Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 13
posledná

Mobilná aplikácia "V obraze" ... Viem čo sa deje

Pripravili sme pre Vás novú mobilnú aplikáciu celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Maňa"

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanoviská k tomuto oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 25.7.2019.
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-mana
Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Obce Maňa, Námestie M. R. Štefánika 1, 941 45 Maňa počas úradných hodín.


V Mani dňa 10.7.2019 Ing. Igor Sádovský
starosta obce
celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

sponzorom Požitavských folklórnych slávností Maňa 2019 celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Oznámenie o zahájení prípravných prác „ Územného plánu obce Maňa“.

Oznámenie o zahájení prípravných prác
„ Územného plánu obce Maňa“.
celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Nový Územný plán obce Maňa

10.5.2019 – Na základe výsledku verejného obstarávania obec uzatvorila s firmou Neutra - architektonický ateliér zmluvu na vypracovanie nového Územného plánu obce Maňa. Celý projekt je rozdelený do štyroch samostatných etáp s konečným termínom ukončenia do 24 mesiacov v celkovej hodnote 33 600 €. V roku 2020 obec plánuje na tento projekt čerpať dotáciu vo výške cca 18 000 €. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Prístupová cesta k domi smútku v M. Mani 1

Prístupová cesta k domi smútku v M. Mani

3.5.2019 – Na cintoríne v Malej Mani bola zrekonštruavaná prístupová cesta a priestor pred domom smútku. Okolo celej tejto plochy s výmerou 198 m² boli osadené obrubníky a pôvodný betónový povrch bol vyasfaltovaný. Investícia bola zrealizovaná v hodnote 4834 €. Zo zvyšného množstva dovezeného asfaltu bola vyasfaltovaná i plocha cca 100 m² parkoviska pri cintoríne vo Veľkej Mani v hodnote 960 €. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie darcom krvi

13.5.2019 sa v kultúrnom dome konal odber krvi mobilnou jednotkou. Vzácnu tekutinu darovali: Mária Holková, Vladimír Holka, Peter Babín, Dominik Tinák, Lenka Sojková, Stanislav Meňhart, Mgr. Eva Cigáňová, Jozef Cigáň, Daniel Jančár, Sofia Liková, Mgr. Marcela Mesárošová, Peter Bányi, František Belenčík, Ing. Matej Polák, Erik Potančok, Mgr. Marek Baranec, Mgr. Andrea Banásová, Zuzana Straňáková, Elena Chromeková, Ing. Igor Sádovský, Eva Víziová, Alžbeta Vojteková, Mgr. Zuzana Račeková, Ján Podhorec, Bc. Ľudmila Peceková. Krv po prvý krát darovali: Roman Hudec, Martin Andrášik, Martin Lauro a Mgr.Andrzej Mituta. Ďakujeme. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová
Verejnoprospešné práce - apríl 2019 1

Verejnoprospešné práce - apríl 2019

30.4.2019 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vykonali čistenie verejných priestranstiev, vyzbierali odpadky z jarkov povedľa cesty na vinice v Malej Mani, v areály „Pajty, pomáhali pri zbere haluzoviny, vykonali doručovanie obecnej poštových zásielok – rozhodnutí a roznos Máňanského hlásnika, ..... celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - apríl 2019 1

Práce v obci - apríl 2019

30.4.2019 - Pracovníci obce v priebehu apríla pokračovali v oplocovaní futbalového ihriska, opravili netesnosti vodovodného potrubia a vyčistili vodomernú šachtu pri športovej kabíne, vykonal závlahu vysadených stromčekov okolo ihriska, čistili a upravovali vonkajšie plochy na „Pajte“, odviezli do zberu vyzbieraný železný odpad, spustili potôčik na námestí, pripravili na novú sezónu kosenia mulčovač, odstraňovali zistené nedostatky bleskozvodov na obecných budovách, vymenili piesok v pieskoviskách na detských ihriskách, vykonali postrek burín na chodníkoch zo zámkovej dlažby a na okrajoch ciest a plotov, v závere mesiaca začali s kosením verejných priestranstiev, ..... celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

