotom smerujúcim nadol. Kruhopis pečatidla znie: SIGILLUM NAGI MANIENSE. Jeho odtlačok sa našiel na dokumentoch z roku 1776-1785. Na konci 19. storočia obec poslala jeden odtlačok tohto pečatidla do Krajinského archívu v Budapešti, kde ju niekto z listu vzápätí vystrihol. Nachádza sa tam už iba poznámka, že o pôvode znaku sa nič nevie.

 

Z týchto zachovaných pečatidiel z oboch obcí bol navrhnutý erb pre spoločnú obec Maňa v tejto podobe:

Červený štít, v strede ktorého stojí zlatý (žltý) dvojchvostý lev. V pravej prednej končatine nesie striebornú (bielu) šabľu so zlatou (žltou) rukoväťou (historický erb Malej Mane). Pred levom je kolmo postavené s hrotom nadol smerujúce strieborné (biele) čerieslo, za jeho chrbtom je tak isto kolmo postavený strieborný (biely) lemeš s hrotom smerujúcim nadol (historický erb Veľkej Mane). V tejto podobe erb posúdil Peter Kartous, predseda Heraldickej komisie a v prítomnosti členov tejto komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky - po stáročia zachované - listiny obce.

 

Obecné symboly tvorí erb, pečať a vlajka:

 

erb pečaťvlajka

 

 

 

 

 

 

 

Obecné symboly boli do života uvedené slávnostnou vysviackou v kostole Sedembolestnej Panny Márie, správcom farnosti, Jurajom Chovanom, dňa 28.9.1997. Vlajka obce vychádza z farebného prevedenia erbu obce: červená, žltá, biela a žltá. Vlajka je ukončená lastovičím chvostom. Červená 3 diely, žltá 2 diely, biela 2 diely, žlta 2 diely.