III. zasadnutie OZ

24.4.2019 – Obecné zastupiteľstvo na svojom III. zasadnutí prerokovalo 26 bodov programu a prijalo 20 uznesení. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Zber haluzovany 1

Zber haluzovany

12. 4. 2019 - V období od 1. do 12. apríla bol nákladným autom s mechanickým nakladacím ramenom vykonaný pravidelný jarný zber konárov a následne bol urobený ručný zber zvyškov. Celkove bolo z obce odvezených 54 vlečiek drevnej hmoty, čo predstavuje množstvo cca 145 ton a to je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zatiaľ najväčší zber. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pracovné stretnutie poslancov

9.4.2019 – Konalo sa pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva, na ktorom boli pripravované podklady na nadchádzajúce III. zasadnutie obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

1. zasadnutie okrskových volebných komisií

5.4.2019 – Starosta obce zvolal 1. zasadnutie členov okrskových volebných komisií pre voľby do EP, na ktorej si členovia komisií zvolili svojich predsedov a podpredsedov a boli oboznámení s potrebnými informáciami o priebehu volieb a so svojimi povinnosťami. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce v marci 1

Verejnoprospešné práce v marci

30.3.2019 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vykonávali čistenie a zametanie verejných priestranstiev, cintorínov, námestia, umelého potôčika, záhonov, priestorov lekárne, viníc, hliníka za „Pajtou“, parkovísk, amfiteátra, parku, ako každý rok vyzbierali odpadky i z jarkov povedľa ciest 2. a 3. triedy v celom katastri našej obce, pričom vyzbierali vyše 70 vriec odpadu, odstraňovali náletové dreviny z parciel viníc, doručovali občanom daňové rozhodnutia a iné. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v marci 2019 1

Práce v marci 2019

30.3.2019 – Pracovníci obce v priebehu marca opilovali stromy na plochách patriacich obci i na základe objednávok občanov, dokončili odvoz veľkoobjemových odpadov, odstránením železných stĺpov dokončili vyčistenie parcely na viniciach ako prípravu pre uloženie podzemného elektrického vedenia pre novú trafostanicu na Starej Hore, upravovali uvoľnené hrobové miesta na cintoríne, vykonávali opravy strojov a údržbárske práce na obecných budovách a bytovkách, pokračovali v oplocovaní areálu futbalového ihriska, .... celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Montáž žalúzií 1

Montáž žalúzií

29.3.2019 – Po rekonštrukcii okien kultúrneho domu boli pre zlepšenie vybavenia interiérov v sobášnej miestnosti, v „predsobáške“, v sále a v zasadačke na 2. poschodí nainštalované vertikálne a v miestnosti tlačiarne na prízemí lamelové žalúzie. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Chodník okolo tribúny

7.3.2019 – V areály futbalového ihriska bol okolo novovybudovanej tribúny vybudovaný prístupový chodník zo zámkovej dlažby, upravené bolo okolie tribúny a striedačiek a pri športovej kabíne boli urobené terénne úpravy vyrovnania terénu navezenou zeminou a výsev trávy. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Výmena dopravných značiek 1

Výmena dopravných značiek

5.3.2019 – Na výjazde ulice J. Kováča na hlavnú cestu pri kultúrnom dome bola obnovená pôvodná dopravná značka „Daj prednosť v jazde“ a na výjazde Zakostolskej ulici na hlavnú cestu pri lekárni bola nahradená značkou „Stop – daj prednosť v jazde“. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Informačná tabuľa na tribúne 1

Informačná tabuľa na tribúne

14.2.2019 – Výstavba krytej tribúna a striedačiek na futbalovom ihrisku a zúčtovanie dotácie, ktorú obec na tento účel získala zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu, bola ukončená umiestnením informačnej tabule o spolufinancovaní tohto diela. celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o dotáciu na kamerový systém 1

Žiadosť o dotáciu na kamerový systém

4.3.2019 – Obec vypracovala a podala žiadosť o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na projekt „Kamerový systém pre zabezpečenie ochrany majetku“, v rámci ktorého plánujeme v obci umiestniť 18 kamier s vysokým rozlíšením v celkovej hodnote 32 883 €. celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Zmluva so SPF 1

Zmluva so SPF

1.3.2019 - Po vyše trojročnom úsilí a jednaniach uzatvorila obec so Slovenským pozemkovým úradom zmluvu na odkúpenie spoluvlastníckych podielov troch parciel, ktoré tvoria prístupový priestor na vyše dvoj-hektárovú obecnú parcelu oproti cintorína. celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejnopráspešné práce - február 2019 1

Verejnopráspešné práce - február 2019

28.2.2019 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné služby v priebehu februára zbierali odpady z verejných priestranstiev, jarkov pri hlavných cestách, v areáli futbalového ihriska a „Pajty“, čistili od kríkov parcely viníc na Starej Hore, roznášali pozvánky, ... celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - február 2019 1

Práce v obci - február 2019

28.2.2019 – Pracovníci obce v priebehu februára upravovali priestory areálu futbalového ihriska, v okrajových častiach zarovnávali terén a odstránili staré navážky betónov a stavebných odpadov, pri novovybudovaných striedačkách opravili a prispôsobili trubkové ohradenie hracej plochy, zo záhonov na námestí odstránili súché časti okrasných tráv, z ulice A. Sládkoviča odviezli nahrabané lístie, na ohradu parku pri Jednote umiestnili tabuľu pre umiestňovanie volebných plagátov, vykonávali údržbu a opravy obecných budov, opravili a pripravili na STK vysokozdvižnú plošinu Avia, v Malej Mani zeminou upravili svah pri ihrisku, .... celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Opravy v bytovkách 1

Opravy v bytovkách

27.2.2019 – Z dôvodov vlhnutia, plesnenia a zatekania stropov v dvoch podkrovných bytoch v obecnej nájomnej bytovke bola vykonaná oprava krytiny, doplnenie tepelnej izolácie a s tým spojená demontáž a opätovná montáž príslušných častí sadrokartónového stropu. celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Stojany tabúľ náučného chodníka 1

Stojany tabúľ náučného chodníka

23.2.2019 – Pracovníci obce dokončili zhotovenie 12 kusov stojanov – nosičov tabúľ náučného chodníka, pre ktoré v súčasnosti vybavuje povolenia ich osadenia na príslušné miesta v rámci katastrov našej obce. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Prístupová cesta k rybníčku 1

Prístupová cesta k rybníčku

21.2.2019 – Obec Maňa uzatvorila so Slovenskou správou ciest, a. s. zmluvu o kúpe parcely prístupovej cesty k rybníčku za Mlynskou ulicou, ktorá v súčasnosti nie je vo vlastníctve obce. Vzhľadom na to, že ju budeme využívať na všeobecne prospešné účely, obec túto parcelu s výmerou 378 m² kupuje za cenu 200 €, čo je len desatina ceny stanovenej znaleckým posudkom. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Doplnené dopravné značenie 1

Doplnené dopravné značenie

18.2.2019 - Na hlavnej križovatke pred kultúrnym domom v smere z „dediny“ bola k dopravnej značke „Stop“ doplnená dodatková tabuľka s tvarom križovatky a dopravná značka „Prechod pre chodcov“ bola umiestnená samostatne na nový stĺpik. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Uvítacie tabule mikroregiónu 1

Uvítacie tabule mikroregiónu

18.2.2019 – Tri vstupy hlavných ciest do našej obce sú súčasne i vstupmi do územia Mikroregiónu Termál. Pracovníci obce pri nich osadili tri nové uvítacie tabule mikroregiónu, ktoré boli inštalované i v ostatných dvanástich obciach. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Tesla Vráble

Pozvánka na stretnutie bývalých zamestnancov TESLA Vráble

Pozvánka na stretnutie bývalých zamestnancov TESLA Vráble na 24.3.2019 o 15,00 v športovej hale T-18

celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová
Žiadosť o dotáciu na autobusové zastávky 1

Žiadosť o dotáciu na autobusové zastávky

18.2.2019 – Obec vypracovala a podala žiadosť o dotáciu v rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál (MAS ZT) z Nástroja LEADER Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekt s názvom „Rekonštrukcia autobusových zastávok“, v rámci ktorého plánujeme obnovu - výmenu štyroch autobusových prístreškov na uliciach Dlhá, Domovina a Železničná v celkovej hodnote 9 274 €. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 13
posledná